KSKE 2 Cob 60/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 60/2012

KS v Košiciach, dátum 22.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 60/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/60/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111233909 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111233909.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa: R. S., A. 6, V., v konaní o návrhu na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, návrhu na vydanie predbežného opatrenia, návrhu na náhradu škody a návrhu na zrušenie spoluvlastníctva k pozemkom, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 5.3.2012, č.k. 30Cb/163/2011-33 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa odmietol podanie navrhovateľa zo dňa 9.12.2011.

V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ sa predmetným podaním zo dňa 9.12.2011 domáhal určenia neplatnosti kúpnej zmluvy, vydania predbežného opatrenia, náhrady škody a zrušenia spoluvlastníctva k pozemkom.

Konštatoval, že z podania nebolo zrejmé, kto je účastníkom konania na strane odporcu, nebol v ňom presne špecifikovaný predmet predbežného opatrenia, (na ktoré konkrétne pozemky sa má predbežné opatrenie vzťahovať) ; Samotný petit predbežného opatrenia nebol presne a zrozumiteľne sformulovaný a nekorešpondoval s obsahom podania. Taktiež petit ohľadom náhrady škody nebol presne a zrozumiteľne sformulovaný, navrhovateľ v texte podania uvádza výšku škody 170.000,- eur, pričom v petite uvádza, že do troch dní predloží súdu špecifikáciu a výšku škody, ktorá mu vznikla. V tejto časti petitu sa zároveň tiež nezrozumiteľne uvádza, aby súd potvrdil, že k porušeniu došlo porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku a nie je uvedené; kto má vzniknutú škodu nahradiť.

Na základe vyššie uvedeného preto konajúci súd uznesením zo dňa 10.1.2012 č.k. 30Cb/163/2011-15, navrhovateľovi uložil, aby do 10 dní odo dňa doručenia uznesenia opravil a doplnil svoje podanie zo dňa 9.12.2011 tak, aby označil účastníka konania - odporcu, a to meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo obchodné meno, sídlo (miesto podnikania) a identifikačné číslo, presne špecifikoval predmet predbežného opatrenia - uviedol čísla parciel jednotlivých pozemkov, názov katastrálneho územia, obce a okresu, kde sa nachádzajú pozemky, ktorých sa má predbežné opatrenie týkať, presne a zrozumiteľne sformuloval petit predbežného opatrenia tak, aby bol v súlade s obsahom podania; presne a zrozumiteľne sformuloval petit návrhu ohľadom náhrady škody tak, aby bol v súlade s obsahom podania a aby bolo z neho zrejmé, od koho náhradu škody požaduje. Zároveň navrhovateľa poučil o tom, že podľa ust. § 43 ods. 2 zák. č. 99/1963 Zb. v platnom znení (ďalej len O.s.p.) , ak podanie v stanovenej lehote neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nebude možné v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania.

Keďže navrhovateľ podanie nedoplnil a neopravil; podľa § 43 ods. 2 O.s.p., podanie odmietol.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie navrhovateľ, a to z dôvodu porušenia § 205 O.s.p.; Ústavy SR (čl. 46 ods. 1) , Dohovoru o základných právach a slobodách (č.l. 6) a pre porušenie jeho práva ako občana na súdnu ochranu (§ 3 O.s.p.) .

Vytýkal súdu prvého stupňa, že o návrhu na vydanie predbežného opatrenia nerozhodol do 30 dní; nekonal aj bez návrhu pre v návrhu oznámené porušenie zákonov v konaní o likvidácii obchodnej spoločnosti, konaní o predaji cudzích pozemkov v podielovom spoluvlastníctve (bez spôsobilosti na uvedené právne úkony) .

Ďalej namietal, že nebol vyzvaný na doplnenie, resp. opravu žaloby zo dňa 9.12.2011. Zdôvodnil, že žaloba bola podaná na 5-tich stranách, a že vo veci nekonal sudca, ktorý bol určený v potvrdení súdu o prijatí žaloby, ale sudca, ktorý má vzťah k prejednávanej veci a žalovanému.

