KSKE 2 Sd 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 3/2012

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200035 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200035.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa C. Y., O.. XX.XX.XXXX, bytom U. X, U., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 28.09.2011 označeným ako odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.08.2011, ktorým mu bola podľa ustanovenia § 263 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. a podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení zamietnutá žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku. Navrhovateľ namietal posúdenie zdravotného stavu.

Odporca vo vyjadrení zo dňa 24.01.2012 uviedol, že zdravotný stav navrhovateľa bol dňa 20.10.2011 opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky U. a dňa 11.01.2012 posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, ktorí zotrvali na stanovenej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhol napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Na pojednávaní uskutočnenom dňa 28.02.2012 vzal navrhovateľ svoj opravný prostriedok v celom rozsahu späť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľom súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.