KSKE 2 Sd 17/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/17/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200203 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200203.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach rozhodol samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky I. H. L. Q. S. Á. P. Z. R. L. D. , T.B. R. P., J. XX, zastúpenej JUDr. Rudolfom Priečinským, advokátom HKP Legal, s.r.o., so sídlom Bratislava, Sasinkova 6, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie 2. odporcu zo 6. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX X v spojení s rozhodnutím 1. z 23.1. 2012 č. XXX XXX XXXX X a rozhodnutím z 13. 4. 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím 2. zo 6. decembra 2011 zamietol navrhovateľke žiadosť o predčasný starobný dôchodok k 1. júla 2077 z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima.

Rozhodnutím 1. zo dňa 23. januára 2012 odporca zamietol navrhovateľke žiadosť o predčasný starobný dôchodok zo dňa 6. apríla 2009 z dôvodu, že od uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok, t. j. od 6. 4. 2009 do dovŕšenia dôchodkového veku navrhovateľky chýbali viac ako dva roky, a preto jej nárok na predčasný starobný dôchodok k uvedenému dňu nevznikol.

Navrhovateľka podala proti obom rozhodnutiam v zákonnej lehota návrh na ich preskúmanie. Poukázala predovšetkým na právoplatne skončené konania, ktorými súd zrušil rozhodnutia odporcu a vrátil ich na ďalšie konanie. Ide o konania vedené na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 2Sd/94/2007 a sp. zn. 6Sd/74/2009. Z napadnutých rozhodnutí vyplýva, že odporca pri novom prejednaní nerešpektoval pokyny Krajského súdu v Košiciach, ktoré boli uvedené v spomínaných rozsudkoch, a teda porušil ustanovenie 250r O.s.p. Navrhovateľka v opravnom prostriedku uviedla, že požiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku odo dňa 1. 6. 2007, pretože k tomuto dátumu spĺňa všetky podmienky stanovené v § 67 písm. a/, b/, c/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) . Napriek tomu, že žiadosť podala po dni 1. 1. 2009, je potrebné na uplatnený nárok aplikovať ustanovenia zákona o sociálnom poistení v znení platnom a účinnom zo dňa 31. 12. 2007. Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že jej vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok odo dňa 1. 6. 2007. Podľa navrhovateľky je potrebné rozlišovať medzi vznikom nároku na predčasný starobný dôchodok a vznikom nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku. Podmienky na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok nepochybne splnila ku dňu 1. 6. 2007 a podmienky na jeho výplatu nepochybne splnila najneskôr ku dňu 6. 4. 2009. Dôvodnosť a správnosť

tohto záveru nepriamo vyplýva aj z ustanovenia § 114 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého premlčacia lehota na výplatu dôchodkovej dávky neplynie počas konania o dávke, resp. táto premlčacia lehota plynie pred začatím konania o dôchodkovej dávke. Na základe uvedeného je zrejmé, že vznik nároku na dôchodkovú dávku je možný a zákonom o sociálnom poistení aj dovolený pred podaním žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky, za ktorú treba považovať aj predčasný starobný dôchodok. Podľa navrhovateľky odporca aplikoval na jej žiadosť o predčasný starobný dôchodok právny predpis, ale v neskoršom znení. Podľa jej názoru nemusí spĺňať na priznanie predčasného starobného dôchodku podmienku chýbania maximálne dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, pretože pri posudzovaní jej žiadosti je potrebné vziať do úvahy, že konanie o dôchodkovú dávku začalo skôr než v roku 2009.

K rozhodnutiu 2. navrhovateľka uviedla, že ten síce obsahuje osobný list dôchodkového poistenia, ale v nesprávnom vyhotovení, pretože údaje z osobného listu dôchodkového poistenia zo dňa 6. 12. 2011, sú diametrálne odlišné od vyhotovenia osobného listu dôchodkového poistenia zo dňa 18. 9. 2008, pričom podľa navrhovateľky práve tento obsahuje čiastočne relevantné údaje k posúdeniu jej žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Z uvedeného vyplýva, že vyhotovenie osobného listu dôchodkového poistenia, ktorý tvorí prílohu rozhodnutia 2., je zjavne nesprávne a odporca pri rozhodovaní tak vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu. Z týchto dôvodov navrhovateľky žiadala, aby súd obe rozhodnutia zrušil a vrátil odporcovi na ďalšie konanie.

Odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku navrhovateľky uviedol, že po podaní opravného prostriedku dňa 13. apríla 2012 vydal rozhodnutie, ktorým zmenil rozhodnutie 2. zo 6. decembra 2011 a rozhodnutie 1. zo dňa 23. januára 2012. Týmto rozhodnutím bola zamietnutá navrhovateľkina žiadosť o predčasný starobný dôchodok zo dňa 6. apríla 2009 ku dňu 1. júna 2007 a 6. apríla 2009. Navrhovateľka žiadosťou zo dňa 6. apríla 2009 požiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. 6. 2007, pretože podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom ku dňu 1. júna 2007 navrhovateľka nespĺňala podmienky zákona na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, nárok na tento dôchodok jej nevznikol k 1. júnu 2007, a preto nie je možné k uvedenému dňu určiť aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ani sumu predčasného starobného dôchodku, pretože podľa § 64 ods. 6 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z., aktuálna dôchodková hodnota pre účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na dôchodkovú dávku. Odporca konštatoval, že nárok na predčasný starobný dôchodok u navrhovateľky je možné posúdiť najskôr ku dňu 6. apríla 2009, teda odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pretože zákon o sociálnom poistení účinný ku dňu podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, vyžadoval okrem iného, a to že žiadateľovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, navrhovateľka túto podmienku vzhľadom na to, že vychovala dve deti a 55 rokov veku dosiahla 18. novembra 2010 a pripočítaním 63 kalendárnych mesiacov k veku 55 rokov, dôchodkový vek dosiahne až 18. februára 2016, nespĺňala, a preto jej nárok na predčasný starobný dôchodok ku dňu 6. apríla 2009 nevznikol. Z toho dôvodu nie je možné určiť sumu predčasného starobného dôchodku, a to z toho dôvodu, že k uvedenému dňu nie je možné určiť aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ani hodnotu priemerného osobného mzdového bodu. Určiť sumu predčasného starobného dôchodku, aktuálnu dôchodkovú hodnotu a priemerný osobný mzdový bod, bude možné až pri splnení podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok v súlade s § 67 ods. 1 písm. b/ zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2008, to znamená najskôr od 18. februára 2014, dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. K tomuto dňu budú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok posúdené v súlade s platnými právnymi predpismi v tom čase. Odporca uviedol, že ak nie sú súčasne splnené všetky podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok uvedené v § 67 zákona o sociálnom poistení, nárok na predčasný starobný dôchodok nevzniká a skúmanie ostatných podmienok pre určenie sumy predčasného starobného dôchodku nemá význam pre rozhodnutie a nie je ani možné, pretože osobný mzdový bod, aktuálna dôchodková hodnota a obdobie dôchodkového poistenia sa určuje ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Vzhľadom na tieto dôvody odporca žiadal, aby súd napadnuté rozhodnutia označené ako rozhodnutie 1. a 2. v spojení s rozhodnutím z 13. apríla 2012, potvrdil.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutia odporcu, oboznámil sa s dávkovým spisom a dospel k záveru, že návrh navrhovateľky nie je dôvodný.

Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Sd/94/2007 z 28. 3. 2007 bolo zrušené rozhodnutie odporcu z 28. 3. 2007 č. XXX XXX XXXX X, ktorým odporca zamietol navrhovateľkinu žiadosť zo dňa 13. 9. 2004 o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu fyzickú osobu. O tejto žiadosti odporca rozhodol ďalším rozhodnutím 18. septembra 2008, ktorým odporca zamietol žiadosť o predčasný starobný dôchodok, a to z rovnakého dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku nebola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Rozsudok krajského súdu bol potvrdený ako vecne správny rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. 6. 2010 č. k. 9So/117/2009. Námietka navrhovateľky, že odporca nepostupoval podľa právneho názoru uvedeného v rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2Sd/94/2007, nie je opodstatnená.

Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č. k. 6Sd/74/2009 zo dňa 4. 6. 2009 bolo zrušené rozhodnutie odporcu zo 4. 6. 2009 č. XXX XXX XXXX X. Týmto rozhodnutím odporca rozhodol o žiadosti navrhovateľky zo 6. 4. 2009, ktorým žiadala priznať predčasný starobný dôchodok od 1. 6. 2007. Súd rozhodnutie odporcu zrušil z dôvodu, že rozhodnutie odporcu bolo nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, pretože vo svojom rozhodnutí neuviedol, ako sa vysporiadal s námietkami navrhovateľky, a podľa názoru súdu zistenie skutkového stavu nebolo dostačujúce pre posúdenie veci. O tejto žiadosti rozhodol odporca opätovne napadnutými rozhodnutiami zo dňa 6. 12. 2011 a 23. 1. 2012, ktoré boli zmenené a doplnené rozhodnutím odporcu z 13. 4. 2012. Týmto rozhodnutím odporca podľa § 293bs ods. 1 a § 67 zákona o sociálnom poistení zamietol navrhovateľkinu žiadosť zo 6. apríla 2009 o predčasný starobný dôchodok ku dňu 1. júna 2007 a ku dňu 6. apríla 2009. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok ku dňu 1. 6. 2007 bola zamietnutá z toho dôvodu, že podľa § 67 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pretože žiadosť o predčasný starobný dôchodok bola podaná dňa 6. apríla 2009, navrhovateľke podľa citovaného ustanovenia nemôže vzniknúť nárok na predčasný starobný dôchodok ku dňu 1. 6. 2007. Odporca ďalej uviedol v rozhodnutí, že vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné k 1. júnu 2007 určiť aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ani sumu predčasného starobného dôchodku, pretože podľa § 64 ods. 6 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z., aktuálna dôchodková hodnota pre účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na dôchodkovú dávku. Odporca ďalej poukázal na ustanovenie § 63 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého je priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy predčasného starobného starobného dôchodku, podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Podľa § 63 ods. 6 zákona o sociálnom poistení rozhodujúce obdobie sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnení podmienky nároku na dôchodkovú dávku s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984. Z dôvodu, že nárok na predčasný starobný dôchodok nevznikol, nie je možné určiť rozhodujúce obdobie, a preto ani hodnotu priemerného osobného mzdového bodu.

Nárok na predčasný starobný dôchodok je možné u navrhovateľky posúdiť najskôr ku dňu 6. apríla 2009, teda odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

Zákonom č. 555/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008 boli zmenené podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok podľa § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2008, poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,

b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku

c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Navrhovateľka dosiahne dôchodkový vek dňa 18. februára 2016, pretože od uplatnenia nároku na predčasný starobný dôchodok, t. j. od 6. apríla 2009 do dovŕšenia dôchodkového veku, navrhovateľke chýbajú viac ako dva roky, nárok na predčasný starobný dôchodok jej ku dňu 6. apríla 2009 nevznikol,

pretože nárok na predčasný starobný dôchodok ku dňu 6. apríla 2009 nevznikol, nie je možné určiť sumu predčasného starobného dôchodku.

Táto okolnosť vyplýva z ustanovenia § 64 ods. 6 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z., teda ktorého aktuálna dôchodková hodnota pre účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na dôchodkovú dávku. Vzhľadom na skutočnosť, že nárok na predčasný starobný dôchodok navrhovateľke ku dňu 6. apríla 2009 nevznikol, nie je možné určiť k tomu dňu aktuálnu dôchodkovú hodnotu a nie je možné stanoviť ani hodnotu priemerného osobného mzdového bodu.

Podmienky zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2008 pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok musia byť splnené súčasne, a to žiadateľ musí byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok životného minima pre jednu fyzickú osobu. Ak nie sú splnené súčasne všetky tri podmienky, nárok na predčasný starobný dôchodok nevzniká. Navrhovateľka ku dňu 6. apríla 2009, teda ku dňu podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nespĺňala podmienku uvedenú v § 67 ods. 1 písm. b/ zákona o sociálnom poistení, a to, že jej nechýbali najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Navrhovateľka dôchodkový vek dovŕši 18. februára 2016, a preto až k tomu dňu môžu byť podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok posudzované v súlade s platnými právnymi predpismi. Odporca postupoval správne, keď nárok navrhovateľky o predčasný starobný dôchodok neposudzoval ku dňu 1. júna 2007, pretože právna úprava takúto možnosť nepripúšťa, pretože navrhovateľka nesplnila jednu z podmienok pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, skúmanie ostatných podmienok pre určenie sumy predčasného starobného dôchodku, a to dĺžka dôchodkového poistenia a výška sumy predčasného starobného dôchodku, pretože ako už bolo konštatované, všetky tri podmienky musia byť splnené súčasne. Naviac výšku predčasného starobného dôchodku nie je ani možné určiť, pretože osobný mzdový bod a aktuálna dôchodková hodnota, aj obdobie dôchodkového poistenia sa určuje ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Súd súhlasí s názorom odporcu, že ak nárok na predčasný starobný dôchodok nevznikol, nie je možné tieto údaje zistiť. Rozhodnutie odporcu označené 1. a 2., ktoré realizovali rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 08.09.2011 č.k. 6Sd/74/2009-79 boli zmenené rozhodnutím odporcu z 13.04.2012. Dôvody uvedené v tomto rozhodnutí súd považuje za správne a v súlade so zákonom, preto súd podľa § 250q ods.1 rozhodnutia odporcu potvrdil.

Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, preto jej súd nepriznal právo na náhradu trov konania. Rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.