KSKE 2 Sd 15/2008 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/15/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008200134 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008200134.9

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa R.. B. B., bývajúceho v M. I. O., U.. V.. D. Č.. XXXX/XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu z 21.11.2007 č. XXX XXX XXXX, rozhodnutie odporcu zo 14.11.2007 č. XXX XXX XXXX v spojení s rozhodnutím odporcu z 22.10.2009 č. XXX XXX XXXX, rozhodnutie odporcu z 21.09.2010 č. XXX XXX XXXX, rozhodnutie odporcu z 30.09.2010 č. XXX XXX XXXX, rozhodnutie odporcu z 21.09.2010 č. XXX XXX XXXX, rozhodnutie odporcu z 21.03.2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým bol navrhovateľovi priznaný invalidný dôchodok a rozhodnutie z 21.03.2011 o nároku na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 01.01.2004 a zániku nároku na invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31.12.2003, rozhodnutie odporcu z 24.05.2011 č. XXX XXX XXXX a v r a c i a ich odporcovi na ďalšie konanie.

Navrhovateľovi p r i z n á v a právo na náhradu trov konania v sume 46,88 eur, ktorú je odporca povinný zaplatiť navrhovateľovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo 14.11.2007 č. XXX XXX XXXX odporca priznal navrhovateľovi od 24.01.2008 čiastočný invalidný dôchodok v sume 3.086,-- Sk mesačne podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a § 263a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z.z. (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) . Odporca rozhodnutím z 21.11.2007 rozhodol podľa § 263 ods.1, § 112 ods.2 a 6 zákona o sociálnom poistení a § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov o odňatí invalidného dôchodku od 24.01.2008.

Odporca podal v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia a žiadal, aby súd obe rozhodnutia zrušil a zaviazal odporcu, aby mu bol priznaný pôvodný invalidný dôchodok podľa § 29 ods.3 písm.a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ uviedol, že nesúhlasí so záverom odporcu, že jeho zdravotný stav sa zlepšil, a to z týchto dôvodov. Dňa 14.07.2003 bol pri kontrolnej lekárskej prehliadke uznaný invalidným podľa § 29 ods.3 písm.a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, pričom mu bola nariadená ďalšia lehota na kontrolnú lekársku prehliadku o tri roky na august 2006. Podľa ortopedického vyšetrenia z 20.06.2003 ide u neho o stav trvalý bez predpokladu zlepšenia. Po nadobudnutí účinnosti zákona o sociálnom poistení bol pri lekárskej prehliadke dňa 11.05.2004 uznaný za invalidného s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť 45 %, hoci pre rozhodujúce zdravotné postihnutie - obojstranná totálna endoprotéza bedrových kĺbov bolo možné hodnotiť mieru poklesu v rozsahu 40

- 70 %. Odborné vyšetrenia potvrdzovali výraznú redukciu hybnosti bedrových kĺbov obojstranne, lumbagiu a cervikobrachiálny syndróm. Rozhodnutie o výške invalidného dôchodku vydané na podklade tohto posudku napadol opravným prostriedkom na Najvyšší súd SR rozsudkom zo 07.06.2006 č.k. 4So/83/2005 zmenil rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 17.03.2005 č.k. 3Sd/36/2005-21 a rozhodnutie Sociálnej poisťovne zrušil a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie. Najvyšší súd v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že záver posudkového lekára je v rozpore so záverom odborného lekára ortopéda a vzhľadom na rozpor v hodnotení funkčného postihu nepovažoval Najvyšší súd SR posudok posudkového lekára pobočky, ani posudok posudkového lekára ústredia za úplný, objektívny a presvedčivý. Po náleze Ústavného súdu SR odporca dňa 19.10.2006 jeho zdravotný stav posúdil na základe ustanovenia § 263a zákona o sociálnom poistení s jeho stavom ku dňu 11.05.2004 a rozhodol o zmene invalidity na čiastočnú invaliditu, pričom pre vydanie lekárskeho posudku boli použité ortopedické vyšetrenia a rehabilitačné vyšetrenia z apríla 2004. V lekárskom posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky M. I. O. sa však tieto lekárske správy neuvádzajú a navrhovateľ poukázal na to, že posudková lekárka, ktorá ho prvýkrát videla 19.10.2006, nemohla reálne posúdiť jeho zdravotný stav spätne ku dňu 11.05.2004. Navrhovateľ uviedol, že podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení je možné stanoviť mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť vzhľadom na závažné obmedzenie pohybu až v rozsahu 60 - 75 % a s prihliadnutím na viaceré zdravotné postihnutia je možné zvýšenie o 10 %, takže v konečnom hodnotiacom rozmedzí by bola miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť medzi 70 - 85 %. Zdôraznil, že pri súčasnom zdravotnom stave nie je schopný vykonávať zárobkovú činnosť viac ako dve hodiny 2 x v týždni, pričom pri práci mu pomáhajú aj rodinní príslušníci.

