KSKE 2 Cob 48/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 48/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 48/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109219120 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109219120.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: K. X. C. R., X A. B., B., V. M3 XBZ, M. A., číslo spoločnosti: XX XXX XX, zast. JUDr. Martin Saloka, advokát, Znovárska 8, Košice, proti žalovanému: 1/ S. H. s.r.o., J.: XX XXX XXX, M. XX, K., zast. LawFactory Advokáti, s.r.o., Štúrova 28, Košice, IČO: 44 698 054, 2/ E. Z. plc so sídlom X N. G. I., F. 1, K., 3/ E. Z. plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom V. N., 825 XX A., IČO: XX XXX XXX, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu A. I,obaja zast. STANĚK VETRÁK&PARTNERI, s.r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, IČO: 36 795 038, o neplatnosť úverových zmlúv, o odvolaní žalovaného v 2/ rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 9.11.2011, č.k. 30Cb/151/2009-218 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u je uznesenie vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade.

Žalobcovi a žalovanému v 2/ rade náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil; žalovanému v 1/ rade priznal náhradu trov konania vo výške 295,54 eura, ktorú je žalobca povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalovaného v 1/ rade do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia; žalovanému v 2/ rade priznal náhradu trov konania vo výške 985,01 eura, ktorú je žalobca povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia a žalovanému v 3/ rade náhradu trov konania nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že žalobca sa podaním doručeným súdu dňa 7.8.2009 domáhal určenia, že Zmluva o kontokorentnom úvere č. XXXXXX/XVXXXXXXXX zo dňa XX.X.XXXX, dodatok č. 1 k nej zo dňa 21.6.2007 a dodatok č. 2 k nej zo dňa 18.9.2008, Zmluva o termínovanom úvere č. XXXXXX/ TLXXXXXXXX zo dňa XX.X.XXXX, Zmluva o termínovanom úvere č. XXXXXX/TLXXXXXXXX zo dňa 21.6.2007, dodatok č. 1 zo dňa 18.9.2008 sú neplatné.

Vo veci bolo rozhodnuté rozsudkom č.k. 30Cb/151/2009-140 zo dňa 12.2.2010, ktorý bol zrušený uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 2Cob/128/2010-200 zo dňa 31.5.2011 s tým, že vec bola vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Pretože na pojednávaní konanom dňa 9.11.2011 vzal žalobca žalobu v celom rozsahu späť, podľa § 96 O.s.p. konanie zastavil, a to aj napriek skutočnosti, že právny zástupca žalovaných v 2/ a 3/ rade so späťvzatím nesúhlasil (žalovaný v 1/rade áno) ; pretože považoval za potrebné, aby sa meritórne rozhodlo o predmete konania, nakoľko žalobca uviedol dôvody v podanej žalobe také, ktoré nezaručujú právnu istotu, že v budúcnosti sa nebude opätovne domáhať určenie neplatnosti úverových zmlúv.

Súd prvého stupňa v odôvodnení odcitoval § 96 O.s.p.. Dospel k záveru, že dôvod uvedený žalovaným nie je vážnym dôvodom na to, aby súd konanie nezastavil, pretože nikoho nie je možné do budúcna obmedziť v podaní určovacej žaloby. Takúto žalobu by mohol podať aj iný subjekt, než je žalobca v tomto konaní. Ďalej uviedol, že ak žalobca zobral návrh späť, v prípade určovacej žaloby absentuje na ďalšie konanie aj naliehavosť právneho záujmu žalobcu na meritórnom rozhodnutí vo veci samej.

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 O.s.p. a priznal ich žalovanému v 1/ a 2/ rade, nakoľko ak žalobca vzal žalobu späť, zavinil, že konanie sa muselo zastaviť. Žalovanému v 3/ rade, pretože nemá právnu subjektivitu a teda nie je byť spôsobilý byť účastníkom konania, náhradu trov konania nepriznal. Z uvedeného dôvodu mu nie je možné priznať ani náhradu jeho trov.

Proti uzneseniu podal odvolanie žalovaný v 2/ rade, a to z dôvodu uvedeného v § 205 ods. 2 písm. a) O.s.p., v nadväznosti na ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p., pretože má za to, že súd prvého stupňa mu svojim rozhodnutím odňal možnosť konať pred súdom.

Dôvodil, že má záujem na meritórnom rozhodnutí vo veci rozsudkom s riadnym odôvodnením, a to v súlade so svojim ústavným právom na spravodlivý súdny proces, nakoľko žalovaný v 2/ rade vzhliada na svojej strane vážne dôvody na meritórne skončenie danej veci. Má za to, že podaná žaloba bola účelová, pretože jej podanie bolo skutočnosťou, ktorou reštrukturalizačný správca v reštrukturalizačnom konaní žalovaného v 1/ rade, ktoré bolo vedené Okresným súdom Košice I pod sp.zn. 9R/1/09 odôvodnil popretie pohľadávok z úverových zmlúv v troch prihláškach, ktoré si žalovaný v 2/ rade v zákonnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásil do reštrukturalizácie. Reštrukturalizačným správcom boli prihlásené pohľadávky popreté, pričom ako dôvod popretia bolo uvedené práve vedenie tohto súdneho konania o neplatnosť úverových zmlúv, čím sa prihlásené pohľadávky stali spornými.

Žalovaný v 2/ rade zdôraznil, že dôvod na popretie prihlásených pohľadávok neexistoval a neexistuje, čo potvrdil aj Okresný súd Košice I v incidenčnom konaní o určení pohľadávok za nesporné.

