KSKE 2 Sd 25/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 25/2012

KS v Košiciach, dátum 09.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 25/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200302 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200302.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky I. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. J. XX, A., zastúpená opatrovníčkou I. M. (matkou navrhovateľky) , T. C. J. XX, A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ulica 29. augusta 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.12.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 07.02.2012 sa navrhovateľka prostredníctvom svojej opatrovníčky I. M. domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.12.2011, ktorým jej v zmysle ustanovenia § 70 ods.2 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 19.10.2011 priznala invalidný dôchodok v sume 172,60 eur mesačne.

Vo svojom písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu navrhovateľky zo dňa 07.02.2012 odporkyňa uviedla, že zo skutkových a právnych dôvodov žiada, aby tunajší súd napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.12.2011 ako vecne správne potvrdil.

Z obsahu zápisnice o pojednávaní zo dňa 09.10.2012 vyplýva, že kolízna opatrovníčka navrhovateľky po oboznámení sa s dopĺňajúcim posudkom uviedla, že netrvá na podanom odvolaní a berie ho späť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa ustanovenia § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (ustanovenie § 250h ods.2) .

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože kolízna opatrovníčka navrhovateľky vzala svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, súd konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) , § 246c ods.1, 250l ods.2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.