KSKE 2 Sd 34/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/34/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200384 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200384.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky D. G., bývajúcej v Ž., G. Č.. XXX/XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo 07.02.2011 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím zo 07.02.2011 podľa § 70 ods.1 a § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) zamietol navrhovateľkinu žiadosť o invalidný dôchodok z 18.01.2011. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na posudok posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne L. - O. z 18.01.2011, podľa ktorého navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou rozhodnutia bol odborný posudok posudkového lekára.

V zákonnej lehote podala navrhovateľka opravný prostriedok, v ktorom uviedla, že pred posudkovým lekárom neboli zohľadnené jej aktuálne kožné nálezy, a preto k opravnému prostriedku pripojila nálezy za posledný rok, ako aj lekársku správu zo dňa 26.01.2010, podľa ktorej má 41 %-ný pokles pracovnej schopnosti. Uviedla, že pracuje v nemocnici L. - Š. ako recepčná v diagnostickom centre, často sa jej robia ekzémy na rukách a aj v roku 2011 od 16.03. do 21.03. bola pre toto ochorenie práceneschopná. Žiadala o opätovné preskúmanie svojho zdravotného stavu.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Odporca vydal napadnuté rozhodnutie na podklade posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky L. - O. z 18.01.2011, podľa ktorého navrhovateľka nebola uznaná invalidnou podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je 30 %.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky posúdený pre účely súdneho konania posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v L. z 12.05.2011. Z diagnostického záveru posudku vyplýva, že u navrhovateľky ide o sarkoidózu pľúc II. štádium, kontaktná alergická dermatitída, chronická konjunktivitída a primárna hypertenzia I. štádium. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú choroby dýchacej sústavy zaradené v kapitole XIII, choroby dolných dýchacích ciest - odd. B, sarkoidóza pľúc pol. 6.2, písm.a/. V posudku posudkový lekár uviedol, že u navrhovateľky bola v roku 2004 priznaná choroba z povolania pre alergiu na nikel a paládium, ktoré sa vyskytovali v predchádzajúcom pracovnom prostredí navrhovateľky ako zubnej techničky s poklesom pracovnej schopnosti 41 %. Na základe doložených lekárskych nálezov posudkový lekár konštatoval, že posudkovo najvýznamnejšie rozhodujúce zdravotné postihnutie je ochorenie pľúc - sarkoidóza II. štádia, ktoré je liečbou stabilizované s ľahkou reštrikčnou ventilačnou poruchou, pre ktorú je stanovená horná hranica 30 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Kožné ochorenie - kontaktná alergická dermatitída, choroba vysokého tlaku krvi, ako aj chronická konjunktivitída sú posudkovo menej významné a nezdôvodňujú vyššie percento miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľka v priebehu konania predložila súdu nové lekárske nálezy z imuno-alergologických vyšetrení, z hospitalizácie v OLÚ Vyšné Hágy. Posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v L. tieto lekárske správy vyhodnotil v posudku zo dňa 4. novembra 2011 a konštatoval, že zhodnotením imuno-alergologického vyšetrenia nebolo zistené žiadne posudkovo významné ochorenie, ktoré by malo vplyv na zmenu pôvodne vypracovaného posudku. Naopak, v odborných nálezoch sa konštatuje regresia rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Alergologické ochorenie je nastavené na liečbu a nemá vplyv na percentuálnu mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Naďalej je rozhodujúcim ochorením sarkoidóza pľúc v II. stupni postihnutia pri normálnych ventilačných hodnotách a nález pri udržiavacej dávke Prednisonu 5mg denne je v štádiu regresie, t.j. zlepšenia. Ostatné ochorenia nemajú vplyv na výšku percentuálnej miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť.

Návrhu navrhovateľky nie je možné vyhovieť.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu (§ 71 ods.3 zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (§ 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 (§ 71 ods.5 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť (§ 153 ods.3 písm.a) zákona o sociálnom poistení) .

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľka nepreukázala splnenie zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku, a to uznanie invalidity príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia. Po začatí konania na súde bol zdravotný stav navrhovateľky opakovane posudzovaný príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v L., ktorý mal k dispozícii časovo aktuálne lekárske nálezy z odborných vyšetrení a hospitalizácie navrhovateľky a po ich vyhodnotení dospel k jednoznačnému záveru, že navrhovateľkin zdravotný stav nepodmieňuje priznanie invalidity, pretože navrhovateľka nemá pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa zhodných posudkových záverov rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky má za následok 30 %-ný pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť, čo podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení predstavuje maximálnu výmeru stanovenej miery poklesu pre daný druh ochorenia, a ostatné zdravotné poškodenia podľa posudkového lekára nemajú na výšku tejto percentuálnej sadzby vplyv.

Navrhovateľka súdu nepreukázala žiadne nové skutočnosti, ktoré by mohli tieto zhodné posudkové závery posudkových lekárov spochybniť alebo vyvrátiť. Súd preto na základe výsledkov dokazovania rozhodol tak, že napadnuté rozhodnutie odporcu podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, preto jej súd nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.