KSKE 2 Cob 76/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 76/2012

KS v Košiciach, dátum 14.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 76/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/76/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7910203621 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7910203621.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: V. O. F., nákupno-obchodná firma, H., J. 4, A.: XX XXX XX, zast. JUDr. Jozefom Chudom, advokátom, Advokátska kancelária Michalovce, Kpt. Nálepku č. 8, proti žalovanému: D., s.r.o., R., X. Sv. M. a H. XX, v konaní o zaplatenie 4.453,96 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Trebišov zo dňa 27.1.2012, č.k. 12Cb/2/2011 takto

r o z h o d o l :

Odvolanie o d m i e t a .

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd rozhodol, že:

I.Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi 1.643, eur s 9% ročným úrokom z omeškania od 31.10.2009 až do zaplatenia, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

II.Vec o nároku žalobcu na úhradu 2.810,96 eur vylučuje na samostatné konanie.

III.O trovách konania účastníkov súd rozhodne po právoplatnom rozhodnutí vo veci samej o všetkých nárokoch žalobcu.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca návrh na začatie konania odôvodnil tým, že žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uhradiť 4.453,96 eur s 9%-ročným úrokom z omeškania od 31.10.2009 až do zaplatenia a tiež nahradiť trovy konania. Návrh žalobca odôvodnil tým, že žalovanému dodal v rámci obchodno-záväzkového vzťahu stavebný materiál a to v dvoch dodávkach, ktorý vyúčtoval dvomi faktúrami, avšak podľa žalobcu žalovaná strana jednu faktúru neuhradila vôbec a druhú faktúru uhradila iba sčasti.

Žalovaný žiadal iba sčasti vyhovieť návrhu žalobcu a to čo do sumy 1.643,- eur a úrokov z omeškania z tejto sumy. Tvrdil, že žalobca mu dodal iba jednu dodávku stavebného materiálu a to tú, ktorú vyúčtoval sumou 3.643,78 eur a keďže na úhradu tejto faktúry prispel sumou 2.000,- eur, ostáva mu uhradiť pre žalobcu iba 1.643,78 eur. V tej časti uznal nárok žalobcu. Pokiaľ ide o uplatnenie nároku na úhradu faktúry za inú dodávku, ktorú fakturoval žalobca vo výške 1.900,80 eur a domáhal sa úhrady nedoplatku za túto faktúru vo výške 810,18 eur, tak v tej časti žiadal žalobu žalobcu zamietnuť. Tvrdil, že dodávka materiálu, ktorú fakturoval žalobca sumou 1.900,80 eur vôbec nebola zrealizovaná a takýto stavebný materiál mu dodaný žalobcom nebol.

Podľa § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Podľa § 411 Obchodného zákonníka predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou a týmto zákonom.

Vychádzajúc z vyššie uvedených zistení a citovaných právnych ustanovení súd uložil žalovanému povinnosť uhradiť pre žalobcu sumu 1.643,78 eur. Medzi účastníkmi nie je sporné, že najmenej v takejto výške je dlh žalovaného voči žalobcovi a to bez ohľadu nato, či sa v ďalšom konaní preukáže alebo nepreukáže taký spôsob dodania tovaru žalobcom pre žalovaného, ktorý nebude vzbudzovať pochybnosti o tom, že tovar bol dodaný a že sa dostal do dispozičnej sféry žalovaného, čím žalovaný mohol nadobudnúť k tomuto tovaru vlastníctvo.

Na zistenie skutočností, či bola takýmto spôsobom splnená povinnosť žalobcu odovzdať dodávku pre žalovaného, súd ešte vykoná dôkazy preskúmaním účtovnej evidencie žalovaného a výpoveďou osoby, ktorá účtovnú evidenciu viedla. Je potrebné, aby žalovaný preukázal, na základe akého konkrétneho účtovného dokladu vykazuje v účtovnej evidencii čiastočnú úhradu faktúry č. XXXXX v sume 2.000,- eur, keď sám priznáva, že v tomto štádiu konania nemôže predložiť účtovný doklad o tom, že na úhradu tejto faktúry uhradil 2 x po 1.000,- eur. Keďže žalobca má vo svojej evidencii účtovný doklad o prijatí sumy 1.000,- eur ako čiastočnú úhradu faktúry č. 90591, je nevyhnutné tento účtovný doklad porovnať s dokladom, na základe ktorého žalovaný účtoval ako výdaj čiastočnú úhradu sumy 1.000,- eur na úhradu dlhu pre žalobcu a teda, že úhrada sumy 1.000,- eur nemohla byť prevedená na úhradu faktúry č. XXXXX.

V konečnom rozhodnutí súd rozhodne o tom, či žalovaný má povinnosť uhradiť hodnotu tovaru fakturovaného faktúrou č. XXXXX alebo len hodnotu tovaru fakturovaného faktúrou č. XXXXX.

Žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť aj uhradiť aj úroky z omeškania za obdobie od 31.10.2009 do zaplatenia. Žalovaný uznal čiastočne aj tento nárok, avšak ako je vyššie uvedené, len zo sumy 1.643,78 eur.

Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba U. centrálnej banky platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.

J. § 3 ods. 1 Vládneho nariadenia č. 87/1995 Z.z. výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky 2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Keďže v konaní bolo preukázané a medzi účastníkmi nie je sporné, že žalovanému vznikla povinnosť uhradiť aj úroky z omeškania z neuhradenej časti dlhu a medzi účastníkmi nie je sporné, že neuhradená časť dlhu je toho času najmenej 1.643,78 eur, súd uložil žalovanému povinnosť uhradiť úroky z omeškania z tej výšky dlhu, ktorá medzi účastníkmi nie je sporná, a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry. Výška úrokov z omeškania je 9% ročne, pretože základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky k 31.10.2009 bola 1% a zvýšená o 8% podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. predstavuje výšku úrokov z omeškania 9% ročne.

Keďže v tomto konaní budú ešte účastníkom vznikať trovy, súd o trovách konania rozhodne až v konečnom rozhodnutí.

Za terajšej dôkaznej situácie nie je možné rozhodnúť o nároku žalobcu na zaplatenie ním tvrdeného zvyšku dlhu 2.810,18 eur a preto podľa § 112 ods. 2 O.s.p. súd o tomto nároku vylúčil vec na samostatné konanie.

Proti rozsudku podal žalovaný odvolanie, ktoré odôvodnil tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) dospel k záveru, že odvolanie je potrebné odmietnuť.

Odvolaním napadnutý rozsudok bol žalovanému doručený 13.3.2012. Odvolanie bolo podané na pošte 29.3.2012.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Lehota pre podanie odvolania začala plynúť 14.3.2012 a skončila 28.3.2012.

Odvolanie bolo podané na pošte 29.3.2012, teda po uplynutí lehoty pre podanie odvolania.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Z uvedených dôvodov odvolací súd odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. ako oneskorene podané odmietol.

Vzhľadom na výsledok odvolacieho konania súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.