KSKE 2 Sd 31/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 31/2012

KS v Košiciach, dátum 03.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 31/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200420 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200420.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky P. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XX, Q., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Opravný prostriedok o d m i e t a .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 22.03.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 25.03.2010, ktorým jej bola podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietnutá žiadosť o priznanie invalidného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 250m ods.1, 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) , konanie sa začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia.

Podľa ustanovenia § 246c O.s.p., pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Opravný prostriedok je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti. Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný.

Podľa ustanovenia § 57 O.s.p., do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Napadnuté rozhodnutie odporcu bolo navrhovateľke doručené do vlastných rúk dňa 09.04.2010, pričom jeho prevzatie potvrdila navrhovateľka vlastnoručným podpisom na poštovej doručenke (kópia doručenky v spise na č. listu 17) .

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporcu podala navrhovateľka na poštovú prepravu až dňa 26.03.2012, čo vyplýva z pečiatky podacej pošty a odporcovi bol doručený dňa 28.03.2012. V zmysle citovaného ustanovenia § 57 O.s.p. začala navrhovateľke plynúť 30-dňová lehota na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia dňom 10.04.2010 a koniec lehoty pripadol na deň 10.05.2010 (pondelok, riadny pracovný deň) .

Vzhľadom na to, že opravný prostriedok bol odovzdaný na poštovú prepravu až dňa 26.03.2012, bol podaný oneskorene.

Podľa ustanovenia § 250p O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napáda rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Z uvedených dôvodov súd opravný prostriedok navrhovateľky ako oneskorene podaný odmietol.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) v spojení s ustanovením § 246c ods.1 prvá veta O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom tunajšieho súdu, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.