KSKE 2 Sd 35/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/35/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200396 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200396.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky V. G., bývajúcej v I., C. Č.. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo 16.03.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) zamietol navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok.

Navrhovateľka podala návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu, v ktorom uviedla, že od roku 1996 po odstránení nádoru sa cíti slabá, unavená a vyčerpaná po fyzickej a duševnej stránke. Pracuje ako sanitárka a jej povolanie je spojené s fyzickou záťažou, ktorú v poslednom čase nezvláda. Domnieva sa, že na základe lekárskych správ z onkologickej ambulancie a neurologického oddelenia nemôže podávať výkon ako jej spolupracovníčky. Po rozhodnutí Sociálnej poisťovne o jej žiadosti bola hospitalizovaná a k opravnému prostriedku priložila lekárske správy za účelom opätovného prehodnotenia jej zdravotného stavu.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, oboznámil sa s administratívnym a dávkovým spisom odporcu a po vykonanom dokazovaní zistil tento skutkový stav.

Odporca na podklade posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky U. B. P. 03.03.2011 napadnutým rozhodnutím zamietol navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok, pretože podľa spomínaného posudku navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobé zhoršenie zdravotného stavu je u navrhovateľky 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pre účely súdneho konania bol zdravotný stav navrhovateľky posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v L. dňa 17.05.2011, ktorý v posudku konštatoval, že navrhovateľka pre bolesti v krčnej chrbtici bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení v I., pričom klinický neurologický nález bol v medziach normy. Na RTG krčnej chrbtice boli prítomné degeneratívne zmeny, najmä v C5-C6 a C7-Th1 úseku s blokovým postavením krčnej chrbtice. Vyšetrenie krčnej chrbtice pomocou magnetickej rezonancie dokumentuje posun medzistavcovej platničky C3-4 s kontaktom na okraj durálneho vaku, čo môže spôsobovať intermitentné ťažkosti navrhovateľky. V posudku posudkový lekár ďalej uviedol, že navrhovateľka sa odvoláva na ochorenie prsníkov, je presvedčená o tom, že ide o zhubné ochorenie, ktoré však medicínsky nie je doteraz zdokumentované. V roku 2006 bola operačne vykonaná kvadrantektómia, pričom kontrolovaný druhý histologický výsledok nesvedčil pre zhubné ochorenie. Toho času je pravidelne sledovaná pre cysty prsníkov, ostatné vyšetrenie zobrazovacími metódami z 19.01.2011 je bez zistenej malignity. Na základe týchto ťažkostí sa začala liečiť aj psychiatrom, pričom kontrolné vyšetrenie vykazuje zlepšenie. Pretože doteraz sa medicínsky nepotvrdilo malígne ochorenie prsníkov, nemôže byť z posudkového hľadiska hodnotené ako malígne ochorenie.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, ktoré zodpovedá 35 %-nej miere poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť s ohľadom na jej pracovné zaradenie sanitárky. Ochorenie prsníkov bez zistenia malignity nezvyšuje mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Psychiatrické ochorenie je krátkodobého charakteru, liečbou ovplyvniteľné a nemá dlhodobý charakter. Z týchto dôvodov posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v L. považoval posudok posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky v U. B. P. za vecne správny.

Navrhovateľka doručila súdu nové lekárske správy z odborných vyšetrení a tiež prepúšťaciu správu z opätovnej hospitalizácie na neurologickom oddelení, ktoré boli vyhodnotené posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v L. dňa 23.02.2012. V posudku posudkový lekár uviedol, že podľa opakovaných odborných vyšetrení je psychiatrické vyšetrenie nezávažné, potencované somatickými chorobami. Z predložených vyšetrení neboli zistené zmeny v neurologickom náleze, naďalej pretrváva mierne funkčné postihnutie zo strany chrbtice s intermitentným koreňovým dráždením, čo zodpovedá priznanej miere poklesu. Posudkový lekár konštatoval, že naďalej ochorenie prsníkov nemôže považovať na základe druhého histologického vyšetrenia za zhubné ochorenie. Na základe interného vyšetrenia nebolo zistené ochorenie srdcovo-cievneho aparátu, psychiatrické vyšetrenie je nezávažné a plne kompenzované liečbou a nemá vplyv na výšku miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Kožné ochorenie sa po liečbe výrazne zlepšilo a t.č. nie je posudkovo významné.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods.2 citovaného zákona) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré

boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu (§ 71 ods.3 citovaného zákona) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 (§ 71 ods.5 citovaného zákona) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 citovaného zákona) .

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľka nepreukázala splnenie zákonných podmienok pre vznik nároku na invalidný dôchodok. Zdravotný stav navrhovateľky bol posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne v U. B. P. a po začatí konania na súde posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v L.. Posudkový lekár, ktorý hodnotil zdravotný stav navrhovateľky v súdnom konaní, zhodnotil aj novo časovo aktuálne lekárske správy z hospitalizácie navrhovateľky a z odborných vyšetrení. Dospel však k jednoznačnému záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím je ochorenie neurologického charakteru, ktoré podmieňuje priznanie 35 %-nej miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné ochorenia podľa posudkového lekára nemá vplyv na mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť a sú posudkovo nevýznamné.

Posudky posudkových lekárov považuje súd za objektívne, úplné, pretože sú v nich zhodnotené všetky zdravotné ťažkosti navrhovateľky vyplývajúce z lekárskych nálezov. Navrhovateľka neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by tieto posudky mohli spochybni alebo vyvrátiť. Z týchto dôvodov súd podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil rozhodnutie odporcu zo 16.03.2011 ako vecne správne.

Navrhovateľka v konaní nebola úspešná, preto jej súd nepriznal právo na náhradu trov konania a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré

doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.