KSKE 2 Sd 14/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200164 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200164.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa A. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. XXX, M., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 09.01.2012 č. XXX XXX XXXX v spojení s rozhodnutím zo dňa 19.03.2012 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 09.01.2012 odporca priznal navrhovateľovi odo dňa 02.11.2011 invalidný dôchodok v sume 122,00 eur mesačne podľa ustanovenia § 70 ods.1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) , ktorý odo dňa 01.01.2012 zvýšil na sumu 126,10 eur mesačne. Invalidný dôchodok odporca priznal podľa čl. 52 ods.1 písm.a) a ods.4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na lekársku správu posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky S. E. K. zo dňa 29.11.2011, podľa ktorej má navrhovateľ pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporca určil sumu invalidného dôchodku v súlade s ustanovením § 73 ods.2 zákona o sociálnom poistení. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia bola lekárska správa zo dňa 29.11.2011.

Proti rozhodnutiu odporcu podal v zákonnom stanovenej lehote navrhovateľ opravný prostriedok. Namietal, že výška invalidného dôchodku bola určená nesprávne, pretože odporca v osobnom liste dôchodkového poistenia nezohľadnil obdobie 3 rokov, počas ktorého navrhovateľ pracoval vo Veľkej Británii, kde riadne platil odvody do sociálneho systému a bol vedený pod National insurance number S. XX XX XX I.. Žiadal o opätovné prehodnotenie sumy invalidného dôchodku. Poukázal na ustanovenie § 209 ods.1 zákona o sociálnom poistení a uviedol, že odporca v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nevysvetlil aplikáciu článku 52 ods.1 písm.a) a ods.4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009, ktorý citoval vo výroku rozhodnutia. Z tohto dôvodu je rozhodnutie odporcu nepreskúmateľné a arbitrárne. Súčasne namietal aj postup odporcu pri doručovaní rozhodnutia, ktoré mu nebolo doručené do vlastných rúk. Navrhol napadnuté rozhodnutie zrušiť.

Vo vyjadrení zo dňa 08.03.2012 odporca uviedol, že v mene navrhovateľa uplatnil nárok na dôchodok u nositeľa poistenia Veľkej Británie a Severného Írska, o čom bol navrhovateľ informovaný listom zo dňa 10.02.2012.

Dňa 19.03.2012 vydal odporca zmenové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým zmenil rozhodnutie zo dňa 09.01.2012 len v časti odôvodnenia. Poukázal na čl. 52 ods.1 písm.a) a ods.4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a uviedol, že výpočet invalidného dôchodku nie je potrebné previesť podľa čl. 52 ods.1 písm.b) paušálnej dávky, t.j. vypočítanej podľa právnych predpisov Veľkej Británie a Severného Írska, nakoľko invalidný dôchodok bol vypočítaný len podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, čo znamená, že navrhovateľovi bola vypočítaná najvýhodnejšia nezávislá dávka.

Súd podľa ustanovenia § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia odporcu bol posudok posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky S. E. K. zo dňa 29.11.2011, ktorý ako rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa určil srdcové choroby - stavy po srdcových operáciách (revaskularizačné operácie, operácie chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy po koronárnej angioplastike) zaradené do IX. kapitoly, oddielu A, položky 8, písm.b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 50 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Po podaní opravného prostriedku vydal odporca dňa 19.03.2012 zmenové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým zmenil napadnuté rozhodnutie len v časti odôvodnenia, a to pokiaľ ide o aplikáciu článku 52 ods.1 písm.a) a ods.4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Na pojednávaní súdu uskutočnenom dňa 22.05.2012 sa navrhovateľ nezúčastnil, pričom svoju neprítomnosť ospravedlnil a súhlasil s prejednaním a rozhodnutím veci v jeho neprítomnosti. Súd preto konal v neprítomnosti navrhovateľa (ustanovenie § 250g ods.2 a § 250l ods.2 O.s.p.) .

Splnomocnená zástupkyňa odporcu na pojednávaní súdu navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, a to z dôvodov uvedených vo vyjadrení zo dňa 08.03.2012.

Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ustanovenia § 71 ods.1 až 3 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa ustanovenia § 72 ods.2 zákona o sociálnom poistení, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

Podľa ustanovenia § 73 ods.2 až 4 zákona o sociálnom poistení, suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods.1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods.2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods.1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Osobný mzdový bod sa určuje na hodnotu 0,67.

Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods.2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti tejto fyzickej osoby vykonávať zárobkovú činnosť, osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods.1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Na určenie osobného mzdového bodu platí odsek 3 druhá veta rovnako.

Navrhovateľ v konaní namietal výšku invalidného dôchodku, ktorý mu bol priznaný rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 09.01.2012 v sume 122,00 eur mesačne od 02.11.2011 v súlade s ustanovením § 70 ods.1 a § 82 zákona o sociálnom poistení a od 01.01.2012 bol zvýšený na sumu 126,10 eur mesačne. Invalidný dôchodok bol priznaný podľa čl. 52 ods.1 písm.a) a ods.4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia. Podkladom pre stanovenie sumy invalidného dôchodku podľa ustanovenia § 73 ods.2 zákona o sociálnom poistení z dôvodu invalidity navrhovateľa bola lekárska správa zo dňa 29.11.2011, ktorú vypracoval posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočky S. E.Á. K.. Navrhovateľ bol uznaný za invalidného a ako rozhodujúce zdravotné postihnutie boli stanovené srdcové choroby - stavy po srdcových operáciách (revaskularizačné operácie, operácie chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy po koronárnej angioplastike) zaradené do IX. kapitoly, oddielu A, položky 8, písm.b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 50 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Odporca určil sumu invalidného dôchodku v súlade s ustanovením § 73 ods.2 zákona o sociálnom poistení vo výške 119,80 eur mesačne ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, aktuálnej

dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok na dávku vznikol navrhovateľovi dňa 02.11.2011, pričom hodnota priemerného osobného mzdového bodu bola 0,6206, počet rokov dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím sa vypočítal z 14706 dní a aktuálna dôchodková hodnota k 02.11.2011 bola podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2010 Z.z., ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2011 - 9,5756 eur. Teda suma invalidného dôchodku navrhovateľa predstavuje 119,80 eur (0,6206 x 40,2905 x 9,5756 x 50 %) , čo po zvýšení o 1,8 %, t.j. o 2,20 eur mesačne podľa ustanovenia § 82 zákona č. 461/2003 Z.z., činí sumu 122,00 eur mesačne. Táto suma sa v zmysle opatrenia zvýšila od 01.01.2012 o 3,3 % mesačne, t.j. o sumu 4,10 eur mesačne, na sumu 126,10 eur mesačne.

Súd zastáva názor, že suma invalidného dôchodku navrhovateľa bola určená správne, pričom navrhovateľ v konaní nepredložil žiaden dôkaz svedčiaci o nesprávnosti jej výpočtu. Ani tvrdenie navrhovateľa o nezapočítaní doby poistenia na území Veľkej Británie a Severného Írska nepovažoval súd za dôvodné, pretože z obsahu vyjadrenia odporcu zo dňa 08.03.2012 vyplýva, že odporca za navrhovateľa uplatnil nárok na dôchodok u nositeľa poistenia Veľkej Británie a Severného Írska, o čom bol navrhovateľ informovaný listom zo dňa 10.02.2012. Súčasne bol navrhovateľ oboznámený s tým, že rozhodnutie o nároku na invalidný dôchodok z dôchodkového poistenia Veľkej Británie a Severného Írska mu príslušná inštitúcia doručí priamo na adresu trvalého bydliska.

Zmenovým rozhodnutím zo dňa 19.03.2012 bolo vyhovené aj námietke odporcu týkajúcej sa nedostatočného a nepresvedčivého odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o aplikáciu článku 52 ods.1 písm.a) a ods.4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia. Odporca v odôvodnení zmenového rozhodnutia dostatočným spôsobom vysvetlil použitie uvedeného článku, keď uviedol, že nie je potrebné previesť výpočet invalidného dôchodku podľa čl. 52 ods.1 písm.b) paušálnej dávky, t.j. vypočítanej podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, pretože invalidný dôchodok bol navrhovateľovi vypočítaný podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom navrhovateľovi bola vypočítaná najvýhodnejšia nezávislá dávka.

Na základe uvedeného súd dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nie je možné vyhovieť, a preto napadnuté rozhodnutie odporcu potvrdil ako vecne správne v súlade s ustanovením § 250q ods.2 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 v spojení s ustanovením § 250l ods.2 O.s.p. tak, že účastníkom právo náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľ nebol v konaní úspešný a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.