KSKE 2 Sd 29/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 29/2012

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 29/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200395 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200395.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Q. W., B.. XX.XX.XXXX, bytom L. X, W., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 12.03.2012 označenom ako Odvolanie proti dátumu priznania invalidného dôchodku navrhovateľ poukázal na nesprávne posúdenie dátumu vzniku invalidity v rozhodnutí odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.02.2012 a žiadal o jeho opätovné prehodnotenie. Invalidný dôchodok žiadal priznať odo dňa 25.05.2011, nakoľko mu ochorenie bolo diagnostikované od tohto dátumu.

Zdravotný stav navrhovateľa bol opätovne posúdený posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne, pobočky W. T.. Y. I., ktorá v odbornom lekárskom posudku zo dňa 11.04.2012 stanovila u navrhovateľa mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 71 % a dátum vzniku invalidity určila na deň 25.05.2011.

Z vyjadrenia odporcu zo dňa 25.05.2012 súd zistil, že odporca vydal dňa 15.05.2012 nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX, ktorým bol navrhovateľovi odo dňa 25.05.2011 priznaný invalidný dôchodok vo výške 634,70 eur mesačne v súlade s ustanovením § 70 ods.1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Odo dňa 01.01.2012 bola sumy invalidného dôchodku zvýšená na 655,70 eur mesačne.

Týmto odporca vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa zo dňa 12.03. 2012 v plnom rozsahu.

Podľa ustanovenia § 250o zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) , ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že opravnému prostriedku navrhovateľa bolo v rámci autoremedúry plne vyhovené, preto súd rozhodol tak, že konanie zastavil v súlade s ustanovením § 250o O.s.p.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c a ustanovením § 250l ods.2 O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.