Krajský súd v Košiciach po preskúmaní zákonnosti napadnutých rozhodnutí odporcu rozsudkom z 26.08.2008 č. 2Sd/15/2008-26 potvrdil obe rozhodnutia z dôvodu, že navrhovateľ bol invalidným podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe mimoriadnej kontrolnej prehliadky po nadobudnutí účinnosti zákona o sociálnom poistení bol uznaný invalidným podľa § 71 ods.1 tohto zákona s mierou poklesu 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V ďalšom konaní po zrušení rozhodnutia odporcu Najvyšším súdom SR o znížení invalidného dôchodku, ktorý bol vypočítaný podľa zákona o sociálnom poistení podľa miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť, bol po opätovnom posúdení zdravotného stavu na základe výsledkov odborných vyšetrení v roku 2004 doplnených aktuálnym zdravotným stavom, uznaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky M. I. O., i posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ústredia so sídlom v B. naďalej iba čiastočne invalidným podľa § 37 ods.3 písm.b) zákona č. 100/1988 Zb. z dôvodov, že po obojstrannej implantácii TEP a následnej dlhodobej rehabilitácii bol efekt operácie dobrý a výsledky odborných vyšetrení nedokumentovali závažné obmedzenia pohyblivosti v oboch bedrových kĺboch. Pre účely súdneho konania bol posudok vyhotovený posudkovým lekárom v súčinnosti s odborným lekárom - ortopédom, ktorý navrhovateľa spolu s posudkovým lekárom vyšetril. V posudku posudkový lekár konštatuje, že už z vyšetrenia z apríla 2004 vyplýva stav zodpovedajúci čiastočnej invalidite, pretože navrhovateľ súdu nepredložil žiadne nové dôkazy, ktoré by spochybňovali zhodné posudkové závery posudkových lekárov, súd tieto posudky považoval za objektívne a úplné. Námietky navrhovateľa, že posudkoví lekári hodnotili jeho zdravotný stav v roku 2006 až 2008 spätne ku dňu 11.05.2004, krajský súd nepovažoval za dôvodné, pretože posudky sa vyhotovovali na podklade lekárskych správ z odborných vyšetrení a pokiaľ išlo o námietku navrhovateľa, že rozhodnutia napadnuté opravným prostriedkom neobsahovali odseky príslušných ustanovení paragrafov, súd v tomto nedostatok nepovažoval za dôvod pre zrušenie napadnutých rozhodnutí, pretože obidve rozhodnutia obsahujú náležitosti, tak ako je to uvedené v ustanovení § 209 ods.2 zákona o sociálnom poistení, teda v oboch rozhodnutiach je vedený právny predpis, podľa ktorého bolo rozhodnuté.

Na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku krajského súdu Najvyšší súd SR uznesením z 20.08.2009 č.k. 4So/199/2008-45 zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dôvodom zrušenia rozsudku podľa názoru odvolacieho súdu bolo to, že sa krajský súd nevysporiadal v potrebnej miere s obsahom opravného prostriedku navrhovateľa, z ktorého nepochybne vyplýva, že navrhovateľ namietal nepresnosť rozhodnutia, ktorým mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok (§ 263a bez uvedenia príslušných právnych viet vyjadrených odsekmi a písmenami uvedeného ustanovenia zákona) , bez ktorých by bolo možné subsumovať zistený skutkový stav. S touto námietkou sa krajský súd nezaoberal, hoci aj vzhľadom na dôvody opravného prostriedku, v ktorých zároveň

namietal stanovenú výšku čiastočného invalidného dôchodku, bolo potrebné ju považovať za právne významný dôvod opravného prostriedku.

Po vrátení veci do štádia prvostupňového súdneho konania odporca rozhodnutím z 22.10.2009 č. XXX XXX XXXX zmenil svoje rozhodnutie zo 14.11.2007 tak, že podľa § 263a ods.1 písm.b) zákona o sociálnom poistení a podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov od 24.01.2008 priznal navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok v sume 3.086,-- Sk mesačne. V tejto sume bola zahrnutá úprava podľa zákona č. 306/2002 Z.z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia v znení zákona č. 639/2002 Z.z., zvýšenie podľa zákona č. 222/2003 Z.z. o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Navrhovateľ podal opravný prostriedok proti zmenovému rozhodnutiu odporcu, namietal, že rozhodnutie nie je v súlade s § 263a ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože také rozhodnutie je možné vydať jednak iba po právoplatnom preskúmaní trvania invalidity podľa § 263 ods.2, čo je jeho prípade nebolo splnené, pretože také rozhodnutie odporcu bolo zrušené Najvyšším súdom SR z 09.06.2006 a naviac, rozhodnutie bolo vyhotovené po termíne uvedený v § 263a ods.9 tohto zákona. Namietal tiež výšku čiastočného invalidného dôchodku, najmä v tom, že dôchodok nebol valorizovaný za roky 2004 - 2007 a jednostranné posudzovanie jeho zdravotného stavu posudkovými lekármi. Konštatoval, že jeho zdravotný stav sa zhoršuje a nie je schopný vykonávať ani ľahšie administratívne práce, čo dokumentoval lekárskymi správami.

