KSKE 2 Sd 15/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 15/2012

KS v Košiciach, dátum 12.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 15/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200093 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:1012200093.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky F. O., bytom B. X, S., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 23.01.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011, ktorým jej bola zamietnutá žiadosť o prepočítanie sumy starobného dôchodku. Návrh na začatie konania bol podaný na Krajskom súde v Bratislave, ktorý uznesením č.k. 5Sd/18/2012-4 zo dňa 27.01.2012 s právoplatnosťou dňa 14.02.2012 postúpil vec Krajskému súdu v Košiciach z dôvodu miestnej nepríslušnosti v súlade s ustanovením 246a ods.2 v spojení s ustanovením 85a ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) .

Skúmaním podmienok konania Krajský súd v Košiciach zistil, že na tunajšom súde prebieha v rovnakej veci iné konanie začaté skôr (dňa 17.01.2012 doručený opravný prostriedok) , vedené pod sp. zn. 8Sd/11/2012 a toto doposiaľ nebolo právoplatne skončené. Konaniu v predmetnej veci vedenej pod sp. zn. 2Sd/15/2012 (začaté dňa 23.01.2012) bráni teda prekážka litispendencie, ktorú zakladá skôr začaté konanie za účasti rovnakých účastníkov konania, rovnakého predmetu konania a rovnakých skutkových okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo.

Podľa ustanovenia § 83 O.s.p., začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie.

Podľa ustanovenia § 246c O.s.p., pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Opravný prostriedok je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti. Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný.

Citované ustanovenie § 83 O.s.p. vyjadruje procesnú prekážkou začatej veci (litispendencie) , ktorá bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. Uvedená prekážka patrí k podmienkam konania, ktorých nedostatok súdu znemožňuje rozhodnúť vo veci samej. Súd musí na prekážku začatej veci prihliadať ex offo a po jej zistení musí konanie v ktoromkoľvek štádiu bez ďalšieho zastaviť, pretože takýto nedostatok podmienky konania nemožno odstrániť.

Vzhľadom na to, že na tunajšom súde prebieha iné konanie v totožnej veci, súd konanie vedené pod sp. zn. 2Sd/15/2012 zastavil v súlade s ustanovením § 104 ods.1 vety prvej O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov konania náhradu trov nepriznal, pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.