KSKE 2 Sd 16/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 16/2011

KS v Košiciach, dátum 19.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 16/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200188 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200188.5

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa W. C., bývajúceho v J., R. Č.. X, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ na pojednávaní dňa 20. marca 2012 vzal návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu z 05.10.2010 č. XXX XXX XXXX späť.

Podľa § 250h ods.2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Podľa § 253 ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) .

Pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a (§ 250l ods.2 O.s.p.) .

Pretože navrhovateľ vzal svoj návrh späť, súd konanie podľa § 250d ods.3 O.s.p. zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. s použitím § 250l ods.2 a § 246c ods.1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.