Na základe uvedeného sa domáha zrušenia uznesenia a vrátenia veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) a rozhodnutie potvrdil ako vecne správne (§ 219 ods. 1 O.s.p.) .

Podľa § 79 ods. 1 O.s.p., konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným (§ 90) , nazýva sa žalobou.

Náležitosti návrhu na nariadenie predbežného opatrenia ustanovuje § 75 O.s.p..

Podľa § 43 ods. 1 O.s.p., sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Ak ide o podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania, odošle súd uznesenie do 60 dní od doručenia takéhoto podania.

Podľa § 43 ods. 2 O.s.p., ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže podľa § 210a rozhodnúť súd, ktorý ho vydal.

Je treba prisvedčiť záveru súdu prvého stupňa, že podanie navrhovateľa bolo nejasné, nepresné, nezrozumiteľné, bez údajov potrebných pre identifikáciu odporcu, nebolo jasné, čoho sa navrhovateľ domáha, preto súd prvého stupňa postupoval správne ak uznesením vyzval navrhovateľa na jeho doplnenie. Keďže navrhovateľ podanie nedoplnil, súd v súlade s procesnými predpismi podanie odmietol.

K námietke odvolateľa ohľadom nedoručenia predmetného uznesenia odvolací súd udáva:

Podľa § 47 ods. 2 O.s.p., ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Predmetné uznesenie sa doručovalo do vlastných rúk. Z poštovej obálky je zrejmé, že poštový doručovateľ vykonal dňa 13.1.2012 neúspešný pokus o doručenie s výzvou na opakované doručenie. Opakovane bola zásielka doručovaná dňa 16.1.2012 a uložená dňa 16.1.2012. Keďže v odbernej lehote nebola prevzaná, dňa 7.2.2012 bola vrátená súdu prvého stupňa, teda doručená bola dňa 7.2.2012.

K odvolaniu je ďalej potrebné uviesť, že nie je rozhodujúce na koľkých stranách bola žaloba podaná, rozhodujúce je, či obsahuje údaje, potrebné na to, aby súd začal konať. Žalobca je totižto tým, kto určuje proti komu, na základe čoho a o čom má súdne konanie prebiehať.

Pokiaľ ide o ďalšiu námietku odvolateľa, že o návrhu na vydanie predbežného opatrenia nebolo rozhodnuté do 30 dní, odvolací súd udáva, že keďže návrh na vydanie predbežného opatrenia neobsahoval náležitosti uvedené v § 79 O.s.p., súd o ňom konať nemohol, preto postupoval správne, keď ho vyzval aj na doplnenie návrhu na vydanie predbežného opatrenia.

K námietke ohľadom skutočnosti, že vo veci nekonal zákonný sudca odvolací súd udáva:

Článok 48 ods. 1 Ústavy SR garantuje základné právo na zákonného sudcu. Uvedená zásada predstavuje jednu zo základných garancií nezávislého a nestranného rozhodovania súdu; je ústavnou zárukou pre každého účastníka konania, že v jeho veci bude rozhodovať sudca, ktorý je na to určený podľa vopred známych pravidiel, ktoré sú obsahom rozvrhov práce upravujúcich prideľovanie vecí jednotlivým sudcom tak, aby bola zachovaná zásada pevného prideľovania súdnej agendy a bol vylúčený (pre rôzne dôvody a účely) výber sudcov.

V danom prípade bol zachovaný postup určený rozvrhom práce a zásadami pre prideľovanie veci; teda o veci rozhodoval zákonný sudca.

Na základe uvedeného preto odvolací súd potvrdil uznesenie ako vecne správne (§ 219 ods. 1 O.s.p.) .

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 s použitím § 142 ods. 1 O.s.p. tak; že neúspešný odvolateľ na ich náhradu nemá právo. O trovách druhého účastníka konania nebolo možné rozhodnúť, nakoľko navrhovateľom nebol označený (čo bolo jednou z príčin odmietnutia návrhu) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.