KSKE 2 Sd 21/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200248 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200248.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky G. G., bývajúcej v Č., Q. Č.. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 29.11.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím z 29.11.2011 zamietol navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok z 3. novembra 2011. Rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice 03.11.2011 navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) , lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka podala v zákonnej lehote návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu. Uviedla, že jej zdravotný stav nebol dostatočne posúdený, pretože aj po 14-mesačnej liečbe u nej pretrvávajú zdravotné problémy, a to tŕpne jej celá pravá strana tela, má bolesti hlavy, kolien, bedrovej časti. Žiadala, aby jej bol priznaný invalidný dôchodok, pretože nie je schopný vykonávať akúkoľvek fyzickú prácu, nieto zárobkovú činnosť.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom, doplnil dokazovanie ďalšími odbornými posudkami a zistil tento skutkový stav.

Odporca napadnutým rozhodnutím zamietol navrhovateľkinu žiadosť o invalidný dôchodok z dôvodov, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice z 03.11.2011 navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je 30 %.

Pre účely súdneho konania bol zdravotný stav navrhovateľky posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Košice dňa 08.03.2012. V posudku vyhodnotil lekárske správy z odborných vyšetrení a prepúšťacej správy z hospitalizácie navrhovateľky na neurologickom oddelení a FRO oddelení Nemocnice L. Pasteura v Košiciach. U navrhovateľky ide o dorzalgiu, refluxnú chorobu ezofágu, gonartrózu vpravo a stresovú inkontinenciu. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú choroby podporného a pohybového aparátu zaradené v kapitole XV, odd. E, pol. 3, písm.b/ v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení, kde miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je 20 - 35 %. V posudku lekár konštatuje, že zdravotná dokumentácia a lekárske nálezy dokumentujú minimálne funkčné postihnutie pohybového ústrojenstva pri morfologických zmenách, ktoré u navrhovateľky jednoznačne nezdôvodňujú invaliditu podobne ako ďalšie postihnutia vyplývajúce z ostatných chorobných zmien, ktoré sú posudkovo nevýznamné, resp. málo významné. Navrhovateľkina miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, a preto nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení.

Po doložení ďalších nových lekárskych nálezov z odborných vyšetrení bol zdravotný stav navrhovateľky opäť posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ústredia, pracovisko Košice dňa 29.05.2009. V posudku hodnotil neurologické vyšetrenie a ortopedické vyšetrenie navrhovateľky a posudok o zdravotnej spôsobilosti pracovnej zdravotníckej služby, pričom konštatoval, že novo doložené odborné lekárske nálezy neprinášajú nové skutočnosti, ktoré by neboli zhodnotené v posudku a navrhovateľka naďalej nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Ďalšie novo doložené lekárske správy boli posudkovým lekárom vyhodnotené v ďalšom posudku z 09.08.2012, v ktorom hodnotil neurologické vyšetrenie, reumatologické vyšetrenie, ortopedické vyšetrenie, pričom konštatoval, že tieto rovnako neprinášajú nové skutočnosti oproti zdravotnému stavu zhodnotenému v predchádzajúcich posudkoch. Zdravotný stav navrhovateľky naďalej nezdôvodňuje invaliditu.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok (§ 71 ods.2 zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods.3 prvá veta zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby,

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (§ 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 zákona o sociálnom poistení) .

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľka nepreukázala splnenie jednej zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku, a to invaliditu podľa § 71 zákona o sociálnom poistení. Zdravotný stav navrhovateľky bol opakovane posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Košiciach, ktorý vo svojich posudkoch vyhodnocoval všetky aktuálne lekárske nálezy z odborných vyšetrení a z hospitalizácie navrhovateľky, pričom konštatoval rovnako ako posudkový lekár v správnom konaní, že zdravotný stav navrhovateľky podmieňuje v súčasnosti mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Tomuto posudku zodpovedá aj posudok o zdravotnej spôsobilosti pracovnej zdravotníckej služby, z ktorého vyplýva záver, že navrhovateľka nemá žiadne zdravotné obmedzenia vykonávať prácu v určenom pracovnom zaradení. Navrhovateľka súdu neuviedla ani nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by mohli spochybniť alebo vyvrátiť tento jednoznačný posudkový záver, preto súd rozhodnutie odporcu z 29.11.2011 podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, preto jej súd nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.