KSKE 2 Sd 13/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200150 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200150.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky U. O., bytom S. Č.. XX, S., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 29.11.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29.11.2011 odporca zamietol podľa ustanovenia § 70 ods.1 a § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 02.11.2011. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky S. zo dňa 02.11.2011, podľa ktorého navrhovateľka nie je invalidná podľa ustanovenia § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Neoddeliteľnou časťou rozhodnutia bol odborný posudok posudkového lekára.

V zákonom stanovenej lehote podala navrhovateľka opravný prostriedok, v ktorom sa domáhala preskúmania citovaného rozhodnutia odporcu. Uviedla, že vzhľadom na zhoršenie jej zdravotného stavu nie je schopná vykonávať prácu v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Vo vyjadrení zo dňa 02.03.2012 odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Navrhovateľka sa na pojednávanie dňa 03.04.2012 nedostavila, pričom bolo u nej vykázané doručenie predvolania na pojednávanie dňom 16.03.2012. Svoju neprítomnosť neospravedlnila, preto súd konal v neprítomnosti navrhovateľky (ustanovenie § 250g ods.2 a § 250l ods.2 O.s.p.) .

Súd podľa ustanovenia § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Odporca vydal napadnuté rozhodnutie na podklade posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky S. zo dňa 02.11.2011, podľa ktorého navrhovateľka nebola uznaná invalidnou podľa ustanovenia § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou bola stanovená v rozsahu 25 %.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený pre účely súdneho konania posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie s pracoviskom v S. dňa 09.02.2012. Z diagnostického záveru posudku vyplýva, že navrhovateľka je viac rokov liečená pre bolesti chrbtice, kolien, chorobu vysokého krvného tlaku, začínajúce degeneratívne zmeny na pohybovom ústrojenstve a poruchy metabolizmu. Postihnutia vyplývajúce z uvedených chorobných zmien sú však posudkovo menej významné a ani vo vzájomnej súvislosti nezdôvodňujú invaliditu. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je choroba vysokého krvného tlaku - hypertenzia podľa prílohy č. 4, kapitola IX. odd. A, položka č.10 písm.b) zákona o sociálnom poistení. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia zotrval na miere poklesu pracovnej schopnosti navrhovateľky v rozsahu 25 %.

Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ustanovenia § 71 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (ustanovenie § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (ustanovenie § 71 ods.4, 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť (ustanovenie § 153 ods.3 písm.a) zákona o sociálnom poistení) .

Súd dospel na základe vykonaného dokazovania v súdom preskúmavacom konaní k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa zdravotného stavu navrhovateľky boli posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne náležite zistené a objasnené. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré posudkoví lekári v odborných posudkoch nezohľadnili a ktoré by mohli ovplyvniť ich jednoznačné závery o tom, že navrhovateľka nespĺňa podmienky priznania invalidity, pretože nemá pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa zhodných posudkových záverov je rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky choroba vysokého krvného tlaku - hypertenzia, ktorá má za následok 25 %-ný pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť, čo podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení predstavuje maximálnu výmeru stanovenej miery poklesu pre daný druh ochorenia, pričom ostatné zdravotné postihnutia sú podľa posudkového lekára posudkovo bezvýznamné.

Na základe uvedeného súd dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľky nie je možné vyhovieť, preto napadnuté rozhodnutie odporcu potvrdil ako vecne správne v súlade s ustanovením § 250q ods.2 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 v spojení s ustanovením § 250l ods.2 O.s.p. tak, že účastníkom právo náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka nebola v konaní úspešná a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 221 ods.1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.