KSKE 2 Cob 59/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210230683 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210230683.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: B. s.r.o., W. XX, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Ivan Jurčišin advokát, Vozárová 5, Košice, proti žalovanému: B.., T. 2, XXX XX K., IČO: XX XXX XXX, v konaní o zaplatenie 3.027,80 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 30.1.2012, č.k. 34Cb/71/2011-53 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku ktorým súd žalobe vyhovel a vo výroku o trovách konania.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 129,- eur na účet jeho právneho zástupcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 3.027,82 eur s ročným úrokom z omeškania vo výške 14,25% zo sumy 1.777,53 eur od 24.12.2008 do 24.9.2010, vo výške 9% zo sumy 777,53 eur od 25.9.2010 do zaplatenia, 9% zo sumy 2.250,29 eur od 1.5.2009 do zaplatenia. V prevyšujúcej časti úrokov z omeškania zo sumy 777,53 eur od 25.9.2010 do zaplatenia konanie zastavil. Žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 843,71 eur.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia 3.027,82 eur s príslušenstvom titulom nezaplatenia ceny diela (merania a skúšky na autobuse M3 typ FOTON) v zmysle zmluvy o dielo, vyúčtované dokladmi č. 8312990 z 2.12.2008 a č. 29310759 z 16.4.2009.

Konštatoval, že na pojednávanie konané dňa 30.1.2012 sa neustanovil žalovaný, ktorý svoju neúčasť na pojednávaní ospravedlnil listom doručeným Okresnému súdu Košice II dňa 26.1.2012 z dôvodu kolízie pojednávaní na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 1CbZm/2/2011 a žiadal, aby súd pojednávanie odročil na iný termín.

Súd vyššie ospravedlnenie žalovaného neakceptoval vzhľadom ku skutočnosti, že z toho istého dôvodu sa žalovaný ospravedlnil aj na pojednávaní konanom dňa 1.12.2011, ktorý súd akceptoval.

V tejto súvislosti súd poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13.1.1999 sp. zn. LUS 68/1998, podľa ktorého kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka, v tom istom termíne na rozdielnych súdoch nie je akceptovateľným predpokladom uznania existencie dôležitého dôvodu na odročenie riadne a včas vytýčeného pojednávania.

Obsahom základného práva na verejné prerokovanie veci v prítomnosti účastníka konania a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonaným dôkazom nie je povinnosťou súdu vyhovieť akejkoľvek jeho žiadosti na odročenie pojednávania. Posúdenie opodstatnenosti dôležitého dôvodu (§ 101 ods. 2 O.s.p.) v každom konkrétnom prípade patrí výlučne do právomoci konajúceho súdu.

Je nesporné, že žalovaný bol riadne a včas predvolaný na pojednávanie.

S poukazom na vyššie uvedené súd podľa § 101 ods. 2 O.s.p. vec pojednával v neprítomnosti žalovaného.

Súd vykonal dokazovanie vyjadrením právneho zástupcu žalobcu, predloženými listinnými dôkazmi a to: listom právneho zástupcu žalobcu - Predžalobná výzva - pokus o zmier zo dňa 19.8.2010, Dohodou o splátkovom kalendári, výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Košice I žalovaného, výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I žalobcu, výpisom z účtu, Skúšobným protokolom č. Z050b/2009 zo dňa 16.4.2009, Skúšobným protokolom č. Z050d/2009 zo dňa 16.4.2009, Skúšobným protokolom č. Z050c/2009 zo dňa 16.4.2009, Objednávkou skúšok autobusu FOTON BJ6121C6MJB zo dňa 1.4.2009, Cenovou ponukou pre skúšky autobusu kategórie M3 zo dňa 1.4.2009, Príkazom na vystavenie faktúry, Protokolom o kontrole umiestnenia zadného ochranného zariadenia podľa smernice 70/221/EHS - 2006/96/ES Vozidlo kategórie M3 FOTON typ BJ6121C6MJB zo dňa 16.4.2009, Protokolom z typovej skúšky vozidiel kategórie M3 FOTON typ BJ6121C6MJB č.k. Z166/2008, Dohodou o vykonaní skúšok za účelom schválenia cestných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, Objednávkou typovej skúšky mestského autobusu, Príkazom na vystavenie faktúry, Prehľadom pohľadávok / záväzkov podľa partnera, faktúrou - daňovým dokladom č. XXXXXXXX . zo dňa 9.12.2008, faktúrou - daňovým dokladom č. XXXXXXXX, písomným podaním žalovaného - Odpor proti platobnému rozkazu zo dňa 2.2.2011, písomným podaním právneho zástupcu žalobcu - Vyjadrenie k odporu zo dňa 14.3.2011 a zistil tento skutkový stav veci.