Odporca vo vyjadrení na opravný prostriedok navrhovateľa uviedol, že čiastočný invalidný dôchodok bol priznaný navrhovateľovi od 24.01.2008, preto nemôže byť navyšovaný o percentá valorizácie za roky 2004 - 2007. Napadnutým rozhodnutím bolo len zmenené rozhodnutie zo 14.11.2007, ktoré bolo vydané v súlade s ustanovením 263a zákona o sociálnom poistení. Za roky 2004 - 2007 bol navrhovateľovi valorizovaný invalidný dôchodok rozhodnutiami z 22.08.2006 č. II a IV a rozhodnutím z 26.07.2007. Následne bol v súlade s nálezom Ústavného súdu SR zdravotný stav navrhovateľa posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky M. I. O. dňa 19.10.2006 tým, že navrhovateľ nie je od 11.05.2004 invalidný podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ale je čiastočne invalidný podľa § 37 tohto zákona.

Nové lekárske správy navrhovateľom boli posudzované posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v B. dňa 18.04.2010. Podľa tohto posudku navrhovateľ do 07.04.2010 nie je invalidný podľa § 29 ods.3, ale je naďalej čiastočne invalidný podľa § 37 ods.3 písm.b) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a od 08.04.2010 je invalidný podľa § 29 ods.3 písm.a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Konštatoval, že sumárnym hodnotením doložených výsledkov odborných vyšetrení je posúdené zhoršenie zdravotného stavu pri aplikovaných TEP do oboch bedrových kĺbov s naviac zistenými prejavmi polyneuropatického syndrómu na dolných končatinách stredne ťažkého stupňa a so závažným postihnutím v oblasti pravého ramena, ktoré si vyžaduje operačnú intervenciu. Zhoršenie zdravotného stavu odôvodňuje zmenu poklesu pracovného potenciálu z viac ako polovice na viac ako 80 % a dátum zmeny invalidity viazal na výsledok kontrolného ortopedického vyšetrenia a EMG vyšetrenia dolných končatín, ako aj hodnotenia zdravotného stavu navrhovateľa posudkovým lekárom.

V čase posudzovania zdravotného stavu navrhovateľa bol navrhovateľ práceneschopný a boli mu od 17.09.2009 vyplácané nemocenské, pričom podporné obdobie uplynulo dňa 15.09.2010. Rozhodnutím z 21.09.2010 bol navrhovateľovi priznaný invalidný dôchodok od 16.09.2010 podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalším rozhodnutím z 30.09.2010 odporca odňal navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok od 24.11.2009, a súčasne rozhodol o výplate invalidného dôchodku v sume 260,60 eur mesačne od 16.09.2010.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku z 09.11.2010 nesúhlasil s trvaním invalidity, čiastočnej invalidity do 07.04.2010. Uviedol, že posudkový lekár tento záver urobil bez toho, aby podrobnejšie preskúmal jeho zdravotný stav. Na rokovaní nebol priznaný, takže si nemohol urobiť zodpovedajúcu predstavu o jeho zdravotnom postihnutí. Posudkový lekár neprihliadal na vydaný rozsudok Najvyššieho súdu SR z roku 2006, nezaoberal sa tou skutočnosťou, že jeho zdravotný stav sa neustále zhoršoval a okrem ortopedických ochorení sa pridružili i neurologické. V marci sa podrobil operácii ramenného kĺbu, stav sa však nezlepšil, ale naďalej sa zhoršuje. Časové obdobie vzniku invalidity nastalo podľa neho skôr, než to stanovil posudkový lekár vo svojom posudku. Tiež namietal výpočet invalidného dôchodku a uviedol, že výpočet dôchodku má byť vykonaný aj podľa zákona o sociálnom poistení a mal byť priznaný dôchodok ten, ktorý bude vyšší.

