KSKE 2 Sd 23/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200272 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200272.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky U. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ď. Č.. XX, D., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 09.01.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09.01.2012 odporca podľa ustanovenia § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietol žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 19.12.2011. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky D. zo dňa 19.12.2011, podľa ktorého navrhovateľka nie je invalidná podľa ustanovenia § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Neoddeliteľnou časťou rozhodnutia bol odborný posudok posudkového lekára zo dňa 19.12.2011.

V zákonom stanovenej lehote podala navrhovateľka proti označenému rozhodnutiu odporcu opravný prostriedok, v ktorom sa domáhala zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % z dôvodu iných zdravotných postihnutí, na ktoré poukázala. Uviedla, že z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu má obmedzené možnosti nájsť si zamestnanie.

Vo vyjadrení zo dňa 28.03.2012 odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa ustanovenia § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Odporca vydal napadnuté rozhodnutie na podklade posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky D. zo dňa 19.12.2011, ktorý ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby ženských pohlavných orgánov - zhubný nádor prsníka zaradené do XIII. kapitoly, položky 2, písm.a) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 40 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v

porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľka nebola uznaná invalidnou, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený pre účely súdneho konania posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie s pracoviskom v D., ktorý v odbornom posudku zo dňa 15.03.2012 zotrval na stanovenej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 40 %. Zo záveru posudku vyplýva, že navrhovateľka bola v roku 2010 operovaná pre histologicky potvrdený duktálny invazívny karcinóm pravého prsníka s lymfadenektómiou pravej axily. Absolvovala rádioterapiu, ktorú ukončila v januári 2011. Ambulantný psychiatrický nález a nález z ORL nezdôvodňujú vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Dňa 11.04.2012 navrhovateľka predložila súdu nové lekárske správy, ktoré boli zaslané posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne, ústredia na zhodnotenie v dopĺňacom posudku. Po zhodnotení uvedených lekárskych správ však posudkový lekár v dopĺňacom posudku zo dňa 29.05.2012 len zhodne s predchádzajúcimi závermi konštatoval, že navrhovateľka nie je invalidná podľa ustanovenia § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Navrhovateľkou predložené lekárske správy nepreukazujú žiadne nové skutočnosti o jej zdravotnom stave, pričom iné zdravotné postihnutia sú posudkovo bezvýznamné.

Na pojednávaní súdu uskutočnenom dňa 03.07.2012 navrhovateľka uviedla, že lekárske správy z onkológie súdu nepredložila a tie, ktoré súdu zaslala dňa 19.06.2012 neobsahujú žiadne nové skutočnosti, a preto ich nie je potrebné zaslať posudkovému lekárovi sociálneho poistenia.

Splnomocnená zástupkyňa odporcu na pojednávaní súdu navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, a to vzhľadom vykonané dokazovanie a posudkové závery.

Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ustanovenia § 71 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (ustanovenie § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (ustanovenie § 71 ods.4, 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť (ustanovenie § 153 ods.3 písm.a) zákona o sociálnom poistení) .

Navrhovateľka v konaní namietala mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenú v rozsahu 40 %. Zdravotný stav navrhovateľky bol hodnotený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky D. dňa 19.12.2011, pričom rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú choroby ženských pohlavných orgánov - zhubný nádor zaradené do XIII. kapitoly, položky 2, písm.a) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenom na hornej hranici rozpätia v rozsahu 40 %. Na tomto závere zotrval aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia, ktorý v posudku zo dňa 15.03.2012 a v dopĺňacom posudku zo dňa 29.05.2012 zohľadnil aj všetky lekárske správy z odborných vyšetrení predložené navrhovateľkou. Po opätovnom zhodnotení zdravotného stavu navrhovateľky posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia s pracoviskom v D. konštatoval, že u navrhovateľky nedošlo k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré by odôvodňovalo zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nález z psychiatrického vyšetrenia a z ORL vyšetrenia sú z hľadiska funkčného postihnutia posudkovo málo významné.

Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa zdravotného stavu navrhovateľky boli posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne náležite zistené a objasnené. Na uvedenom závere nič nemenia ani lekárske správy z psychiatrického vyšetrenia a urológie, ktoré navrhovateľka predložila súdu dňa 19.06.2012, pretože tieto správy neobsahujú žiadne nové skutočnosti, ktoré by spochybnili závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky. Navrhovateľka teda v konaní nepreukázala, že jej aktuálny zdravotný stav odôvodňuje zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako bola ustálená príslušnými posudkovými lekármi v uvedených posudkoch. Vzhľadom na to, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo základných podmienok invalidity spočívajúcu vo viac ako 40 %-nej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, súd rozhodnutie odporcu považoval za vecne správne.

Z týchto dôvodov súd nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky a napadnuté rozhodnutie odporcu potvrdil ako vecne správne v súlade s ustanovením § 250q ods.2 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 v spojení s ustanovením § 250l ods.2 O.s.p. tak, že účastníkom právo náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka nebola v konaní úspešná a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.