KSKE 2 Cob 55/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/55/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711210631 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711210631.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., P. W., so sídlom Z. K. XX/XXX, XXX XX P. W., N.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Andrejom Molnárom, advokátom AK so sídlom Majlátha 2518/14, Kráľovský Chlmec, proti žalovanému: T. P. W., so sídlom L. N. O. 1, P. W., N.: XX XX XX, zast. JUDr. Marián Lenhard, advokát, AK, ul. Maxima Gorkého č. 1/1p, Michalovce, o zaplatenie úrokov z omeškania, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Michalove zo dňa 30.1.2012 č.k. 22Cb/1/2012-134 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 118,70 eur na účet právneho zástupcu žalobcu.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Michalovce napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného uhradiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 0,06 % denne zo sumy 2 272,00 EUR od 21.12.2010 do 23.8.2011, zo sumy 3 302,39 EUR od 20.1.2011 do 23.8.2011, zo sumy 3 021,42 EUR od 19.2.2011 do 23.8.2011, zo sumy 3 004,06 EUR od 22.3.2011 do 23.8.2011, zo sumy 4 549,64 EUR od 22.4.2011 do 23.8.2011, zo sumy 1 771,06 EUR od 25.5.2011 do 23.8.2011, zo sumy 1 988,12 EUR od 22.4.2011 do 5.9.2011, zo sumy 976,69 EUR od 25.5.2011 do 7.9.2011 a nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 1 955,17 EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Vykonaným dokazovaním súd prvého stupňa zistil, že žalobca ako dodávateľ a žalovaný ako odberateľ uzavreli zmluvy označené ako dodatok č. 1 k zmluve o dodávke tepla č. 08/03/2004 a dodatok č. 1 k zmluve o dodávke tepla č. 08/03/2004 zo dňa 6.7.2004 / č.l. 29 - 37/ s prílohami, predmetom ktorých bola dodávka tepla ako tepla pre ústredné vykurovanie, tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody a studenej vody na prípravu TÚV vrátane stočného do odberných miest MŠ-1, P.O.H, P. W. a P.O.H. 61, 64, P. W.. Účastníci si v článku III. zmluvy dohodli cenu a spôsob fakturácie s odkazom na Obchodné podmienky dodávky tepla , ktorá tvorí prílohu č. 3. V bode 3.7. je uvedené, že v pochybnostiach o termíne doručenia sa má za to, že faktúra bola doručená kupujúcemu na piaty deň od odoslania predávajúcim. V prílohe č. 1 a č. 2 si zmluvné strany dohodli množstvo a odberový diagram. Podľa článku VII., bod 7.3. pre prípad omeškania so zaplatením faktúr alebo dohodnutej zálohy podľa článku 7 Obchodných podmienok je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,06 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V obchodných podmienkach dodávky tepla /č.l. 38 - 48/ v článku 7, je dohodnuté fakturačné obdobie kalendárny mesiac. Mesačná faktúra je splatná do 14 dní odo dňa odoslania faktúry.

Faktúrou číslo XXXXXXX /č.l. 9/ zo dňa 6.12.2010, splatnou dňa 20.12.2010 žalobca vyfakturoval žalovanému dodávku ÚK za obdobie 11/2010 vo výške 2 912,38 EUR, faktúrou číslo XXXXXXX /č.l. 11/ zo dňa 5.1.2011 vyfakturoval dodávku ÚK za obdobie 12/2010 vo výške 3 302,39 EUR, faktúrou číslo 2011058 /č.l. 12/ zo dňa 4.2.2011 vyfakturoval dodávku ÚK za obdobie 1/2011 vo výške 3 021,42 EUR, faktúrou číslo 2011118 /č.l. 13/ zo dňa 7.3.2011 vyfakturoval dodávku ÚK za obdobie 2/2011 vo výške 3 004,06 EUR, faktúrou číslo XXXXXXX /č.l. 14/ zo dňa 7.4.2011 vyfakturoval dodávku ÚK za obdobie 3/2011 vo výške 4 549,64 EUR, faktúrou číslo XXXXXXX /č.l. 15/ zo dňa 10.5.2011 vyfakturoval dodávku ÚK za obdobie 4/2011 vo výške 1 771,06 EUR, faktúrou číslo XXXXXXX /č.l. 16/ zo dňa 7.4.2011 vyfakturoval dodávku ÚK a TÚV za obdobie 3/2011 vo výške 1 988,12 EUR, faktúrou číslo XXXXXXX / č.l. 17/ zo dňa 10.5.2011 vyfakturoval dodávku ÚK a TÚV za obdobie 4/2011 vo výške 976,69 EUR.

Z výpisu z účtu v peňažnom ústave žalobcu /č.l. 60 - 61, 63, 66/ vyplýva, že žalovaný uhradil dňa 24.8.2011 faktúru č. XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, dňa 6.9.2011 faktúru č. XXXXXXX a dňa X.X.XXXX faktúru č. XXXXXXX.

Podľa § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.

Podľa § 407 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku.

Podľa § 409 odsek 1 Obchodného zákonníka kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Podľa § 447 Obchodného zákonníka, kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

Podľa § 448 odsek 1 Obchodného zákonníka, kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Podľa § 365 Obchodného zákonníka dlžník, je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

Podľa § 369 odsek l Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.