Zdravotný stav navrhovateľa bol opätovne prehodnocovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v B. dňa 09.03.2011, ktorý konštatoval, že vo všetkých prípadoch hodnotenia zdravotného stavu navrhovateľa podkladom pre vypracovanie posudku boli výsledky odborných vyšetrení. Hodnotili sa všetky nálezy, ktoré mali súvislosť so zdravotným stavom navrhovateľa a na základe toho bol vypracovaný posudok z 02.04.2008 a 08.04.2010. Pri hodnotení zdravotného stavu dňa 02.04.2008 bol navrhovateľ prítomný a vyšetrený odborným lekárom ortopédom, ktorý podrobne popísal celý ortopedický nález. Ako základné ochorenie bola obojstranná implantácia TEP s primeranou pohyblivosťou v závislosti na dĺžke implantácie. Ako iné zdravotné postihnutie bola artróza pravého ramenného kĺbu a bolesti chrbtice bez známok útlaku nervových štruktúr, krčnej a driekovej časti chrbtice. Celkovým zhodnotením zdravotného stavu dospel k záveru, že zdravotný stav navrhovateľa odôvodňuje čiastočnú invaliditu. Po prehodnotení výsledkov odborných vyšetrení 08.04.2010 boli novovykonané kontrolné ortopedické vyšetrenie, neurologické vyšetrenia, vrátane EMG a prepúšťacia správa z hospitalizácie na neurologickom oddelení zo 16.10.2008. Výsledok týchto vyšetrení bol zhodnotený za neprítomnosti navrhovateľa, pretože nevyplynul z nich dôvod, aby bol pri hodnotení jeho zdravotného stavu účastný, pretože všetky odborné vyšetrenia aktuálne hodnotili jeho zdravotný stav. Na základe týchto výsledkov bola urobená zmena v hodnotení pracovného potenciálu, tak ako to vyplýva aj z výrokovej časti lekárskej správy. K rozsudku Najvyššieho súdu SR zo 07.06.2006 posudkový lekár konštatoval, že zdravotné postihnutie a miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa nebolo možné hodnotiť podľa kapitoly XV odd. C bod 1 písm.c/ prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení, pretože v tomto oddiele sú hodnotené iné ochorenia mäkkých tkanív, čo nie je v súlade so zdravotným stavom navrhovateľa.

Odporca rozhodnutím z 21.03.2011 rozhodol o priznaní invalidného dôchodku navrhovateľovi podľa § 70 ods.1, § 274 a § 82 zákona o sociálnom poistení od 16.09.2010 v sume 316,70 eur mesačne, ktorý po zvýšení podľa § 82 zákona o sociálnom poistení v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 404/2010 Z.z. od 01.01.2011 je zvýšený na sumu 322,50 eur mesačne. Nárok na invalidný dôchodok vznikol 08.04.2010. Ďalším rozhodnutím z 24.05.2011 odporca podľa § 70 ods.1, § 274, § 82 a § 112 ods.1 zákona o sociálnom poistení zvýšil navrhovateľovi od 16.09.2010 invalidný dôchodok na sumu 324,70 eur mesačne. Zmena vo výške invalidného dôchodku nastala po doplnení správnych hrubých zárobkov a náhradných dôb v roku 1993 a 1994.

Navrhovateľ podaním zo 07.06.2011 uviedol súdu, že naďalej trvá na svojich opravných prostriedkoch, pretože nesúhlasí s dátumom určenia vzniku invalidity od 08.04.2010, ale trvá na stanovení dátumu vzniku invalidity 11.05.2004. Uviedol, že posudkový lekár žiadal lekárske nálezy od jeho ošetrujúceho lekára za rok 2007 a o tom nevedel o čo ide. Posudkový lekár si však nevyžiadal jeho zdravotnú dokumentáciu, z ktorej by vyplývalo, že navrhovateľ bol od 18.10.2004 do 21.01.2005, z 12.01.2006 do 30.04.2006, od 20.06.2006 do 17.09.2006 a od 04.02.2008 do 08.02.2009 a od 17.09.2009 do 15.09.2010 práceneschopný. Poukázal opäť na odborné lekárske nálezy ortopédov, ktorí konštatovali ťažký stupeň obmedzenia a pohyblivosti, ako aj to, že ide o stav trvalý bez predpokladu zlepšenia už v roku 2004. Časové obdobie vzniku invalidity teda nastalo skôr, než v apríli 2010, bolo od roku 1994 neustále a nenastalo zlepšenie zdravotného stavu, ktoré by viedlo k čiastočnej invalidite. Tiež nesúhlasil s výpočtom sumy invalidného dôchodku priznaného od 16.09.2010, kedy použitý priemerný osobný mzdový bod 0,7502, ktorý je podstatne nižší než už raz vypočítaný v rozhodnutí z 21.07.2004, kedy bol 1,2596. Žiadal, aby bol pri výpočte sumy invalidného dôchodku použitý tento priemerný osobný mzdový bod.

Súd ustanovil znalca z odboru ortopédie na posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia v období od 11.05.2004 do 07.04.2010. Znalec sa mal tiež vyjadriť, či v tomto období bol navrhovateľ schopný vykonávať sústavné zamestnanie a ak áno, akého charakteru.

