KSKE 2 Sd 27/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200324 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200324.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky A. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. Č.. XX, E., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 22.12.2011 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.12.2011 odporca rozhodol o znížení invalidného dôchodku navrhovateľky odo dňa 08.02.2012 na sumu 154,90 eur mesačne podľa ustanovenia § 73, § 112 ods.4 a 6 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) . V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka má od 14.10.2011 pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 55 %. Zdravotný stav navrhovateľky bol posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky E., ktorý v lekárskej správe zo dňa 14.10.2011 vychádzal zo skutočností preukázaných počas konania o zmene sumy invalidného dôchodku. V prípade, ak by u navrhovateľky došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, môže požiadať o opätovné posúdenie jej invalidity a o zvýšenie sumy invalidného dôchodku. Odporca určil sumu invalidného dôchodku v súlade s ustanovením § 73 ods.2 zákona o sociálnom poistení. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia bola lekárska správa zo dňa 14.10.2011.

Proti uvedenému rozhodnutiu odporcu podala v zákonnom stanovenej lehote navrhovateľka opravný prostriedok. Nesúhlasila s rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne a poukázala na zhoršenie svojho zdravotného stavu a na neschopnosť vykonávať fyzickú prácu. K opravnému prostriedku pripojila nové lekárske nálezy zo dňa 16.01.2012 a dňa 25.01.2012. Žiadala o opätovné preskúmanie svojho zdravotného stavu.

Vo vyjadrení zo dňa 24.04.2012 odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa ustanovenia § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Z posudkového spisu, a to z odborného posudku posudkovej lekárky Sociálnej poisťovne, pobočky E. zo dňa 23.08.2010 vyplýva, že navrhovateľky je uznaná invalidnou odo dňa 08.04.2009 so 71 %- nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím je chronické ochorenie podžalúdkovej žľazy podľa kapitoly X, odd. D, položky 9 písm. c) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení, ktorému zodpovedá 70 %-ná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Iné zdravotné postihnutie, ktorým je bronchiálna astma odôvodňuje zvýšenie percentuálnej miery o 1 %. Keďže tu bol predpoklad zmeny zdravotného stavu navrhovateľky a miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť, posudková lekárka stanovila kontrolnú lekársku prehliadku o rok, a to vzhľadom na stabilizáciu zdravotného stavu.

Zdravotný stav navrhovateľky bol na účely invalidity znovu posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky E., ktorý v posudku zo dňa 14.10.2011 uviedol, že chronickému ochoreniu podžalúdkovej žľazy podľa kapitoly X, odd. D, položky 9 písm. c) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení, pre ktoré bola navrhovateľka uznaná invalidnou zodpovedá po stabilizácii zdravotného stavu 50 %-ná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Za iné zdravotné postihnutie označil bronchiálnu astmu podľa kapitoly VIII., odd. B, položky 3 písm. c) , ktorá má u navrhovateľky za následok zvýšenie percentuálnej miery o 5 %. Z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu navrhovateľky zmenil posudkový lekár mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť so 71 % na 55 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Na základe uvedeného odborného posudku vydal odporca rozhodnutie o znížení sumy invalidného dôchodku navrhovateľky.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky E., ktorý v lekárskej správe zo dňa 22.02.2012 zotrval na svojom pôvodnom posudku zo dňa 14.10.2011. S uvedenými závermi a stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 55 % sa v odbornom posudku zo dňa 03.04.2012 stotožnil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia s pracoviskom v E..

Posudkovými lekármi boli zohľadnené aj nové lekárske správy z pľúcneho vyšetrenia a z USG vyšetrenia abdomenu, ktoré navrhovateľka predložila spolu s opravným prostriedkom. Uvedené lekárske nálezy však neodôvodňovali zmenu pôvodne vypracovaného lekárskeho posudku, ktorý bol podkladom pre napadnuté rozhodnutie odporcu.

Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ustanovenia § 71 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (ustanovenie § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (ustanovenie § 71 ods.4 , 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť (ustanovenie § 153 ods.3 písm.a) zákona o sociálnom poistení) .

Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že podklady pre rozhodnutie v predmetnej veci zodpovedajú požiadavkám citovaného ustanovenia § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení, pretože boli náležite vyhodnotené a zdôvodnené. Posudkoví lekári v odborných posudkoch zhodne konštatovali stabilizáciu zdravotného stavu navrhovateľky a ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určili chorobu tráviacej sústavy - chronické ochorenie podžalúdkovej žľazy s poklesom výkonnosti 50 % zaradené v kapitole X., odd. D, položka 9, písm. c) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu pritom bola určená na hornej hranici zákonom predpokladaného možného percentuálneho rozsahu. Choroba dýchacej sústavy - bronchiálna astma zaradená v kapitole VIII., oddiel B, položka 3, písm. c) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení spôsobila zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 5 %, teda celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje u navrhovateľky 55 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Výsledkami odborných vyšetrení a lekárskych posudkov bolo náležite ozrejmené, že zdravotný stav navrhovateľky sa zlepšil, pričom v konaní pred súdom navrhovateľka nespochybnila záver o stabilizácií jej ochorenia a nepredložila žiadne nové skutočnosti, ktoré by posudkoví lekári nezohľadnili a ktoré by spochybnili správnosť ich záverov v odborných posudkoch. Odporca preto navrhovateľke dôvodne znížil invalidný dôchodok úmerne so zvýšením jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odôvodnenie rozhodnutia odporcu možno podľa názoru súdu o znížení invalidného dôchodku považovať za zodpovedajúce kritériám preskúmateľnosti zo všetkých hľadísk uvedených v ustanovení § 71 zákona o sociálnom poistení.

Na základe uvedeného súd dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľky nie je možné vyhovieť, a preto napadnuté rozhodnutie odporcu potvrdil ako vecne správne v súlade s ustanovením § 250q ods.2 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 v spojení s ustanovením § 250l ods.2 O.s.p. tak, že účastníkom právo náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka nebola v konaní úspešná a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.