Predmetom konania v prejednávanej veci je právo žalobcu na úroky z omeškania vo výške 0,06 % denne z titulu oneskoreného zaplatenia kúpnej ceny za odobraté množstvá tepla.

Z obsahu spisu je zrejmé, že ide o vzťah medzi dvoma podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, preto súd posúdil vec podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

V prejednávanej veci bolo preukázané, že žalobca, ako dodávateľ a žalovaný ako odberateľ uzatvorili zmluvy o dodávke tepla. Na základe týchto zmlúv odoberal žalovaný teplo, ktorého cenu mu žalobca fakturoval faktúrami č. XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX . V prejednávanom spore súd považoval za preukázané, že žalobca ako predávajúci svoje záväzky z uzavretej zmluvy splnil a žalovanému tovar dodal. Žalovaný však ako kupujúci svoje povinnosti z uzavretej zmluvy nesplnil, keďže kúpnu cenu prevzatého tovaru žalobcovi nezaplatil včas. Nezaplatením kúpnej ceny v lehote splatnosti sa žalovaný dostal do omeškania s splnením peňažného záväzku a vznikla mu tak povinnosť zaplatiť žalobcovi aj dohodnuté úroky z omeškania. Doba omeškania je zrejmá z vystavených faktúr a výpisov z účtu žalobcu o ich úhrade.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal a podľa § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p., podľa ktorého, ak sa pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný.

Odvolanie odôvodnil tým, že priznané úroky z omeškania podľa zmluvne dojednaných podmienok zmluvy o dodávke tepla podľa čl. VII., bodu 7.3. sú v rozpore s platnou právnou úpravou, ktorá platila v čase omeškania žalovaného ako dlžníka zo zmluvného vzťahu.

Výška úrokov z omeškania, ako aj spôsob ich výpočtu sú obsahovo upravené v § 3 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktoré súvisí s novelizovaným znením § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. Výška úrokov z omeškania je podľa tejto úpravy o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k 1. dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

S účinnosťou od 15.1.2009 sa uvedené ustanovenia aplikujú aj na obchodnoprávne vzťahy.

Ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, upravuje výnimku zo zásady, že výška úrokov dohodnutá v zmluve má prednosť pred výškou úrokov podľa právneho predpisu, teda, že úroky z omeškania možno dohodnúť naviac do výšky, ktorá je ustanovená právnym predpisom občianskeho práva. Podmienkou aplikácie tejto výnimky je stav, že záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ.

Za stavu, že ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, počíta aj s výnimkou, ktorá limituje výšku úrokov z omeškania, je podľa nášho názoru potrebné skúmať aj platnosť dojednania výšky úrokov z omeškania podľa zmluvy. Túto platnosť zmluvne dojednanej výšky úrokov z omeškania je potrebné však posudzovať v zmysle občianskoprávnych predpisov, či dojednaná výška úrokov sa neprieči dobrým mravom a obchodným zvyklostiam v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka.

Výška priznaných úrokov napadnutým prvostupňovým rozsudkom predstavuje ročne úrok vo výške 21,9%, čo je podľa názoru žalovaného neprimerane vysoká sankcia pre prípad omeškania zo strany odberateľa poskytovaných služieb. Takáto výška úrokov, aj keď je zmluvne dojednaná, odporuje zásadám dobrých mravov a preto je toto dojednanie v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Za daného stavu bolo potrebné aplikovať platnú právnu úpravu výšky úrokov z omeškania, ktorá predstavovala v čase splatnosti jednotlivých faktúr 9%, resp. 9% ročne.

Žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca, ktorý navrhol odvolaním napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť a zaviazať žalovaného k náhrade trov odvolacieho konania.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Z obsahu odvolania žalovaného vyplýva odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p., ktorý spočíva v tom, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nesprávnym právnym posúdením veci sa rozumie omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O omyl v aplikácií práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť, alebo ak použil správny predpis, ale nesprávne ho interpretoval.

Odvolací súd dospel k záveru, že namietaný odvolací dôvod nie je daný. Súd prvého stupňa sa prejednávanú vec aplikoval správne ustanoveniami Obchodného zákonníka a veľmi podrobne sa zaoberal každou okolnosťou, ktorá bola pre rozhodnutie veci podstatná. Odvolací súd preto poukazuje na písomné odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, s ktorým odôvodnením sa v plnom rozsahu stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Účastníci konania si v zmluve dohodli výšku úrokov z omeškania.

Odvolací súd sa nestotožňuje s názorom žalovaného, že účastníkmi dojednaná výška úrokov z omeškania by odporovala dobrým mravom. Účastníci zmluvy si boli vedomí toho, že úroky z omeškania majú sankčný charakter, a preto aj ich výška môže prevyšovať úroky upravené v Obchodnom zákonníku. Účastníci konania dojednali v zmluve úroky z omeškania 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a takto účastníkmi konania prejavenú vôľu súd prvého stupňa správne aplikoval.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania, odvolací súd rozhodol v súlade s ustanovením § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. a v odvolacom konaní úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania v zmysle vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení podľa § 10 ods. 1: 91,29 + 7,63 eur (režijný paušál) = 98,92 eur + DPH vo výške 20%, spolu trovy konania 118,70 eur.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.