KSKE 2 Sd 33/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/33/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200377 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200377.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa W. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. Č.. XXX, R. H., J. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 22.02.2011 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.02.2011 odporca priznal navrhovateľovi odo dňa 22.10.2010 invalidný dôchodok v sume 281,20 eur mesačne podľa ustanovenia § 70 ods.1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) . Od 01.01.2011 bol navrhovateľovi zvýšený invalidný dôchodok na sumu 286,30 eur mesačne v súlade s ustanovením § 82 zákona o sociálnom poistení a opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z.z. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na lekársku správu posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky J. - V. zo dňa 02.02.2011, podľa ktorej má navrhovateľ pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporca určil sumu invalidného dôchodku v súlade s ustanovením § 73 ods.2 zákona o sociálnom poistení. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia bola lekárska správa zo dňa 02.02.2011.

Proti označenému rozhodnutiu odporcu podal v zákonnom stanovenej lehote navrhovateľ opravný prostriedok. Poukázal na zhoršenie svojho zdravotného stavu a na neschopnosť vykonávať akúkoľvek fyzicky náročnú prácu. Uviedol, že pre svoj zlý zdravotný stavu má problém nájsť si zamestnanie. Žiadal o opätovné preskúmanie svojho zdravotného stavu.

Vo vyjadrení zo dňa 03.06.2011 odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa ustanovenia § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia odporcu bol posudok posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky J. - V. zo dňa 02.02.2011, ktorý ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby podporného a pohybového aparátu - dorzopatia, degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových

platničkách zaradené do XV. kapitoly, oddielu E, položky 3, písm.c) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 50 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Iné zdravotné postihnutie, ktorým sú duševné choroby a poruchy správania - Organické duševné poruchy, poruchy intelektu, emotivity, afektivity zaradené do V. kapitoly, položky 1, písm.a) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení, odôvodňujú zvýšenie percentuálnej miery o 10 %. Celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u navrhovateľa stanovená v rozsahu 60 %.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia s pracoviskom v J., ktorý sa v odbornom posudku zo dňa 24.05.2011 stotožnil so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 %. Zo záveru posudku vyplýva, že navrhovateľ je viac rokov liečený pre bolesti chrbtice, pre ktoré bol opakovane hospitalizovaný na neurologickom oddelení. Neurologická správa dokumentuje recidivujúci koreňový syndróm L 5/S1 a degeneratívne zmeny na chrbtici s funkčným postihnutím, ktorému zodpovedá 50 %-ná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. 10 %-né zvýšenie odôvodňuje psychická porucha (organický psychosyndróm) , teda celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje u navrhovateľa 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na uvedenom závere zotrval posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia aj v dopĺňacích posudkoch zo dňa 29.09.2011, dňa 16.11.2011, dňa 19.01.2012 a dňa 12.04.2012, v ktorých boli vyhodnotené aj navrhovateľom novodoložené lekárske správy z algeziologického, neurologického a psychiatrického vyšetrenia. Uvedené lekárske nálezy však u navrhovateľa nedokumentujú nové skutočnosti, ktoré by zdôvodňovali zmenu pôvodného posudku. Posudkový lekár prihliadol tiež na skutočnosť, že navrhovateľovi bola odo dňa 16.11.2011 priznaná choroba z povolania, čo vyplýva z posudku o sťažení spoločenského uplatnenia. Navrhovateľ je naďalej invalidným s 60 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Na pojednávaní súdu uskutočnenom dňa 22.05.2012 navrhovateľ uviedol, že od posledného posudzovania zdravotného stavu posudkovým lekárom nebol na žiadnom odbornom vyšetrení a je objednaný na hospitalizáciu na Kliniku pracovného lekárstva dňa 05.06.2012.

Splnomocnená zástupkyňa odporcu na pojednávaní súdu navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, a to vzhľadom na závery posudkových lekárov v odborných posudkoch.

Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ustanovenia § 71 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (ustanovenie § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (ustanovenie § 71 ods.4, 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť (ustanovenie § 153 ods.3 písm.a) zákona o sociálnom poistení) .

V konaní navrhovateľ namietal mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenú v rozsahu 60 % a požadoval jej zvýšenie. Navrhovateľovi bol rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 22.02.2011 podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení priznaný invalidný dôchodok od 22.10.2010 v sume 281,20 eur mesačne, ktorý bol od 01.01.2011 zvýšený na sumu 286,30 eur mesačne. Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia bol posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky J. - V. zo dňa 02.02.2011, ktorý uznal navrhovateľa invalidným s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 % pre rozhodujúce zdravotné postihnutie - choroby podporného a pohybového aparátu (kapitola XV, odd. E, položka 3, písm.c) ), ktorá bola zvýšená podľa ustanovenia § 71 ods.8 zákona o sociálnom poistení o 10 % pre iné zdravotné postihnutie - duševné choroby a poruchy správania (kapitola V, položka 1, písm.a) ). S uvedeným záverom sa v posudku zo dňa 24.05.2011 stotožnil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia s pracoviskom v J.. V dopĺňacích posudkoch zo dňa 29.09.2011, dňa 16.11.2011, dňa 19.01.2012 a dňa 12.04.2012 posudkový lekár náležite zhodnotil aj navrhovateľom predložené lekárske nálezy a konštatoval, že tieto neobsahujú skutočnosti odôvodňujúce zmenu pôvodného posudku. Posudkový lekár prihliadol aj na skutočnosť, že navrhovateľovi bola odo dňa 16.11.2011 priznaná choroba z povolania - ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia, ktorá je však posudkovo menej významná než rozhodujúce zdravotné postihnutie a u navrhovateľa neodôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že hodnotenie zdravotného stavu navrhovateľa nie je v rozpore s odbornými lekárskymi nálezmi, ktoré boli podkladom pre posúdenie jeho zdravotného stavu a stanovenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Odborné posudky považuje súd za objektívne a presvedčivé, pričom navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré posudkoví lekári nezohľadnili a ktoré by mohli spochybniť ich jednoznačné závery.

Na základe uvedeného súd dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nie je možné vyhovieť, a preto napadnuté rozhodnutie odporcu potvrdil ako vecne správne v súlade s ustanovením § 250q ods.2 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 v spojení s ustanovením § 250l ods.2 O.s.p. tak, že účastníkom právo náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľ nebol v konaní úspešný a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.