KSKE 2 Sd 11/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 11/2012

KS v Košiciach, dátum 14.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 11/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200127 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200127.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky I.. R. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XX, L., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o vdovský dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 31.10.2011 označenom ako Oznámenie o štúdiu navrhovateľka žiadala o pokračovanie vo vyplácaní vdovského a sirotského dôchodku, pretože jej dcéra C. Q., nar. dňa XX.XX.XXXX pokračuje od 01.09.2011 v štúdiu na F. Š. Q. L. F. B. a navrhovateľka sa o ňu naďalej stará ako o nezaopatrené dieťa. Súčasne navrhovateľka nesúhlasila s rozhodnutím odporcu zo dňa 12.10.2011, ktorým jej bola uložená povinnosť vrátiť neprávom vyplatený vdovský dôchodok v sume 630,60 eur. Uviedla, že odporcovi zaslala späť sumu 210,20 eur za obdobie august 2011, pretože v uvedenom období jej dcéra študovala len do dňa 11.08.2011.

Z písomného vyjadrenia odporcu zo dňa 30.01.2012 súd zistil, že tento po preskúmaní navrhovateľkou vznesených námietok uvedených v opravnom prostriedku dospel k záveru, že navrhovateľka preukázala, že jej dcéra spĺňa podmienky nezaopatrenosti dieťaťa v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) . Z tohto dôvodu odporca rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 15.11.2011 zrušil napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 12.10.2011 o povinnosti vrátiť neprávom vyplatený dôchodok a dňa 15.11.2011 vydal nové rozhodnutie, ktorým bola navrhovateľke uvoľnená výplata vdovského dôchodku od 22.11.2011 vo výške 210,20 eur mesačne.

Odporca súčasne dňa 27.12.2011 zrušil rozhodnutie, ktorým bola navrhovateľkinej dcére nesprávne pozastavená výplata sirotského dôchodku od 22.11.2011 a následne vydal nové rozhodnutie, ktorým jej od 01.09.2011 priznal sirotský dôchodok vo výške 219,20 eur mesačne.

Týmto odporca vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky zo dňa 31.10.2011 v plnom rozsahu, pričom proti uvedeným rozhodnutiam navrhovateľka opravný prostriedok v zákonnom stanovenej lehote nepodala.

Podľa ustanovenia § 250o zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) , ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že opravnému prostriedku navrhovateľky bolo v rámci autoremedúry plne vyhovené, preto súd rozhodol tak, že konanie zastavil v súlade s ustanovením § 250o O.s.p.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c a ustanovením § 250l ods.2 O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.