Ďalej uviedol, že popretie riadne prihlásených pohľadávok žalovaného v 2/ rade do reštrukturalizácie žalovaného v 1/ rade bolo účelové, keďže odvolateľ nemohol až do skončenia daného reštrukturalizačného konania uplatňovať hlasovacie práva a ovplyvniť tak ako riadny veriteľ žalovaného v 1/ rade priebeh a výsledok reštrukturalizačného konania, čo predstavovalo výrazný zásah do jeho majetkových práv.

Odvolateľ je toho názoru, že účelovým podaním žalobného návrhu na určenie, žalobca zasiahol do práv žalovaného v 2/ rade na zachovanie jeho právnej istoty a nepriamo i majetkových práv, a preto sú tu závažné dôvody pre jeho nesúhlas so späťvzatím žalobného návrhu. Zdôraznil, že v prejednávanej veci na strane žalobcu nešlo o využitie jeho ústavného práva na spravodlivé súdne konanie, ale zneužitie práva, v dôsledku ktorého dosiahol zmarenie možnosti žalovaného v 2/ rade uplatniť si v rámci reštrukturalizačného konania svoje práva.

Odvolateľ zhrnul dôvody nesúhlasu na právne, keď žalobca závažným spôsobom zasiahol do právnej istoty žalovaného v 2/ rade v rámci reštrukturalizačného konania; ekonomické, keď žalobca svojim účelovým podaním priamo zasiahol aj do majetkových práv žalovaného v 2/ rade v reštrukturalizačnom konaní dlžníka, pretože nemohol využiť všetky svoje z majetkového práva mu prináležiace oprávnenia v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácií a morálne, keď účelom žaloby nebolo dosiahnutie žalobcom predpokladaného stavu neplatnosti úverových zmlúv, ale dosiahnutie stavu, kedy mu z dôvodu prebiehajúceho konania spochybňujúceho právny dôvod jeho pohľadávok nebude umožnené využiť najmä jeho hlasovacie práva v rámci reštrukturalizačného konania.

Ďalej dôvodil, že je vystavený právnej neistote ohľadnom úverových zmlúv, ktoré sú predmetom posudzovania. Žalobca môže kedykoľvek po späťvzatí žaloby túto podať znovu, čo vytvára pre žalovaného v 2/ rade neakceptovateľný stav právnej neistoty a to aj napriek tomu, že žaloba je zjavne neopodstatnená, na čo poukazoval žalovaný v 2/ rade od počiatku konania. Odôvodnenie súdu, že obdobnú žalobu by mohol podať akýkoľvek tretí subjekt neobstojí, a to práve z dôvodu, že prípadné meritórne rozhodnutie vo veci platnosti alebo neplatnosti úverových zmlúv ako predmetu konania, by bolo v plnej miere s ohľadom na identickosť predmetu použiteľné aj v prípadných iných konaniach. Meritórnym rozhodnutím vo veci by bola právna neistota odstránená, keďže právoplatné meritórne rozhodnutie zakladá prekážku veci rozhodnutej podľa § 159 ods. 3 O.s.p..

Žalobca navrhol rozhodnutie potvrdiť, nakoľko ho považuje za vecne správne.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) postupom podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť bez nariadenia pojednávania) uznesenie vo vzťahu k žalovanému v 1/ rade potvrdil ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

Ak vezme účastník svoj návrh späť, ide o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa vo veci ďalej nekonalo a meritórne nerozhodovalo. Ust. § 96 rešpektuje teda žalobcu ako dominus litis . V prípade späťvzatia žaloby iba výnimočne súd konanie nezastaví a túto výnimočnosť zákon definuje ako vážne dôvody ; pri posudzovaní, ktorých je daná značná voľnosť pre úvahu súdu.

Je treba prisvedčiť odvolateľovi, že právna prax sa uberá smerom, že nemusí ísť iba o dôvody právne, ale aj závažné etické, morálne, resp. ekonomické, no aj napriek tomu odvolací súd, tak ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že na strane odvolateľa nejde o vážny dôvod - taký, pre ktorý by súd neakceptoval žalobcu ako pána sporu a konanie nezastavil.

Zhrnúc dôvody odvolateľa v podstate uvádza, že podanie predmetnej žaloby bolo účelové a jeho cieľom bolo znemožniť mu ako riadnemu veriteľovi žalovaného v 1/ rade ovplyvňovať reštrukturalizačné konanie; keďže správca poprel jeho prihlásenú pohľadávku do reštrukturalizácie z dôvodu vedenia tohto konania o neplatnosť úverových zmlúv, čím sa prihlásené pohľadávky stali spornými. V uvedenej skutočnosti vidí odvolateľ právne dôvody nesúhlasu (zasiahnutá právna istota v rámci reštrukturalizačného konania) , ekonomické (zasiahnuté majetkové práva žalovaného) a morálne (účelom žaloby nebolo dosiahnutie neplatnosti úverových zmlúv, ale znemožnenie najmä hlasovacieho práva v reštrukturalizačnom konaní) .

V prejednávanej veci ide o určovaciu žalobu, kedy je základným predpokladom jej úspešnosti preukázanie existencie naliehavého právneho záujmu na tomto určení na strane žalobcu. Žalobca vzal žalobu späť, čím sa odstránila spornosť vzťahu a konanie nemožno viesť ako prevenciu prípadných ďalších žalôb. Mimo to je potrebné uviesť, že v incidenčnom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 9R/1/2009 boli prihlásené pohľadávky určené za nesporné.

Súd nevie posúdiť úmysel žalobcu (v súvislosti s podaním žaloby) , ale ak by aj sa žalovaný v 2/ rade nemýlil, zákon mu dáva iné možnosti ako postihnúť konanie žalobcu.

Na základe uvedeného preto odvolací súd rozhodnutie potvrdil ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 s použitím § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešný odvolateľ na ich náhradu nemá právo a úspešný žalobca si ich náhradu neuplatnil, preto mu neboli priznané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.