KSKE 2 K 269/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 K 269/2005

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 2 K 269/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2K/269/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005205448 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005205448.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo REŠICA, Rešica, IČO: 00 691 143, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo REŠICA, Rešica, IČO: 00 691 143.

Z b a v u j e Mgr. Radoslava Rigu, advokáta, I. XX, H., funkcie správcu konkurznej podstaty.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením zo dňa 13.1.2006, č. k. 2K/269/2005-8 súd vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Radoslav Rigo, advokát, I. XX, H..

Podaním doručeným súdu dňa 18.6.2012 správca konkurznej podstaty oznámil súdu, že rozvrhové uznesenie splnil.

Podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV súd zruší uznesením konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia.

Z uvedených dôvodov súd konkurz zrušil a zároveň podľa § 44 ods. 4 ZKV zbavil správcu jeho funkcie.

O odmene správcu bolo rozhodnuté rozvrhovým uznesením.

Správca je povinný písomne oznámiť súdu do 30 dní od právoplatnosti zrušenia konkurzu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú závierku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach