KSKE 2 Cob 31/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 31/2012

KS v Košiciach, dátum 15.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 31/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7706214514 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7706214514.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: E. A., akciová spoločnosť, so sídlom I. č. XX/XX, A. XXX XX, IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Dušan Maruščák, advokát, Hrnčiarska č. 1619/42, Stropkov, proti žalovanému: S. H. E. A. s.r.o., so sídlom F. č. XXXX/XX A, XXX XX M., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Ján Husár, advokát, Alžbetina 3, 040 01 Košice, o zaplatenie istiny 8.292,41 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 23.11.2011, č.k. 18Cb/36/2011-239 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v znení opravného uznesenia zo dňa 12.1.2012.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa rozhodol, že žalobca je povinný zaplatiť žalovanému trovy konania 3.967,91 eur na účet právneho zástupcu žalovaného do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca žalobou doručenou súdu dňa 23.10.2006 uplatnil proti žalovanému právo na zaplatenie peňažnej sumy 249.817,- Sk (8.292,41 eur) s 9,5% úrokom z omeškania ročne od 13.10.2006 do zaplatenia, titulom zaplatenia nájomného za mesiac júl 2006.

V predmetnej veci súd rozsudkom zo dňa 2.11.2011 žalobu zamietol, pokiaľ sa týka náhrady trov konania vo výroku uviedol, že o náhrade trov konania súd rozhodne osobitným uznesením, vzhľadom na ust. § 156 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého pri vyhlásení rozsudku súd doručuje rozsudok účastníkom priamo na pojednávaní, pričom účastníci majú právo uplatniť náhradu trov konania najneskôr do 3 pracovných dní od vyhlásenia rozsudku.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Úspešný žalovaný má právo na náhradu trov konania proti neúspešnému žalobcovi. Súd priznal žalovanému náhradu trov konania v celkovej výške 3.967,91 eur, ktoré pozostávajú jednak zo zaplateného súdneho poplatku za podaný odpor vo výške 545,14 eur (14.998,- Sk č.l. 31) a z trov právneho zastúpenia vo výške 3.422,77 eur.

Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca, ktoré odôvodnil tým, že žalobca napáda uznesenie prvostupňového súdu aj z dôvodu, že proti rozhodnutiu vo veci samej podal odvolanie, pričom prisúdenie trov konania podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p., ktoré pri svojom rozhodovaní aplikoval prvostupňový súd, je závislé od úspešnosti účastníka v tomto súdnom spore, pričom rozhodnutie prvostupňového súdu vo veci samej považuje žalobca za rozhodnutie arbitrárne.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa ň 212 ods. 1 Os..p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pričom dospel k záveru, že odvolaniu nie je možné vyhovieť.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací, rozsudkom zo dňa 15.3.2012 sp.zn. 2Cob/30/2012 potvrdil rozsudok Okresného súdu Michalovce zo dňa 2.11.2011 a preto vzhľadom na výsledok odvolacieho konania je aj rozhodnutie súdu prvého stupňa o náhrade trov konania vecne správne.

Z uvedených dôvodov odvolací súd uvedené uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania súd účastníkom nepriznal, pretože žalobca v odvolacom konaní nebol úspešný a žalovanému v odvolacom konaní trovy nevznikli.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.