KSKE 2 Cob 78/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 78/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 78/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/78/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7206215313 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7206215313.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. W., spol. s r.o., Z. XXXX/X, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Emil Župík, advokát, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, proti žalovanému: O. N., Z. XX, XXX XX G., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Jaroslav Čollák, advokát, Floriánska 19, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 7.535,58 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 3.4.2012, č.k. 33Cb/94/2007-329 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením nepriznal žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov.

V odôvodnení uviedol, že súd rozhodol o žalobe rozsudkom č.k. 33Cb/94/2007-272 zo dňa 4.10.2011, proti ktorému podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie. Uznesením č.k. 33Cb/94/2007-296 zo dňa 8.12.2011 uložil súd žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo výške 452,10 eur. Písomným podaním doručeným súdu dňa 20.12.2011 požiadal žalovaný o oslobodenie od platenia súdneho poplatku s tým, že z podnikateľskej činnosti za rok 2011 vykázal stratu vo výške viac ako 9.600,- eur, nemá iný zdroj príjmov a nevlastní žiaden nehnuteľný majetok.

Výzvou zo dňa 16.1.2012 doručenou právnemu zástupcovi žalovaného, dňa 19.1.2012 bol žalovaný vyzvaný, aby za účelom preskúmania splnenia podmienok pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov predložil daňové priznanie za rok 2010, súpis aktív a pasív za rok 2010, stav hnuteľného a nehnuteľného majetku, výpisy z účtov za rok 2011, kópiu ročnej účtovnej uzávierky za rok 2010 a potvrdenie o výške pokladničnej hotovosti. Pretože žalovaný do dňa rozhodnutia súdu písomnosti nepredložil, uznesením žiadosť zamietol.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalovaný.

Zdôraznil, že dôvodom podaného odvolania voči uzneseniu je skutočnosť, že sa ocitol vo veľmi nepriaznivej životnej situácie, keď bol nútený prerušiť živnostenské oprávnenie a od 16.1.2012 je evidovaný ako nezamestnaný, pričom nemá nárok ani na podporu v nezamestnanosti. Vzhľadom na zmenu svojej životnej situácie, kedy nevie predložiť ani účtovné doklady, žiadal o zmenu napadnutého uznesenia a priznanie oslobodenia.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) a uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil ako vecne správne.

Podľa § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p., na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Z citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov sú rozhodujúce majetkové a osobné pomery účastníka, výška súdneho poplatku a povaha spoplatňovaného úkonu. Aby súd mohol rozhodnúť o priznaní oslobodenia, potrebuje mať preukázané majetkové pomery účastníka, čo v tomto prípade splnené nebolo, a to ani napriek výzve zo strany súdu. Súd nemôže oslobodenie priznať, ak účastník nepredložil doklady preukazujúce pomery odôvodňujúce priznanie.

Na základe uvedeného bolo uznesenie súdu prvého stupňa potvrdené ako vecne správne.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.