KSKE 2 Sd 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 10/2012

KS v Košiciach, dátum 20.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200118 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200118.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky V. F., M.. XX.XX.XXXX, bytom T. W. Č.. XX, L., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 14.12.2011 označeným ako žiadosť o odvolanie posudku o invalidite sa navrhovateľka domáhala opätovného posúdenia zdravotného stavu z dôvodu, že došlo k jeho zhoršeniu.

Z vyjadrenia odporcu zo dňa 29.02.2012 súd zistil, že zdravotný stav navrhovateľky bol opätovne posúdený posudkovým lekárom, ktorý v posudku zo dňa 31.01.2012 stanovil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 75 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Na základe uvedeného odborného posudku odporca rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.02.2012 zrušil v rámci autoremedúry napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 04.11.2011 a dňa 15.02.2012 vydal nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX, ktorým bol navrhovateľke v zmysle ustanovenia § 70 ods.1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení priznaný invalidný dôchodok od 19.09.2011 vo výške 269,20 eur mesačne a od 01.01.2012 bol zvýšený na sumu 278,10 eur mesačne.

Na základe výzvy súdu navrhovateľka podaním zo dňa 15.03.2012 (doručeným tunajšiemu súdu dňa 20.03.2012) oznámila, že berie opravný prostriedok zo dňa 14.12.2011 v celom rozsahu späť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.