KSKE 2 Cob 4/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 4/2012

KS v Košiciach, dátum 20.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 4/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810200099 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810200099.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., Z. V. XXX/XX, XXX XX J., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Roman Kašuba, advokát, Horná č. 41, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanej: X. S. - ZO-C., V. XX, XXX XX C., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Alexander Milko, advokát, Cyrila a Metoda 4, 048 80 Rožňava, o zaplatenie 2.456,34 eur (74.000,- Sk) s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 26.10.2010, č.k. 12Cb/2/2010-448 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a vyslovil, že o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenie 2.456,34 eur (74.000,- Sk) s príslušenstvom, ako nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu zániku zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, na základe ktorej bolo žalovanej poskytnuté plnenie bez toho, aby došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy. Podaním zo dňa 7.2.2002 žalobca rozšíril žalobu tak, že navrhol zaviazať žalovanú na zaplatenie 153.559,50 Sk s príslušenstvom, súd túto zmenu pripustil. Žalovaná uzavrela so spoločnosťou M., a.s. zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy a na základe tejto zmluvy spoločnosť M., a.s. poskytla žalovanej zálohu vo výške 500.000,00 Sk. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo, žalovaná preto mala zálohu vrátiť do 3 dní od skončenia lehoty, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Pre prípad nesplnenia povinnosti bola dohodnutá pokuta 8.700,00 Sk. Žalovaná dlh splácala postupne a 74.000,00 Sk nezaplatila. Dňa 1.2.2000 spoločnosť M., a.s. ako postupca podpísala so spoločnosťou K., spol. s r.o. zmluvu o postúpení pohľadávok, ktorou bola postúpená aj pohľadávka voči žalovanej vyčíslená na sumu 290.000,00 Sk. Následne bola pohľadávka postúpená na spoločnosť C., s.r.o.. Poukázal na uznanie záväzku, ktoré žalovaná spochybnila. Predložila doklady o tom, že zálohová platba bola uhradená a namietala nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu z dôvodu, že K., spol. s r.o. v čase postúpenia ešte pohľadávku nenadobudla. Uznesením z 27.7.2000 súd pripustil vstup spoločnosti T., s.r.o. do konania na miesto žalobcu.

Súd kedykoľvek za konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.) , súd aj v tomto štádiu konania a hlavne s poukazom na opätovnú námietku aktívnej legitimácie žalobcu zo strany žalovanej skúmal aktívnu legitimáciu žalobcu od počiatku súdneho konania, t.j. v čase jej uplatnenia zo dňa 23.4.2001. Súd z doteraz predložených dôkazov zistil, že žalobu podala spoločnosť C., s.r.o., M. č.XX, F. F. dňa 23.4.2001, ktorá odvodila nadobudnutie pohľadávky a tým aj aktívnu legitimáciu pre podanie žaloby zo Zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretú so spoločnosťou K., spol. s r.o. zo dňa 23.2.2000. Spoločnosť K., spol. s r.o. nadobudla spornú pohľadávku až dňa 24.2.2000 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok od pôvodného veriteľa žalovanej M. S. J., a.s.. Zmluva o postúpení pohľadávok medzi M., a.s. a K., spol. s r.o., aj keď bola vyhotovená dňa 1.2.2000,

k postúpeniu pohľadávky v zmysle článku I tejto zmluvy, postupca M., a.s. postupuje pohľadávku len dňom podpisu tejto zmluvy postupníkovi, ku ktorému podpisu nepochybne došlo až dňa 24.2.2000, o čom svedčia doložky pravosti podpisov notára. Spoločnosť K., spol. s r.o. teda nadobudla pohľadávku až dňa 24.2.2000, a preto ju nemohla postúpiť spoločnosti C., s.r.o. dňa 23.2.2000. Z uvedeného je teda zrejmé, že pôvodný žalobca nemohol nadobudnúť a nenadobudol spornú pohľadávku Zmluvou o postúpení pohľadávky uzavretou dňa 23.2.2000 so spoločnosťou K., spol. s r.o., pretože spoločnosť K., spol. s r.o. dňa 23.2.2000 takúto pohľadávku nemala.

Súd je toho názoru, že spoločnosť C., s.r.o. v čase podania žaloby na súd dňa 23.4.2001 nedisponovala uplatnenou pohľadávkou, ktorú odvodzuje od Zmluvy o postúpení pohľadávok, uzavretú so spoločnosťou K., spol. s r.o. dňa 23.2.2000, a preto nemohla byť aktívne legitimovaná na podanie žaloby na súd.

Aktívna legitimácia účastníka konania patrí medzi neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, súd tento nedostatok v priebehu konania odstrániť nemôže, tento nedostatok následne nemožno zhojiť.

Spôsobilosť byť účastníkom konania upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že túto spôsobilosť má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva. Citované ustanovenie sa teda odvoláva na hmotné právo. Od procesnej spôsobilosti (oprávnenia byť účastníkom konania) treba odlíšiť vecnú legitimáciu, ktorá predstavuje hmotnoprávny vzťah účastníka konania v prejednávanej veci a má ju iba ten, kto je subjektom hmotnoprávneho vzťahu, o ktorom sa v konaní rozhoduje. V danom prípade pôvodný žalobca, spoločnosť C., s.r.o. odvodil nadobudnutie pohľadávky a tým aj aktívnu legitimáciu pre podanie žaloby zo zmluvy o postúpení pohľadávok, uzavretú so spoločnosťou K., spol. s r.o. zo dňa 23.2.2000. V zmysle článku I tejto zmluvy postupca t.j. K., spol. s r.o. postupuje dňom podpisu tejto zmluvy postupníkovi t.j. spoločnosti C., s.r.o. svoje pohľadávky, k podpisu a teda aj k postúpeniu pohľadávky v zmysle tejto zmluvy došlo 24.2.2000, teda pôvodný žalobca C., s.r.o. nemohol nadobudnúť pohľadávku 23.2.2000 od spoločnosti K., spol. s r.o., teda skôr, ako ju nadobudla spoločnosť K., spol. s r.o., keďže spoločnosť K., spol. s r.o. dňa 23.2.2000 takúto pohľadávku ešte nemala. Preto spoločnosť C., s.r.o. v čase podania žaloby na súd, ako je aj vyššie uvedené, dňa 23.4.2001 nedisponovala uplatnenou pohľadávkou, ktorú odvodzovala od zmluvy o postúpení pohľadávok, uzavretej so spoločnosťou K., spol. s r.o. zo dňa 23.2.2000, a preto nebola aktívne legitimovaná na podanie žaloby na súd. Ako to vyplýva z následnej Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 7.3.2002, došlo medzi spoločnosťou K., s.r.o. k platnému postúpeniu pohľadávky na spoločnosť C., s.r.o., t.j. po podaní predmetnej žaloby na súd. Súd z uvedených dôvodov rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozsudku, keď žalobu zamietol z dôvodu nedostatku aktívnej legitimácie.

Súd sa ďalej nezaoberal meritou veci, nezaujal svoje stanovisko k úhrade uplatnenej pohľadávky, k námietke premlčania, nároku žalobcu, prípadne započítacej námietke, ktorú si voči žalobcovi uplatnila žalovaná, a to z dôvodu, že vo veci je potrebné pre odlišné postoje účastníkov konania a rozpory v tvrdeniach účastníkov konania, vykonať ďalšie rozsiahle dokazovanie, čo by bolo nehospodárne a zbytočné, pokiaľ žalobca nie je aktívne legitimovaný v tomto konaní a pre nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu nie je možné v konaní pokračovať, keďže ide o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, čo je v konečnom dôsledku dôvodom pre zamietnutie žaloby. Vzhľadom na to, že už aj trovy konania výrazne prevyšujú žalovanú istinu, súd do právoplatného rozhodnutia, čo do posúdenia aktívnej legitimácie žalobcu ďalšie dokazovanie vo veci nevykonal, a to aj z dôvodu ďalšieho výrazného navyšovania trov konania a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Výrok o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 151 ods. 3 O.s.p., keď v zložitých prípadoch, najmä z dôvodu väčšieho počtu účastníkov konania, alebo väčšieho počtu nárokov uplatňovaných v konaní, súd môže rozhodnúť, že o trovách konania rozhodne až po právoplatnosti vo veci samej. S poukazom na citované ustanovenie, súd o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Proti rozsudku podal odvolanie žalobca a navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a žalobe v celom rozsahu vyhovieť, prípadne napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalobca považuje rozsudok súdu prvého stupňa za nesprávny a odvolanie odôvodňuje tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, f) rozsudok súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Uviedol, že trvá na všetkých svojich vyjadreniach a návrhoch na vykonanie dôkazov uvedených v konaní pred súdom prvého stupňa, pričom súd sa s nimi dostatočne nevysporiadal a teda rozhodnutie nie je vo vzťahu ku skutkovej a právnej argumentácii žalobcu dostatočne odôvodnené, čím došlo k vade konania uvedenej v § 221 os. 1 písm. f) O.s.p..

Napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, pretože prvostupňový súd nesprávne interpretoval a aplikoval § 19 O.s.p. a § 103 O.s.p. a súčasne neaplikoval § 154 ods. 1 O.s.p..

Súd prvého stupňa a žalovaný si mýlia spôsobilosť byť účastníkom konania v zmysle § 19 O.s.p. a podmienky konania v zmysle § 103 Os..p. na jednej strane s nedostatkom aktívnej legitimácie žalobcu spôsobenej tým, že žalobca nie je nositeľom hmotného práva, ktorého sa domáha. V prípade existencie neodstrániteľnej podmienky konania súd nemôže vo veci meritórne rozhodnúť, ale musí konanie zastaviť. V prípade nedostatku aktívnej legitimácie žalobcu naopak žalobu zamietne. V danom prípade prvostupňový súd žalobu zamietol s odôvodnením, že V danom prípade, keďže aktívna legitimácia účastníka konania patrí medzi neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, súd tento nedostatok v priebehu konania odstrániť nemôže a keďže takýto podstatný nedostatok bráni ďalšiemu konaniu a rozhodnutiu vo veci, žalobu zamietol ide o nesprávne a nezákonné rozhodnutie so zmätočným odôvodnením.