Znalec v posudku z 18.05.2012 na požiadavku súdu posúdiť rozsah zdravotného poškodenia navrhovateľa v období od 11.05.2004 do 07.04.2011 uviedol, že základným zdravotným postihnutím, na základe ktorého je navrhovateľ posudzovaný ako invalidný, je obojstranná endoprotéza bedrových kĺbov so závažným obmedzením pohyblivosti s navýšením percentuálnej miery o 10 % vzhľadom k iným zdravotným postihnutiam - perineuropatia dolných končatín stredne ťažkého stupňa, bolesti chrbtice krčnej a driekovej oblasti, s obmedzením pohyblivosti v týchto úsekoch, Inpingement syndróm v oblasti pravého ramena. V zdravotnej dokumentácii je uvádzaný aj syndróm zápästného kanála, ktorý v posudkoch Sociálnej poisťovne nie je udávaný. Vzhľadom k stavu s obojstrannou implantáciou endoprotézy bedrových kĺbov s obmedzením ich pohybu nie je navrhovateľ plne schopný vykonávať podrep, zohnutie, dvíhanie predmetov zo zeme, chôdzu po schodoch, dlhšiu chôdzu aj po rovnom teréne. Tento stav je zhoršený vzhľadom k polyneuropatii, čo spôsobuje nižšiu výkonnosť svalov, poruchy citlivosti dolných končatín, bolestivé stavy aj po menšej záťaži, neschopnosť dlhšie zotrvať v jednej polohe, napríklad v sede. Poškodenie pravého ramenného kĺbu (Inpingement syndróm - poškodenie a dráždenie šliach v oblasti ramenného kĺbu, spôsobené útlakom okolitých kostných štruktúr) spôsobujú zníženú schopnosť zaťažiť pravú hornú končatinu. Najvýraznejšie ťažkosti spôsobuje dvíhanie a nosenie predmetov, dvíhanie hornej končatiny, hlavne nad 90°, práca s rukami nad hlavou, eventuálne predpaženia a pod. Pri chronickej bolesti chrbta v krčnej a driekovej oblasti je tento celkový stav ešte zhoršený. Tieto bolesti sa zvyčajne zhoršujú po námahe, dlhšom sedení, státí, chôdze a pod. Pre syndróm zápästného kanála môže pociťovať bolesti v oblasti prstov oboch rúk, pocit strpnutia prstov, slabosť pri držaní predmetov v rukách. Tieto zdravotné ťažkosti si vyžadovali opakované liečenie na fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii, hospitalizáciu na neurologickom oddelení, ako aj operáciu ramenného kĺbu vpravo v roku 2010.

Znalec skonštatoval, že základné posudzované zdravotné postihnutie má v súčasnosti a aj v predchádzajúcom období stabilizovaný nález, teda v rozmedzí obdobia od 11.05.2004 do 07.04.2011 nezmenený funkčný nález, ktorý je základným predmetom posudzovania. Iba podľa odborných nálezov nedošlo, čo sa týka funkcie bedrových kĺbov k zhoršeniu, resp. k zlepšeniu. Vzhľadom na popisované stabilizované zníženie rozsahu pohybu je možné konštatovať, že redukcia pohybu bola stredného stupňa. Ale vzhľadom k postupnému pridruženiu aj iných zdravotných ťažkostí, ktoré boli aj posudzované v posudku Sociálnej poisťovne, dochádzalo postupne k celkovému zhoršovaniu zdravotného nálezu a celkového fyzického, teda aj funkčného stavu navrhovateľa. Znalec dokonca predpokladá, že v predmetnom období bol navrhovateľ v horšej fyzickej výkonnosti ako v súčasnosti, resp. pri výraznej obezite bol menej fyzicky výkonný, a teda jeho schopnosť byť pracovne zaradený, bola ešte výrazne nižšia ako pri posudzovaní v neskoršom období.

Znalec na ďalšiu otázku či navrhovateľ bol schopný v období od 11.05.2004 do 07.04.2010 vykonávať sústavné zamestnanie, a ak áno, akého charakteru, uviedol, že samotné základné posudzované ochorenie pre invalidizáciu - stav po implantácii endoprotézy oboch bedrových kĺbov s obmedzením pohybu bolo v celom posudzovanom období stabilizované a umožňovalo by zaradenie do pracovného pomeru s obmedzeniami, t.j. práca na skrátený úväzok bez výraznejšej fyzickej záťaže s možnosťou zmeny polohy tela možnými prestávkami. V tomto období však pracovné schopnosti navrhovateľa boli oveľa výraznejšie redukované pre kombinované postihnutie ortopedického, aj neurologického charakteru (stav po implantácii endoprotéz oboch bedrových kĺbov, Inpingement syndróm pravého ramenného kĺbu, chronický bolestivý syndróm chrbtice - driekovej aj krčnej oblasti, syndróm zápästného kanála, polyneuropatia dolných končatín) . Fyzické schopnosti boli naďalej negatívne ovplyvňované obezitou - dlhodobá hmotnosť okolo 140 kg. Vzhľadom k tomuto kombinovanému zdravotnému postihnutiu nebol schopný vykonávať sústavné zamestnanie vyžadujúce fyzickú námahu. To znamená predovšetkým prácu s dvíhaním a nosením bremien, zohýbaním, tiež spojenú s dlhším státím, častejšou chôdzou, resp. s chôdzou po schodoch, v teréne a podobne. Tiež nebol schopný dlhodobejšieho viachodinového sedenia. Pre postihnutie aj pravého ramenného kĺbu krčnej a driekovej chrbtice mu môže robiť ťažkosti aj dlhšie písanie na stroji, resp. počítači. Navrhovateľ bol podľa znalca schopný

