KSKE 2 Cob 62/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/62/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209230370 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209230370.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Janky Kočišovej v právnej veci žalobcu: D. kancelária poisťovateľov, P. cesta XX, XXX XX J. XX, IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Karadžičova 8, 810 00 Bratislava, proti žalovanému: 1/ K. F. a.s., T. XX, XXX XX T., IČO: XX XXX XXX, 2/ I. D., nar. XX.X.XXXX, E. 2, XXXX X T., v konaní o zaplatenie 354,81 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného v 2/ rade proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 15.11.2011 č.k. 33Cb/20/2011-53 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovaných v 1/ a 2/ rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne istinu 354,81 eur s úrokom z omeškania vo výške 6,50% ročne od 21.11.2008 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu plnenia povinnosť druhého žalovaného; žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 140,94 eur, ktorú sú žalovaní v 1/ a 2/ rade povinní zaplatiť spoločne a nerozdielne právnemu zástupcovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 10.12.2009 žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaných v 1/ a 2/ rade spoločne a nerozdielne na zaplatenie sumy 354,81 eur s príslušenstvom od 21.11.2008 do zaplatenia z dôvodu, že dňa 2.12.2007 žalovaný v 2/ rade zavinil motorovým vozidlom žalovaného v 1/ rade dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k poškodeniu motorového vozidla zn. E., e.č. KE XXX-CK, pričom v čase uvedenej dopravnej nehody nebolo na motorové vozidlo uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Z hlásenia o spôsobenej škode súd zistil, že držiteľom motorového vozidla Q. XXX, rok výroby 2005, e.č. KE XXX EJ bol v čase dopravnej nehody žalovaný v 1/ rade. Pri predmetnej dopravnej nehode došlo k poškodeniu motorového vozidla zn. E., e.č. KE XXX-CK, držiteľom ktorého bol N. P..

Z obsahu fotokópie likvidačnej správy č. ŠU: XXXXX súd zistil, že k vzniku škodovej udalosti došlo dňa 2.12.2007 na T. ul. T., škodcom bol žalovaný v 1/ rade, poškodeným N. P., P. D. XXX/XX, XXX XX T., značka vozidla E., e.č. KE XXX-CK. E. na motorovom vozidle bola vo výške 11.698,- Sk. Žalovaný v 1/ rade nemal uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou motorového vozidla a preto žalobca poskytol poškodenému pri predmetnej dopravnej nehode poistné plnenie z poistného garančného fondu v sume 354,81 eur. Táto suma vyplynula pre súd z daňového dokladu - faktúry č. XXXXXXXX, ktorou bola účtovaná oprava poškodeného vozidla.

V odôvodnení súd odcitoval § 1 ods. 1, § 2 písm. e) , f) , § 4 ods. 1, § 24 ods. 1, § 24c) , § 24 ods. 7 zák. NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej odcitoval § 420 ods. 1,2,3, § 427 ods. 2, § 438 ods. 1, § 440 zák.č. 40/1964 Z.z. v platnom znení (Občiansky zákonník) .

Dospel k záveru, že podľa § 24 ods. 7 zák. č. 381/2001 Z.z. vzniklo žalobcovi voči žalovaným právo na vrátenie poskytnutého peňažného plnenia, nakoľko žalovaný v 1/ rade zodpovedá podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka ako prevádzateľ motorového vozidla za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla a žalovaný v 2/ rade zodpovedá podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti.

O príslušenstve pohľadávky - 6,50 % úroku z omeškania ročne rozhodol v súlade s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka; výšku určil podľa § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. účinného od 31.12.2008.

