KSKE 2 Cob 96/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 96/2012

KS v Košiciach, dátum 28.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 96/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/96/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510216334 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510216334.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: M. energetika a.s., V. XX, K., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: Z.-P. s.r.o., F. pri Hornáde II/XXX, J.: XX XXX XXX, o zaplatenie 2.636,57 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice- okolie zo dňa 29.11.2011, č.k. 17Cb/15/2011-112 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 2.636,57 eur s úrokom z omeškania 0,04% dlžnej sumy denne zo sumy 2.384,88 eur od 1.1.2010 do zaplatenia a zo sumy 254,75 eur od 23.3.2010 do zaplatenia a trovy konania 118,- eur.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia uplatnenej sumy s príslušenstvom na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny, podľa ktorej realizoval dodávku elektrickej energie do odberného miesta žalovaného, na základe čoho vystavil faktúry za mesiace september 2008 - február 2010. Celkovú dlžnú sumu z účtovného hľadiska rozdelil na dlh splatný k 31.12.2009 vo výške 2.384,88 eur a na január a február 2010 vo výške 254,75 eur.

Žalovaný namietal platnosť zmluvy, nepopieral, že by elektrinu neodoberal a žalobca potvrdil, že do septembra 2008 za elektrinu platil a aj z faktúru, ktoré sú predmetom konania bola časť zaplatená. Súd citoval ust. § 28 zák. č. 656/2004 Z.z. a § 409 a § 447 Obchodného zákonníka a žalovaného zaviazal na zaplatenie uplatnenej ceny dodanej elektriny a s poukazom na ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka aj na dohodnuté úroky z omeškania. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi priznal trovy konania pozostávajúce zo súdneho poplatku vo výške 158,- eur.

Súd vo veci nariadil pojednávanie na 3.10.2011, ktorého sa žalovaný nezúčastnil z dôvodu naplánovanej pracovnej cesty. Pojednávania 29.11.2011 sa nezúčastnil kvôli PN konateľa. Na obe pojednávania bol žalovaný riadne a včas predvolaný a ohľadom neúčasti nepredložil žiaden dôkaz. Prvé pojednávanie súd odročil, druhú žiadosť hodnotil ako obštrukčnú. Obe žiadosti o odročenie boli súdu predložené deň pred pojednávaním bez predloženia dôkazu, súd preto neakceptoval žiadosť o odročenie a konal a rozhodol v neprítomnosti žalovaného.

Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. Uviedol, že súd rozhodol v jeho neprítomnosti hoci zaslal riadne ospravedlnenie sa z neúčasti na pojednávaní 29.11.2011 a žiadal o odročenie pojednávania. Postupom súdu došlo k porušeniu základného práva na súdnu ochranu - čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a takýmto postupom mu bola odňatá možnosť konať pred súdom, čo je v rozpore s čl. 47 ods. 3 Ústavy SR a bol porušený § 18 O.s.p..

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozsudku a konania, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné a napadnutý rozsudok podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vo výroku vecne správny potvrdil.

Odvolací súd prejedal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozsudku a konania, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné a napadnutý rozsudok podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vo výroku vecne správny potvrdil.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca si uplatnil zaplatenie ceny dodanej elektriny podľa zmluvy a dohodnutý úrok z omeškania.

Súd prvého stupňa nariadil vo veci pojednávanie na deň 3.10.2011. Žalovaný zaslal súdu žiadosť o odročenie pojednávania dňa 3.10.2011 z dôvodu, že konateľ sa doposiaľ nevrátil z dopredu naplánovanej zahraničnej cesty, t.j. pred doručením oznámením o pojednávaní, doručením 2.9.2011. Na základe toho súd pojednávanie odročil.

Ďalšie pojednávanie vo veci súd prvého stupňa nariadil na deň 29.11.2011 a predvolanie bolo žalovanému doručené 28.10.2011. Dňa 28.11.2011 žalovaný zaslal súdu ospravedlnenie z účasti na pojednávaní a žiadal o jeho odročenie z dôvodu choroby konateľa a s tým spojenej neschopnosti zúčastniť sa pojednávania.

Podľa § 119 ods. 1 O.s.p. pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov, ktoré sa musia oznámiť.

V prejednávanej veci žalovaný opakovane požiadal o odročenie pojednávania, bez toho, aby súdu predložil dôkaz o existencii dôležitého dôvodu, pre ktorý sa môže pojednávanie odročiť. Opakovanému návrhu na odročenie pojednávania súd prvého stupňa nevyhovel a vec prejednal v neprítomnosti žalovaného.

Odvolací súd preskúmal namietaný postup súdu prvého stupňa a nezistil pochybenie súdu, ktorým by došlo k porušeniu zákona, postupom súdu nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom a nebolo porušené jeho právo na súdnu ochranu. Odvolací súd preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a keďže žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný a žalobcovi trovy odvolacieho konania nevznikli, nebola ich náhrada účastníkom priznaná.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.