vykonávať ľahšie práce skôr administratívneho charakteru so zníženým, resp. minimálnym nárokom na fyzickú námahu. Práca by musela umožňovať pravidelné prestávky so zmenou polohy tela, t.j. nie dlhšie v sede, v stoji. Aj tieto práce by bol schopný vykonávať iba v skrátenom pracovnom čase. Presný čas nie je možné exaktne stanoviť, je to individuálne v závislosti od pociťovaných subjektívnych ťažkostí. Vzhľadom k týmto výrazným limitom je invalidizácia, resp. zníženie pracovných schopností v minimálne rovnakom rozsahu ako pred rokom 2004, t.j. pred 11.05.2004 a po roku 2011 po 07.04.2011. Pracovné schopnosti, resp. neschopnosti navrhovateľa v posudzovanom období neboli zlepšené, a ani predpoklady zlepšenia nie je. V posudzovanom období dochádzalo postupne k ich zhoršovaniu. Vzhľadom na tieto obmedzenia navrhovateľ nebol schopný vykonávať sústavné zamestnanie štandardného charakteru.

Znalecký posudok súd predložil posudkovému lekárovi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko v B. na vyjadrenie. Posudkový lekár v posudku z 19.06.2012 uvádza, že podľa dokumentácie bol navrhovateľ uznaný invalidným od 25.05.1994, pretože bol zdokumentovaný rozsah obidvoch hlavíc stehnových kostí so značnými deformačnými zmenami a obojstrannou ťažkou artrózou obidvoch bedrových kĺbov. Postupne došlo k situácii, že v roku 1998 mal aplikovanú TEP do pravého bedrového kĺbu a zostávala tendencia aplikácie TEP do oblasti ľavého bedrového kĺbu, ktorá sa mala uskutočniť dňa 26.10.2000. Podľa zápisnice o rokovaní zo dňa 14.07.2003 je navrhovateľ osoba samostatne zárobkovo činná od roku 1992 v obchodnej oblasti. Aj napriek tomu je ponechaný ako invalidný podľa § 29 ods.3 písm.a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, čo je v rozpore s definíciou invalidity, lebo občan je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nie je schopný vykonávať akékoľvek sústavné zamestnanie.

Podľa novely zákona č. 100/1988 Zb. bola urobená zmluva v tom zmysle, že podľa § 29 ods.3 písm.b) je vypracovaný zoznam zdravotných postihnutí, ktoré umožňujú aj pri invalidite vykonávať určitý druh zamestnania. Zdravotné postihnutie, ktoré je konštatované a posudzované u navrhovateľa, do tohto zoznamu zaradené nebolo. Tým, že došlo k aplikácii totálnej endoprotézy v oblasti oboch bedrových kĺbov, došlo miestne k zlepšeniu zdravotného stavu navrhovateľa, lebo nakoľko sa zlepšila pohyblivosť bedrových kĺbov, odstránili sa nočné bolesti.

Pri posúdení zdravotného stavu navrhovateľa podľa zákona o sociálnom poistení bol zdravotný stav hodnotený podľa prílohy č. 4 a zaradený do kapitoly XV odd. G položka 46.2, kde je obojstranná totálna endoprotéza na úrovni miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45 %. Táto skutočnosť bola potvrdená aj v rámci odvolacieho konania. Pri prejednaní v súlade s nálezom Ústavného súdu SR č. 460/2006 Z.z. dňa 19.10.2006 bola urobená zmena stupňa invalidity s dátumom zmeny 11.05.2004. Táto skutočnosť bola potvrdená aj v rámci odvolacieho konania. Podľa lekárskej správy posudkového lekára SP, ústredie zo dňa 08.04.2010 bol navrhovateľ opäť prehodnotený na základe dožiadania krajského súdu s tým, že boli doručené nové vyšetrenia, a to prepúšťacia správa z hospitalizácie na neurologickom oddelení, kontrolné ortopedické vyšetrenia, EMG vyšetrenie, neurologické vyšetrenia, na základe ktorých došlo k zmene posudku. Navrhovateľ bol uznaný za invalidného od 08.04.2010. Zmena bola potvrdená na základe zdokumentovania zvýraznených problémov v oblasti chrbtice, zhoršenou pohyblivosťou v oblasti pravého ramena, kedy bolo podľa ortopedického vyšetrenia potrebné vykonať aj revíziu pravého ramenného kĺbu operáciou.