V odôvodnení zároveň podporne poukázal aj na rozhodnutie NS SR č.k. 4Cdo/134/2009 zo dňa 31.8.2010, v ktorom súd v povahovo rovnakej veci vyslovil právny názor, že nielen prevádzkovateľ, ale aj vodič je zodpovedný za vzniknutú škodu.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že ich priznal úspešnému žalobcovi. Priznané trovy pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 21,- eur a z trov právneho zastúpenia vo výške 119,94 eur (2 úkony právnej služby á 26,59 eur - prevzatie, príprava zastúpenia, podanie žaloby; 1 úkon právnej služby 26,56 eur písomné vyjadrenie k odporu proti platobnému rozkazu) , 2 krát režijný paušál á 6,95 eur, 1 krát režijný paušál 7,21 eur + 19% DPH.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že súd prvého stupňa vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti účastníkov konania, nakoľko právny zástupca žalobcu svoju neúčasť ospravedlnil s tým, že súhlasil, aby súd vec prejednal a rozhodol v jeho neprítomnosti a predvolania pre žalovaných boli doručené podľa § 48 ods. 2 a 47 ods. 2 O.s.p..

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalovaný v 2/ rade.

Dôvodil, že v dobrej viere vyplnil príslušné tlačivo pre poisťovňu poškodeného. Ak by mal vedomosť o nezaplatení poistného, bol by požiadal držiteľa vozidla o riešenie celej situácie. Na základe uvedeného sa domáha, aby odvolací súd rozsudok zmenil a žalobu voči žalovanému v 2/ rade zamietol.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného v 2/ rade nevyjadril.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a rozsudok potvrdil ako vecne správny (§ 219 ods. 1 O.s.p.) .

Keďže odvolanie podané len jedným z dvoch žalovaných, ktorým bola uložená povinnosť plniť spoločne a nerozdielne, má odkladný účinok aj vo vzťahu k tomu žalovanému, ktorý odvolanie nepodal; odvolací súd je povinný preskúmať celý rozsudok súdu prvého stupňa.

V prvom rade sa odvolací súd zaoberal otázkou, či dôvody uvádzané odvolateľom sú prípustnými dôvodmi pre podanie odvolania podľa § 205 ods. 2 O.s.p.. Odvolateľ ako odvolací dôvod uvádza dôvod uvedený v § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p., t.j. že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ide o prípustný odvolací dôvod, preto odvolací súd meritórne odvolanie prejednal. Podľa § 205a) O.s.p., sa dané odvolacie konanie riadi princípom neúplnej apelácie, t.j. účastníci nemôžu s výnimkami v zákone ustanovenými navrhovať nové skutočnosti a nové dôkazy, než ktoré boli uplatnené pred súdom prvého stupňa. V zmysle vyššie uvedeného sa preto odvolací súd zaoberal výlučne tým, či boli súdom prvého stupňa zistené skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a bol z nich vyvodený správny právny záver.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a na zdôraznenie správnosti ešte udáva:

Je nepochybné, že v čase dopravnej nehody (2.12.2007) nebolo na motorové vozidlo, typ Q. XXX, e.č. KE XXX EJ, ktorého prevádzkovateľom bol žalovaný v 1/ rade a vodičom v čase dopravnej nehody žalovaný v 2/ rade, uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a to z dôvodu, že si žalovaný v 1/ rade nesplnil povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu (§ 3 ods. 3 zák.č. 381/2001 Z.z.) . Bol tak osobou bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, preto žalobca poskytol z poistného garančného fondu poškodenému z dopravnej nehody poistné plnenie v celkovej výške 354,81 eur (§ 24 ods. 2 písm. b) citovaného zákona) . V súlade s § 24 ods. 7 citovaného zákona v spojení s ust. § 24 ods. 2 písm. b) , tak vznikol žalobcovi voči žalovaným právo regresu (právo na vrátenie poskytnutého peňažného plnenia v plnej výške) .

Keďže žalovaný v 2/ rade ako vodič motorového vozidla, ktorým bola spôsobená dopravná nehoda, (teda zavinene porušil pravidlá cestnej premávky) a v príčinnej súvislosti s tým spôsobil škodu na majetku poškodeného, má žalobca právo regresu aj voči nemu, ako voči osobe, ktorá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zodpovedá na základe zavinenia. Na uvedenej skutočnosti nič nemení ani to, že žalovaný v 2/ rade nevedel o tom, že žalovaný v 1/ rade je osobou bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešný odvolateľ na ich náhradu nemá právo a úspešnému žalovanému žiadne preukázateľné trovy v súvislosti s odvolacím konaním nevznikli.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.