Zmluvný vzťah medzi účastníkmi konania vznikol na základe ústne uzatvorenej zmluvy o dielo v zmysle písomnej objednávky žalovaného zo dňa 1.4.2009 a zo dňa 17.9.2008, ako aj cenovej ponuky zo dňa 1.4.2009, v ktorej boli dohodnuté podstatné náležitosti zmluvného vzťahu, t.j. predmet plnenia, termín plnenia a dohodnutá cena.

Žalobca v zmysle vyššie uvedenej zmluvy a následných objednávok vykonal pre žalovaného dielo - meranie a typové skúšky na autobuse kategórie M3 typ FOTON BJ6121C6MJB v rozsahu zadné ochranné zariadenie a palivové nádrže bez pevnostnej skúšky (smernica ES č. 70/221-2006/96) , umiestnenie zadného evidenčného čísla (smernica ES č. 70/222) , hmotnosti a rozmery (smernica ES č. 97/27-2003/19) a nepriamy výhľad z vozidla (smernica ES č. 2003/97-2005/27) .

Žalobca si svoje povinnosti vyplývajúce z ústne uzatvorenej zmluvy o dielo v zmysle písomných objednávok žalovaného plnil bezozbytku, čo súd mal preukázané fotokópiami protokolov o výsledku merania, že skúšky boli vykonané a žalovaný nevzniesol žiadne námietky ani výhrady voči vykonaným meraniam a skúškam, t.j. dielo nereklamoval.

Dohodnutá cena diela bola žalobcom vyúčtovaná žalovanému faktúrami - daňovými dokladmi č. XXXXXXXX zo dňa 9.12.2008 na sumu 53.550,- Sk t.j. 1.777,53 eur s dátumom splatnosti 23.12.2008 a č. XXXXXXXX zo dňa 16.4.2009 na sumu 2.250,29 eur s dátum splatnosti 30.4.2009.

Žalovaný si svoju zmluvnú povinnosť voči žalobcovi nesplnil a dohodnutú cenu diela v lehote splatnosti faktúr žalobcovi neuhradil.

Citoval ust. § 536 ods. 1,2 a § 548 Obchodného zákonníka a uviedol, že žalovaný svoj záväzok zaplatiť cenu diela nesplnil.

Na pojednávaní konanom dňa 30.1.2012 právny zástupca žalobcu poukázal na písomné podanie doručené Okresnému súdu Košice II dňa 17.3.2011, v ktorom akceptuje námietku žalovaného na výšku úroku z omeškania zo sumy 777,53 eur od 25.9.2010 do zaplatenia a žiadal, aby súd žalobcovi priznal zákonný úrok z omeškania vo výške 9% a v prevyšujúcej časti úrokov z omeškania zo sumy 777,53 eur od 25.9.2010 do zaplatenia zobral žalobu späť a žiadal, aby súd konanie v tejto časti zastavil.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.

S poukazom na vyššie uvedené a citované zákonné ustanovenie § 96 ods. 1 O.s.p. súd konanie v prevyšujúcej časti úrokov z omeškania zo sumy 777,53 eur od 25.9.2010 do zaplatenia zastavil.

Súd vykonaným dokazovaním, z vyjadrenia právneho zástupcu žalobcu, z predložených listinných dôkazov mal jednoznačne preukázané, že nárok žalobcu je dôvodný, preto žalobe vyhovel a zaviazal žalovaného na úhradu sumy 3.027,82 eur.

V dôsledku porušenia zmluvného záväzku žalovaným zaplatiť cenu diela vznikol žalobcovi nárok podľa § 365 a § 369 Obchodného zákonníka.

Podľa ust. § 365 Obchodného zákonníka, dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby keď záväzok zanikne iným spôsobom.

Podľa ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti je dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatnená pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu.

Súd pri posudzovaní výšky úroku z omeškania vo výške 14,25% zo sumy 1.777,53 eur od 24.12.2008 mal z prehľadu základných úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska preukázané, že základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska bola vo výške 4,25% preto súd v tejto časti žalovaného príslušenstva žalobe vyhovel.

Podľa ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti je dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva.

Podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

Podľa ust. § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. 586/2008 Zb. z. v platnom znení, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia, ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Súd pri posudzovaní výšky úrokov z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 777,53 eur od 25.9.2010 do zaplatenia a zo sumy 2.250,29 eur od 1.5.2009 do zaplatenia mal z prehľadu základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky preukázané, že základná úroková sadzba bola vo výške 1%, preto súd žalobe aj v časti vyššie uvedeného príslušenstva vyhovel.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ust. § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech súd prizná plnú náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý úspech vo veci nemal.

Žalobca si v tomto konaní uplatnil náhradu trov konania v celkovej výške 843,71 eur pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konania vo výške 181,50 eur a z trov právneho zastúpenia za 5 úkonov právnej pomoci a to: príprava a prevzatie zastúpenia vo výške 121,17 eur; plná moc zo dňa 23.7.2010, písomné podanie vo veci samej - návrh na začatie konania vo výške 121,17 eur; písomné podanie vo veci samej - vyjadrenie k odporu vo výške 121,17 eur; účasť na pojednávaní konanom dňa 1.12.2011 1 vo výške 30,29 eur; účasť na pojednávaní konanom dňa 30.1.2012 vo výške 121,17 eur; 2-krát režijný paušál á 7,21 eur t.j. 14,42 eur; 2-krát režijný paušál á 7,41 eur t.j. 14,82 eur; 1-krát režijný paušál á 7,63 eur; 20% DPH vo výške 110,37 eur. Trovy právneho zastúpenia spolu 662,21 eur.

Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný proti výroku, ktorým ho súd zaviazal na zaplatenie uplatnenej sumy s príslušenstvom a výroku o trovách konania, z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. a) O.s.p. v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. účastníkovi sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 písm. h) , súd nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav a tiež z dôvodov podľa § 205 ods. 2 O.s.p. písm. b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, podľa § 205 ods. 2 písm. d) , súd dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam.

Uviedol, že mu bol doručený rozsudok, ktorého výrok citoval, pričom konajúci súd to nezdôvodnil, a preto namieta nejasnosť a nezrozumiteľnosť predmetného rozsudku. Poukazuje na znenie ust. § 157 ods. 2 O.s.p. a na nálezy Ústavného súdu SR týkajúce sa odôvodnenia rozhodnutia, a to ÚS 236/2006, ÚS 114/2008 a uvádza, že nedostatky odôvodnenia zakladajú vadu nepreskúmateľnosti rozhodnutia.

Taktiež v zmysle komentára zákona o zavedení eura v SR platí, že pri uvádzaní peňažných súm v eurách sa má štandardne používať skloňované slovo euro. Mena euro má medzinárodnú skratku EUR a na Slovensku skratku Eur. V textoch slovenských právnych predpisov nie je vhodné používať symbol €.

Má tiež za to, že sa mu odňala možnosť konať pred súdom, keď konajúci súd v jeho neprítomnosti na prvom pojednávaní vyhlásil rozsudok. Svoju neúčasť na pojednávaní v predmetnej veci riadne a včas ospravedlnil z dôvodu kolízie s pojednávaním, v ktorom bol tiež účastníkom konania vedenom na Okresnom súde Bratislava V, na ktoré mu bolo predvolanie doručené skôr. Z rozsudku nevyplýva, či ide o rozsudok pre zmeškanie alebo nie, ak áno podáva návrh na jeho zrušenie, lebo neboli podmienky pre jeho vydanie.

Čo sa týka výroku o trovách konania má za to, že odmena právnemu zástupcovi za úkon - vyjadrenie k odporu nepatrí, lebo úkon nebol podaný na základe výzvy súdu, bol nadbytočný.

Na základe uvedeného navrhol napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca. Odvolanie považuje za neodôvodnené. V konaní predložil dostatočné dôkazy preukazujúce dôvodnosť uplatneného nároku. Je preukázateľné, že žalovaný si objednal u žalobcu práce, ktoré žalobca riadne a včas vykonal, za dohodnutú cenu. Po vykonaní skúšok žalovaný podpísal preberajúce protokoly.

