KSKE 2 Sd 30/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200405 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200405.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky M. O., bývajúcej v E., H. Č.. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 09.05.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím z 25.01.2012 priznal navrhovateľke podľa § 70 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) od 25. novembra 2011 invalidný dôchodok v sume 152,40 eur mesačne.

Navrhovateľka podala v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, pretože nesúhlasí so 45 %-nou mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá bola stanovená posudkovým lekárom.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie vydané v priebehu konania potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom odporcu, ako aj ďalšími rozhodnutiami vydanými po začatí konania na súde a zistil tento skutkový stav.

Rozhodnutím z 25.01.2012 odporca priznal navrhovateľke od 22.11.2011 invalidný dôchodok v sume 152,40 eur mesačne. Rozhodol na podklade posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Košice 15.12.2011, podľa ktorého navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení s mierou schopností vykonávať zárobkovú činnosť 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Košice dňa 17.04.2012. V posudku sa konštatuje, že navrhovateľka sa asi 5 rokov lieči pre cukrovku II. typu, najprv diétou a PAD, pre neuspokojivú kompenzáciu od začiatku tohto roku je pridaný inzulín s uspokojivými hodnotami glykémie.

Podľa priložených odborných lekárskych nálezov klinicky je bez výraznejších prejavov komplikácie cukrovky, bez kolísania hodnôt, ktorá je pri súčasnej liečbe dobre kompenzovaná. Sú prítomné známky ťažkého syndrómu karpálneho tunela, kde je doporučené operačné riešenie, ktoré navrhovateľka t.č. odkladá. Funkčné postihnutie obličiek je I. štádia podľa klasifikácie v kombinácii s vaskulárnou nefrosklerózou a diabetickou nefropátiou. Takémuto stavu ako rozhodujúcemu zdravotnému postihnutiu cukrovky s dobrou kompenzáciou bez výraznejších klinických prejavov chronickej komplikácie naďalej zodpovedá 40 %-ná miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť s navýšením o 10 % pre prítomné aj klinické prejavy obojstranného karpálneho tunela, ako aj výraznú tučnotu na celkovú 50 %-nú mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Podľa pracovnej rekomandácie navrhovateľka môže vykonávať prácu len v prostredí bez fyzickej záťaže, dvíhania a nosenia ťažkých bremien a s možnosťou diétneho stravovania.

Odporca vzhľadom na tento posudkový záver rozhodnutím z 09.05.2012 zrušil rozhodnutie z 25.01.2012 o priznaní invalidného dôchodku a ďalším rozhodnutím z 09.05.2012 č. XXX XXX XXXX X priznal navrhovateľke od 22. novembra 2011 invalidný dôchodok v sume 169,30 eur mesačne.

Navrhovateľka vyslovila nespokojnosť s 50 %-nou mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť a predložila súdu ďalšie lekárske správy, ktoré podľa jej názoru dokumentujú zhoršený zdravotný stav.

Lekárske nálezy z odborných vyšetrení (cievne, nefrologické, endokrinologické, očné, z cievnej chirurgie) boli vyhodnotené posudkovým lekárom sociálneho poistenia v posudku z 09.08.2012. Konštatoval, že celkový zdravotný stav navrhovateľky aj podľa znovu doložených odborných lekárskych nálezov naďalej zdôvodňuje 50 %-nú mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť tak, ako to uviedol v posudku zo 17.04.2012.

Navrhovateľka nesúhlasila s posudkovým záverom a so stanovenou mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu, že si musí 3 x denne pichať inzulín, čo bolo vylúčené keď pracovala ako operátorka výroby v automobilke.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok (§ 71 ods.2 zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods.3 prvá veta zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby,

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (§ 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 zákona o sociálnom poistení) .

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľka nepreukázala splnenie jednej zo zákonných podmienok pre vznik nároku na invalidný dôchodok, to invaliditu podľa § 71 zákona o sociálnom poistení. Jej zdravotný stav bol po podaní opravného prostriedku posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ústredia Sociálnej poisťovne, ktorý po vyhodnotení aktuálnych lekárskych nálezov rovnako ako posudkový lekár stanovil rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok zaradené do kapitoly IV, položka 1, písm.b/ prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení a určil maximálnu sadzbu miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 40 %. Túto mieru navýšil o 10 % pre choroby podporného a pohybového aparátu z dôvodov prítomnosti a klinických prejavov obojstranného karpálneho tunela a výraznú obezitu. Určenie miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť posudkový lekár odôvodnil vo svojom posudku, z ktorého vyplýva, že sa zaoberal všetkými zdravotnými ťažkosťami, ktoré boli zistené objektívnym odborným vyšetrením u navrhovateľky. Súd tento posudkový záver považuje za jednoznačný, správny a zodpovedajúci obsahu lekárskych nálezov. Navrhovateľka nepredložila súdu žiadne nové dôkazy, ktoré by spochybňovali alebo vyvracali záver posudkového lekára. Z toho dôvodu súd podľa § 250q ods.2 O.s.p. rozhodnutie z 09.05.2012 vydané v priebehu konania na súde potvrdil ako vecne správne.

Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, preto súd jej nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.