Posudkový lekár ďalej uviedol, že znalec si v niektorých situáciách v posudku protirečí, ale v závere konštatuje, že navrhovateľ nebol schopný vykonávať sústavné zamestnanie štandardného charakteru. Navrhovateľ má vysokoškolské vzdelanie, od roku 1992 pracuje ako osoba samostatne zárobkovo činná v obchodnej oblasti. Výkon tohto povolania možno považovať za neštandardný, pokiaľ chceme vyhovieť názoru súdneho znalca tak, že vykonáva zamestnanie ktoré z pohľadu jeho vzdelania a predtým vykonávanej práce nie je štandardné, ale bol zamestnaný, čiže určitý druh práce pri svojom zdravotnom stave vykonávať mohol. Jeho zdravotné postihnutie nie je zahrnuté v sumáre zdravotných postihnutí, ktoré by odôvodňovali invaliditu podľa § 29 ods.3 písm.b) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov v sledovanom období. Posudkový lekár naďalej zotrval na svojom stanovisku, že navrhovateľ je do 07.04.2010 čiastočne invalidný podľa § 37 ods.3 písm.b) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších

predpisov, a 08.04.2010 je invalidný podľa § 29 ods.3 písm.a) tohto zákona, ako aj podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť 75 %.

Navrhovateľ v písomnom vyjadrení k znaleckému posudku uviedol, že záver znalca k otázke 1 chápe tak, že jeho zdravotný stav bol z ortopedického hľadiska so závažným obmedzením pohyblivosti a vzhľadom na pridružené, najmä neurologické ochorenia, zhoršujúci sa, pri morbídnej obezite dokonca i horší než teraz. Náhradou jeho vlastných bedrových kĺbov za umelé jeho pohyblivosť zostáva aj naďalej výrazne obmedzená, má napadnuté prakticky všetky malé i veľké kĺby, vrátane chrbtice. Pre oslabené svalstvo používa francúzsku barlu. Umelé kĺby a striešky mu ničia chrbticu tak, že vylučujú vápnik, ktorý sa usadzuje v ramenných kĺboch a blokuje ich pohyb. Je to veľmi bolestivé vo dne, v noci a nedá sa to liečiť ani zastaviť. Bolesti sa dajú iba zmierniť obstrekmi, masážou a elektroliečbou. Neurologické ochorenia mu spôsobujú tŕpnutie rúk, mimovoľné vypadávanie vecí z nich, zimomravosť a necitlivosť. Časté je zablokovanie chrbtice, či už v driekovej alebo krčnej oblasti. Záver znalca k 2. otázke rozumieť tak, že fixuje stav jeho pracovných schopností a invalidity nerušene a rovnakým stupňom od roku 1994, kedy bol uznaný invalidným podľa zákona č. 100/1988 Zb. Uvádza, že ako živnostník podniká za celkom mimoriadnych podmienok v zmysle § 18 ods.3 písm.b) vyhlášky č. 149/1988 Zb., čo spočíva v potrebe sprievodcu (je držiteľ preukazu ZŤP + S so sprievodcom) , alebo individuálnej dopravy. Robí výskum na vývojovú činnosť, aby vôbec niečo robil a integroval sa v spoločnosti. Zisky z toho nie sú. Jeho pracovná činnosť je možná, aj keď je uznaný za invalidného podľa § 29 ods.3 zákona č. 100/1988 Zb. za invalidného nad 70 %-nou mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Názor znalca o jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nemá formu predpísania práce, ale je len v podmieňovacom čase, má odporúčací charakter i ako pre plného invalidného dôchodcu.

Súd vypočul znalca na pojednávaní dňa 23.10.2012. Znalec vo svojej výpovedi uviedol, že podľa jeho názoru od roku 1998 po prvej operácii bedrového kĺbu a v roku 2002 po druhej operácii bedrového kĺbu zásadný rozdiel v základnom náleze u navrhovateľa nebol zistený. Od roku 2003 sa v lekárskych nálezoch spomínali bolesti pravého ramena, predtým bolestivé stavy chrbta. Základná diagnóza ťažkosti bedrových kĺbov však ostala bez zmeny, stavbou stabilizovaný. Postupne sa pridávali ďalšie diagnózy, syndróm zápästného kanála. Neurológ zistil polyneuropatický syndróm dolných končatín a ostatné diagnózy ostali stabilizované po celý čas. Pokiaľ v znaleckom posudku uviedol, že navrhovateľ by nebol schopný vykonávať sústavné zamestnanie štandardného charakteru, mal tým na mysli také zamestnanie, pri ktorom je celodenná práca 8 hodín s rovnomernou záťažou a počíta sa aj určitá dochádzka do práce a podobne. V posudzovanom období bol navrhovateľ podľa názoru znalca schopný vykonávať ľahšie práce administratívneho charakteru, kde by mohol zmeniť polohu, napr. stáť, sadnúť si, trošku sa poprechádzať, s vylúčením fyzickej námahy. Podľa jeho názoru navrhovateľ sa počas celého obdobia poberania invalidného dôchodku pred rokom 2004 a potom po roku 2004 do roku 2010 nezmenil takým podstatným spôsobom, že by v období od 11.05.2004 do 07.04.2010 mohol pracovať, resp. zmeniť pracovnú výkonnosť alebo schopnosť pracovať.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutia potvrdiť vzhľadom na to, že podľa zákona o sociálnom poistení posudzovať zdravotný stav pre účely invalidity prislúcha posudkovým lekárom. Posudkoví lekári sa k znaleckému posudku vyjadrili a svoj záver o čiastočnej invalidite navrhovateľa v čase od 11.05.2004 do 07.04.2010 jednoznačne a podrobne zdôvodnili.