Skutočnosť, že spoločnosť C. s.r.o. v čase podania žaloby na súd nedisponovala uplatnenou pohľadávkou, ktorú odvodzovala od zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej so spoločnosťou K. s.r.o. z 23.2.2000 a preto nebola aktívne legitimovaná na podanie žaloby na súd nie je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania, ale nedostatkom vecnej legitimácie.

Ak prvostupňový súd považoval za preukázané, že Ako to vyplýva z následnej zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 7.3.2002, došlo medzi spoločnosťou K. s.r.o. k platnému postúpeniu pohľadávky na spoločnosť C. s.r.o, t.j. po podaní žaloby na súd mal aplikovať § 154 ods. 1 O.s.p., čo však neaplikoval napriek tomu, že žalobca jeho aplikáciu žiadal a nijako neodôvodnil, prečo § 154 ods. 1 O.s.p. neaplikoval.

Z vykonaného dokazovania je zrejmé, že žalobca bol nositeľom hmotného práva, ktorého sa v súdnom konaní domáha v čase vyhlásenia napadnutého rozhodnutia, teda mal a naďalej má aktívnu vecnú legitimáciu.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozsudku dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné a napadnutý rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca sa domáhal zaplatenia uplatnenej sumy titulom vydania bezdôvodného obohatenia po zániku zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 98/33-01/01, na

základe ktorej poskytol žalovanej plnenie bez toho, aby došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy predpokladanej v zmluve o uzavretí budúcej zmluvy.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa konštatoval, že súd kedykoľvek za konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.) a na námietku aktívnej legitimácie žalobcu zo strany žalovanej, skúmal aktívnu legitimáciu žalobcu od počiatku konania.

Žalobu žalobcu zamietol hlavne z dôvodu nedostatku aktívnej legitimácie, čím sa zaoberal s poukazom na ust. § 103 O.s.p., v zmysle ktorého má povinnosť skúmať podmienky konania, v ktoromkoľvek jeho štádiu a je povinný skúmať aj vecnú legitimáciu, ktorej nedostatok je dôvodom na zamietnutie návrhu. Keďže aktívna legitimácia účastníka konania patrí medzi neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, súd tento nedostatok odstrániť nemôže a keďže takýto podstatný nedostatok bráni ďalšiemu konaniu, žalobu zamietol a nezaoberal sa meritom veci, keďže v konaní nemožno pokračovať pre neodstrániteľný nedostatok podmienky konania.

Podľa § 103 O.s.p., kedykoľvek za konania súd prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

K podmienkam konania, za ktorých má prebiehať súdne konanie a súd mohol vydať rozhodnutie patrí právomoc súdu, jeho príslušnosť, aby v tej istej veci nebolo už právoplatne rozhodnuté, aby v tej istej veci nebolo iné konanie. K podmienkam konania na strane účastníkov patria také ich vlastnosti, ktoré im umožňujú mať subjektívne procesné práva a povinnosti a svojimi úkonmi ich nadobúdať. Ide o spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19) a procesnú spôsobilosť (§ 20) .

Podľa § 104 ods. 1 O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Za neodstrániteľný nedostatok podmienky konania je treba považovať nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania v zmysle ust. § 19 O.s.p.. V prejednávanom prípade nebolo preukázané, že žalobca nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, súd prvého stupňa preto pochybil, keď s poukazom na ust. § 103 O.s.p. konštatoval, že nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu je takým neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania, pre ktorý nie je možné v konaní pokračovať. Keďže nebolo preukázané, že žalobca nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, nejedná sa o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, ktorého následkom by bolo zastavenie konania podľa § 104 ods. 1 O.s.p..

Pokiaľ súd prvého stupňa konštatoval, že žalobca nie je aktívne legitimovaný v tomto konaní, mohol k takémuto záveru dospieť len po vykonanom dokazovaní. Či účastník je alebo nie je aktívne legitimovaný, nie je skúmaním podmienky konania, ale k záveru o aktívnej legitimácii môže súd dospieť po vykonanom dokazovaní a zistení, či žalobca je nositeľom hmotného práva, ktorého sa v konaní domáha.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, keďže súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, nesprávne použil ust. § 103 O.s.p., odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, v ktorom posúdi aktívnu legitimáciu žalobcu po zistení, či je nositeľom uplatneného hmotného práva, prípadne vykoná ďalšie dokazovanie a vo veci rozhodne.

O trovách odvolacieho konania rozhodne podľa § 226 O.s.p., rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí vo veci.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.