KSKE 2 Cob 73/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 73/2012

KS v Košiciach, dátum 14.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 73/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805203178 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805203178.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: L.. X. E., advokáta so sídlom XXX XX V. V., O.. Š. U. 4, správcu konkurznej podstaty úpadcu E. družstvo - RV so sídlom v F. "v konkurze", XXX XX F., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného JUDr. Karinou Uhrínovou, advokátkou, Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: R. T. spol. s r.o., XXX XX E., X. XXX, IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 31.370,82 eur (945.077,20 Sk) s príslušenstvom, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 9.3.2012, č.k. 8Cb/11/2010-484 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd návrh žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia, uloženia povinnosti žalovanému nenakladať s finančnými prostriedkami vo výške 70.921,42 eur uloženými na účte žalovaného v peňažnom ústave H. V., číslo účtu XXXXXXXXXX/XXXX, previesť tieto prostriedky na iný účet, požičať alebo použiť ich na akýkoľvek účel do právoplatného rozhodnutia v spore o zaplatenie 31.370,81 eur s príslušenstvom evidovanom na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8Cb/11/2010 zamietol.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý došiel súdu dňa 08.02.2012 sa domáhal nariadenia predbežného opatrenia, uloženia povinnosti žalovanému nenakladať s finančnými prostriedkami vo výške 70.921,42 eur uloženými na účte žalovaného v peňažnom ústave H. V., číslo účtu XXXXXXXXXX/XXXX, previesť tieto prostriedky na iný účet, požičať alebo použiť ich na akýkoľvek účel do právoplatného rozhodnutia v spore o zaplatenie 31.370,81 eur s príslušenstvom evidovanom na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8Cb/11/2010 .

Predbežné opatrenie je možné nariadiť v dvoch prípadoch, v prípade potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. (§ 74 ods. 1 O.s.p.) Predbežné opatrenie je možné nariadiť pred začatím súdneho konania alebo v priebehu konania. (§ 102 O.s.p.) V danom prípade žalobca sa domáha nariadenia predbežného opatrenia v priebehu konania, potom ako rozsudkom Okresného súdu Rožňava zo dňa 24.11.2012 bolo žalobe vyhovené a proti ktorému rozsudku žalovaný v zákonnej lehote podal odvolanie.

Vzhľadom na takýto stav veci, predbežné opatrenie by bolo možné nariadiť, pokiaľ by žalobca preukázal, že budúci výkon rozhodnutia je ohrozený.

Uznesením Okresného súdu Rožňava súd vyzval žalobcu, aby zaslal alebo označil dôkazy na osvedčenie nároku uplatneného v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, osvedčil existenciu reálnej obavy z ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia a aby uviedol, z akého dôvodu navrhuje vydať predbežné opatrenie na sumu 70.921,42 eur, nakoľko súčet položiek uvedených v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, z ktorých má pozostávať suma 70.921,42 eur predstavuje 53.583,42 eur. Uznesenie Okresného súdu Rožňava, zo dňa 24.02.2012 bolo žalobcovi doručené dňa 01.03.2012 a právnej zástupkyni žalobcu tiež dňa 01.03.2012. Žalobca v lehote súdom určenej návrh na nariadenie predbežného opatrenia nedoplnil, nepredložil súdom žiadané listiny na preukázanie, že by prípadný výkon rozhodnutia bol ohrozený. Z výpisu z obchodného registra žalovaného vyplýva, že základné imanie žalovaného je 4.000.000,- eur. Žalobca nepreukázal, že by žalovaný sa zbavoval majetku. Z týchto dôvodov súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca.

Odvolanie odôvodnil tým, že rozsudkom Okresného súdu Rožňava č.k. 8Cb/11/2010 zo dňa 24.11.2011 bol žalobcovi priznaný právny nárok na zaplatenie 30.446,83 eur spolu s príslušenstvom, rozhodnutie bolo zo strany odporcu napadnuté odvolaním a napriek tomu, že vec nie je právoplatne ukončená, žalobca ním osvedčuje svoj nárok na nariadenie predbežného opatrenia.

Návrh žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia týkajúceho sa zákazu nakladania s finančnými prostriedkami vo výške 70.921,42 eur vychádzal z priznanej istiny 30.446,83 eur, vyčísleného úroku z omeškania ročne z dlžných súm odo dňa omeškania ku dňu podania návrhu na vydanie predbežného opatrenia, t.j. 7.2.2012 v sume 28.092,50 eur, sumy 923,99 eur a trov právneho zastúpenia v sume 11.458,10 eur, celkom 70.921,42 eur.

Žalobca má dôvodnú obavu, že v prípade zamietnutia jeho návrhu na nariadenie predbežného opatrenia odporca doteraz súdnym exekútorom blokované peňažné prostriedky presunie na iný účet, prípadne ich spotrebuje a po ukončení odvolacieho konania, ak bude aj žalobca v celom rozsahu úspešný, jeho pohľadávka sa stane nevymožiteľnou z dôvodu platobnej neschopnosti žalovaného. Zároveň poukazuje na to, že predbežné opatrenie by slúžilo do rozhodnutia odvolacieho súdu o nároku žalobcu, takže žalovanému by peňažné prostriedky neboli predbežným opatrením blokované na dlhší čas.

Žalobca navrhol, aby odvolací súd zmenil uznesenie Okresného súdu Rožňava č.k. 8Cb/11/2010-484 zo dňa 9.3.2012 a návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia zo dňa 7.2.2012 vyhovel.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia a konštatuje správnosť dôvodov napadnutého uznesenia.

Odvolací súd dospel k záveru, že namietané odvolacie dôvody nie sú dané. Súd prvého stupňa na prejednávanú vec aplikoval relevantné ustanovenia O.s.p. a zaoberal sa veľmi podrobne každou okolnosťou, ktorá bola pre rozhodnutie vo veci podstatná. Odvolací súd preto poukazuje na písomné odôvodnenie uznesenia súdu prvého stupňa, s ktorým sa v celom rozsahu stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) . Odôvodnenie uznesenia súdu prvého stupňa je jasné, logické a presvedčivé.

Odvolací súd z horeuvedených dôvodov odvolaním napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania vzhľadom na výsledok odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.