Napadnutý rozsudok je riadne odôvodnený. Súhlasí s názorom súdu, že kolízia pojednávaní nie je dôležitým dôvodom na odročenie pojednávania. Z ospravedlnenia nevyplýva, že by žalovaného zastupoval advokát, ktorý mal v tom čase iné pojednávanie. Nepreukázal naliehavosť odročenia pojednávania.

K výhrade o použití symbolu € uvádza, že je všeobecne používaný symbol a nespôsobuje nezrozumiteľnosť, neúčinnosť rozhodnutia.

Z rozsudku je zrejmé, že ide o riadny rozsudok, nie o rozsudok pre zmeškanie. Ide o jednoduchý spor ohľadne dôkazov nenáročný.

Trovy konania boli riadne vyúčtované a súd o nich správne rozhodol. Na základe uvedeného navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť a priznať mu trovy odvolacieho konania za 1 úkon 121,17 eur + RP 7,63 eur + 20% DPH.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozsudku a konania ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné a napadnutý rozsudok ako vo výroku vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, dôkazy vykonal v súlade s ust. § 120 ods. 1 O.s.p. a hodnotil ich v súlade s ust. § 132 O.s.p., vec správne právne posúdil a vo veci správne rozhodol. Vzhľadom na odvolanie je potrebné uviesť nasledovne:

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca sa domáhal zaplatenia uplatnenej sumy s príslušenstvom titulom zaplatenia ceny vykonaného diela. Nebolo sporné, že žalobca dielo - práce na autobuse vykonal, žalovaný vykonané práce prevzal a žalobca mu vyúčtoval dohodnutú cenu za dielo, ktorú žalovaný nezaplatil. Súd prvého stupňa preto nepochybil, keď na základe vykonaného dokazovania a právneho posúdenia veci zaviazal žalovaného na zaplatenie uplatnenej sumy spolu s príslušenstvom.

Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný) , prípadne iný účastník konania, stručné, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Po preskúmaní napadnutého rozsudku odvolací súd zistil, že napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa je odôvodnený v zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p. a nezistil žiadne pochybenie v odôvodnení rozsudku, preto námietka žalovaného o nejasnosti a nezrozumiteľnosti rozsudku nie je dôvodná. Tiež námietka o použití symbolu € pri uvedení peňažných súm v rozsudku nerobí rozsudok neurčitý alebo nezrozumiteľný.

V odôvodnení napadnutého rozsudku sa neuvádza, že by sa jednalo o rozsudok pre zmeškanie, preto návrh žalovaného na jeho prípadné zrušenie nie je dôvodný.

Podľa § 119 ods. 1 O.s.p., pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov.

Podľa § 119 ods. 2 O.s.p., účastník, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom dozvedel, alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať. Nárok na odročenie pojednávania obsahuje najmä a) dôvod pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, b) deň kedy sa účastník o dôvode dozvedel, c) ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil.

V prejednávanom prípade odvolací súd nezistil pochybenie súdu prvého stupňa pri posúdení návrhu žalovaného na odročenie pojednávania a následne prejednanie veci v jeho neprítomnosti. S dôvodmi uvedenými súdom prvého stupňa ohľadne žiadosti žalovaného o odročení pojednávania sa odvolací súd stotožňuje.

K námietke žalovaného v odvolaní ohľadne trov konania odvolací súd uvádza, že preskúmal trovy konania priznané súdom prvého stupňa žalobcovi a nezistil pochybenie pri úročení výšky trov konania. Vo veci bol súdom prvého stupňa vydaný platobný rozkaz, proti ktorému podal žalovaný odpor. Odpor bol súdom prvého stupňa zaslaný žalobcovi s tým, aby sa k nemu vyjadril, a to listom z 2.3.2011, ktorý mu bol doručený 7.3.2011. Vyjadrenie k odporu preto nemožno považovať za nadbytočný úkon ako to tvrdí žalovaný.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal v odvolacom konaní úspech priznal náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia za 1 úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu vo výške 121,17 eur + náhradu nákladov 7,63 eur podľa vyčíslenia právneho nástupcu žalobcu v zmysle ust. § 151 O.s.p., spolu vo výške 129,- eur podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z..

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.