KSKE 2 Sd 26/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/26/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200321 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200321.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa J. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. Č.. XX, S., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 20.01.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.01.2012 odporca podľa ustanovenia § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietol žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 09.01.2012. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky S. zo dňa 09.01.2012, podľa ktorého navrhovateľ nie je invalidný podľa ustanovenia § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Neoddeliteľnou časťou rozhodnutia bol odborný posudok posudkového lekára zo dňa 09.01.2012.

V zákonom stanovenej lehote podal navrhovateľ proti označenému rozhodnutiu odporcu opravný prostriedok, v ktorom namietal nesprávnosť údajov uvedených v lekárskom posudku zo dňa 09.01.2012, ktoré nezodpovedajú jeho skutočnému zdravotnému stavu. Uviedol, že na diagnózu Scheuermanna je liečený od roku 1967 a vredová choroba žalúdka a dvanástnika mu bola diagnostikovaná už v roku 1971. Poukázal na nesprávne údaje o svojej hmotnosti a krvnom tlaku. K opravnému prostriedku priložil lekárske nálezy z odborných vyšetrení, ktoré preukazujú jeho nepriaznivý zdravotný stav.

Vo vyjadrení zo dňa 17.04.2012 odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa ustanovenia § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Odporca vydal napadnuté rozhodnutie na podklade posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky S. zo dňa 09.01.2012, ktorý ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby podporného a pohybového aparátu - dorzopatia, stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek zaradené do

XV. kapitoly, oddielu E, položky 4, písm.b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 35 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ nemá pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, preto nebol uznaný invalidným.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posúdený pre účely súdneho konania posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie s pracoviskom v S., ktorý v odbornom posudku zo dňa 03.04.2012 zotrval na stanovenej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. Z diagnostického záveru posudku vyplýva, že navrhovateľ bol v roku 2011 operovaný pre herniáciu disku L4/5 vpravo. Funkčné postihnutie chrbtice odôvodňuje určenie miery poklesu na dolnej hranici zákonom predpokladaného možného percentuálneho rozsahu, nakoľko sa jedná o recidivujúce ochorenie. Iné zdravotné postihnutia sú posudkovo málo významné a neodôvodňujú zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Na pojednávaní súdu uskutočnenom dňa 22.05.2012 navrhovateľ uviedol, že nesúhlasí so záverom posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredia, pretože z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu nemôže vykonávať žiadne zamestnanie. Súdu predložil lekársku správu z neurochirurgie zo dňa 21.05.2012, podľa ktorej nie je možné očakávať zlepšenie jeho zdravotného stavu.

Splnomocnená zástupkyňa odporcu na pojednávaní súdu navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ustanovenia § 71 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (ustanovenie § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (ustanovenie § 71 ods.4, 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť (ustanovenie § 153 ods.3 písm.a) zákona o sociálnom poistení) .

Navrhovateľ v konaní namietal mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenú v rozsahu 35 %. Zdravotný stav navrhovateľa bol hodnotený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky S. dňa 09.01.2012, ktorý ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby podporného a pohybového aparátu - dorzopatia, stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek zaradené do XV. kapitoly, oddielu E, položky 4, písm.b) prílohy č.4 zákona o sociálnom poistení s 35 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. S uvedeným záverom sa stotožnil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia, ktorý v posudku zo dňa 03.04.2012 konštatoval, že navrhovateľ nie je invalidný podľa ustanovenia § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Pri posúdení zdravotného stavu navrhovateľa pritom bez povšimnutia nezostali ani ďalšie zdravotné ťažkosti navrhovateľa (degeneratívne zmeny na BK, chronická obštrukčná choroba pľúc, tráviace problémy, imunoalergologické problémy a choroby vysokého krvného tlaku) , ktoré ale posudkoví lekári nepovažovali za také, ktoré by v závažnejšej miere ovplyvňovali schopnosť navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť.

Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa zdravotného stavu navrhovateľa boli posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne náležite zistené a objasnené. Uvedený záver nespochybňuje ani lekárska správa z neurochirurgie predložená navrhovateľom na pojednávaní súdu dňa 22.05.2012, pretože neobsahuje také skutočnosti, ktoré by posudkoví lekári nevyhodnotili. Navrhovateľ teda v konaní nepredložil žiadne relevantné dôkazy, ktoré by spochybnili závery v odborných posudkoch resp., ktoré by tvrdili iný rozsah poškodenia zdravia navrhovateľa ako bol nimi ustálený. Vzhľadom na to, že navrhovateľ nespĺňa jednu zo základných podmienok invalidity spočívajúcu vo viac ako 40 %-nej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, bolo potrebné rozhodnutie odporcu považovať za vecne správne.

Z týchto dôvodov súd nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa a napadnuté rozhodnutie odporcu potvrdil ako vecne správne v súlade s ustanovením § 250q ods.2 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 v spojení s ustanovením § 250l ods.2 O.s.p. tak, že účastníkom právo náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľ nebol v konaní úspešný a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.