Súd na základe výsledkov vykonaného dokazovania dospel k záveru, že návrh navrhovateľa je dôvodný.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods.1 dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok.

Podľa § 195 ods.1 zákona o sociálnom poistení organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie.

Podľa § 196 ods.1 dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede účastníkov konania a vyjadrenia účastníkov konania a svedkov, odborné posudky, znalecké posudky, správy, listiny, vyjadrenia a potvrdenia iných fyzických a právnických osôb. Netreba dokazovať skutočnosti všeobecne známe, alebo skutočnosti známe z činnosti Sociálnej poisťovne.

Súd vzhľadom na právny názor vyslovený v rozsudku Najvyššieho súdu SR z roku 2006 a tiež za účelom objektívneho zistenia rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa v období od 11.05.2004 do 07.04.2010 vykonal vo veci znalecké dokazovanie znalcom z odboru ortopédie. Znalec v posudku jednoznačne konštatoval, že rozhodujúce ochorenie - stav po implantácii endoprotéz oboch bedrových kĺbov s obmedzením pohybu bolo v celom posudzovanom čase stabilizované, ale postupným pridružovaním ďalších zdravotných ťažkostí ortopedického aj neurologického charakteru došlo k celkovému zhoršovaniu zdravotného nálezu, aj fyzického a funkčného stavu navrhovateľa. Vzhľadom na výraznú obezitu navrhovateľa v rozhodujúcom období znalec vyslovil predpoklad, že bol ešte v horšej fyzickej výkonnosti ako v súčasnosti, teda že jeho pracovná schopnosť bola výrazne nižšia ako pri posudzovaní v neskoršom období. Pracovná schopnosť navrhovateľa bola teda výrazne redukovaná kombináciou ortopedických a neurologických ochorení. Podľa názoru súdu posudkoví lekári sociálneho poistenia, ktorí posudzovali zdravotný stav navrhovateľa, tieto okolnosti dôsledne nezobrali do úvahy, pretože vo svojom posudku predovšetkým hodnotili základné ochorenie so záverom, že po totálnej endoprotéze došlo k stabilizácii zdravotného stavu navrhovateľa, k ústupe nočných bolestí, čo hodnotili ako zlepšenie zdravotného stavu. Pritom však nebrali do úvahy nové ochorenia, ktoré už boli známe z lekárskych nálezov, a ktorých vývoj postupoval a negatívne ovplyvňoval celkový fyzický a funkčný stav navrhovateľa a jeho pracovnú schopnosť. Súd považuje záver znalca, že v období od 11.05.2004 do 07.04.2010 nedošlo u navrhovateľa k takému, resp. stabilizácii zdravotného stavu, ktorý by odôvodňoval zmenu invalidity na čiastočnú invaliditu. Z týchto dôvodov súd rozhodnutia odporcu napadnuté opravnými prostriedkami a ktoré boli vydané od 14.11.2007 do 24.05.2011 zrušil a vrátil ich odporcovi na ďalšie konanie. V ďalšom konaní je odporca jednak viazaný právnym názorom súdu (§ 250r O.s.p.) a je povinný sa tiež zaoberať ďalšími námietkami navrhovateľa týkajúcimi sa výpočtu sumy invalidného dôchodku, ktoré uviedol v jednotlivých opravných prostriedkoch.

Navrhovateľ na pojednávaní konanom 23.10.2012 si uplatnil právo na náhradu trov konania v sume 46,88 eur. Podľa vyčíslenia trov ide o náhradu vo výške cestovného vlakom na pojednávania v dňoch 13.05.2008, 26.08.2008, 09.02.2010, 27.09.2011 á 7,72 eur, a v dňoch 09.10.2012 a 23.10.2012 á 8,-- eur. Vzhľadom na to, že navrhovateľ bol v konaní úspešný, súd mu podľa § 250k ods.1 O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p. právo na náhradu trov priznal. Odporca je povinný sumu 46,88 eur zaplatiť navrhovateľovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.