KSKE 2 Sd 36/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/36/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200565 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200565.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky O. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. X, N., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 21.02.2012 č. XXX XXX XXXX X v spojení s rozhodnutím zo dňa 30.03.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21.02.2012 odporca zamietol žiadosť navrhovateľky o zvýšenie sumy invalidného dôchodku podľa ustanovenia § 236 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) a podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom zabezpečení ) . Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení vznikol navrhovateľke odo dňa 09.11.2011 nárok na invalidný dôchodok v sume 112,40 eur mesačne. V zmysle ustanovenia § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení odporca vypláca navrhovateľke invalidný dôchodok v sume 155,60 eur mesačne, pričom nárok na invalidný dôchodok v nižšej sume 112,40 eur mesačne jej zanikol. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia bola lekárska správa zo dňa 12.01.2012.

Proti označenému rozhodnutiu odporcu podala v zákonnom stanovenej lehote navrhovateľka opravný prostriedok. Poukázala na zdravotné postihnutie, ktorým trpí od narodenia a na svoj neustále sa zhoršujúci zdravotný stav.

Vo vyjadrení zo dňa 05.06.2012 odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa ustanovenia § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia odporcu bol posudok posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky T. zo dňa 12.01.2012, ktorý ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby podporného a pohybového aparátu - postihnutia končatín, obmedzenie pohybu bedrových kĺbov zaradené do XV. kapitoly, oddielu G, položky 41.2, písm.b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 45 %-nou mierou

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo podľa ustanovenia § 37 ods.3 písm.b) zákona o sociálnom zabezpečení u navrhovateľky naďalej podmieňuje čiastočnú invaliditu.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia s pracoviskom v Košiciach, ktorý sa v odbornom posudku zo dňa 22.05.2012 stotožnil so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. Zo záveru posudku vyplýva, že navrhovateľka je od roku 1997 čiastočne invalidná pre postihnutie vyplývajúce z vrodeného vykĺbenia oboch bedrových kĺbov a druhotného postihnutia chrbtice. Funkčné postihnutie u navrhovateľky naďalej pretrváva, pričom vekom dochádza k progresii, ktorá však z dlhodobého nepriaznivého stavu naďalej odôvodňuje čiastočnú invaliditu so 45 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dňa 30.03.2012 vydal odporca zmenové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX, ktorým bolo doplnené obdobie dôchodkového poistenia odo dňa 29.03.2002 do 28.12.2002, kedy bola navrhovateľka zaradená v evidencii nezamestnaných. Výška invalidného dôchodku však ostala nezmenená.

Navrhovateľka sa na pojednávanie súdu dňa 19.06.2012 nedostavila, pričom bolo u nej vykázané doručenie predvolania na pojednávanie dňom 05.06.2012. Svoju neprítomnosť neospravedlnila, preto súd konal v neprítomnosti navrhovateľky (ustanovenie § 250g ods.2 a § 250l ods.2 O.s.p.) .

Splnomocnená zástupkyňa odporcu na pojednávaní súdu navrhla preskúmavané rozhodnutie spolu so zmenovým rozhodnutím zo dňa 30.03.2012 ako vecne správne potvrdiť, a to vzhľadom na zhodné závery posudkových lekárov v odborných posudkoch.

Podľa ustanovenia § 263 ods.1 veta prvá zákona o sociálnom poistení, invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ustanovenia § 37 ods.3 písm.b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, občan je čiastočne invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je schopný vykonávať doterajšie alebo iné sústavné zamestnanie len za osobitne uľahčených pracovných podmienok, ktoré ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom,

Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ustanovenia § 71 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a

telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (ustanovenie § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (ustanovenie § 71 ods.4, 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť (ustanovenie § 153 ods.3 písm.a) zákona o sociálnom poistení) .

Podľa ustanovenia § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení, ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.

V konaní navrhovateľka žiadala o zvýšenie sumy invalidného dôchodku, ktorý jej odporca vypláca mesačne v sume 155,60 eur. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21.02.2012 odporca zamietol žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku podľa ustanovenia § 263 ods.1 zákona o sociálnom poistení a podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona o sociálnom zabezpečení. Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol odborný posudok posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky T. zo dňa 12.01.2012, ktorý opätovne posúdil zdravotný stav navrhovateľky podľa predpisov účinných do 31.12.2003, t.j. podľa zákona o sociálnom zabezpečení, keďže čiastočný invalidný dôchodok bol navrhovateľke priznaný podľa predpisov účinných pred 01.01.2004. Ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určil posudkový lekár obmedzenie pohybu bedrových kĺbov zaradené do kapitoly XV, odd. G, položka 41.2, písm.b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 % odo dňa 09.11.2011 v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo u navrhovateľky naďalej zdôvodňuje trvanie čiastočnej invalidity. S uvedeným záverom sa v posudku zo dňa 22.05.2012 stotožnil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia s pracoviskom v Košiciach, ktorý uviedol, že navrhovateľka je naďalej čiastočne invalidná podľa ustanovenia § 37 ods.3 písm.b) zákona o sociálnom zabezpečení, keďže pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je schopná vykonávať doterajšie alebo iné sústavné zamestnanie len za osobitne uľahčených podmienok.

Odporca určil sumu invalidného dôchodku podľa ustanovenia § 73 ods.2 zákona o sociálnom poistení vo výške 112,40 eur mesačne. Keďže však výška vyplácaného invalidného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa zákona účinného do 31.12.2003 predstavuje sumu 155,60 eur, odporca priznal navrhovateľke invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení, t.j. v sume 155,60 eur, pričom nárok na dôchodok v nižšej sume navrhovateľke zanikol. Súd zastáva názor, že suma invalidného dôchodku bola navrhovateľke určená

správne, pričom ani zmenovým rozhodnutím zo dňa 30.03.2012 odporca výšku invalidného dôchodku nezmenil, ale len doplnil obdobie dôchodkového poistenia.

Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že hodnotenie zdravotného stavu navrhovateľky nie je v rozpore s odbornými lekárskymi nálezmi, ktoré boli podkladom pre posúdenie jej zdravotného stavu a stanovenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Odborné posudky považuje súd za objektívne a presvedčivé, pričom navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré posudkoví lekári nezohľadnili a ktoré by mohli spochybniť ich jednoznačné závery.

Na základe uvedeného súd dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľky nie je možné vyhovieť, a preto napadnuté rozhodnutie odporcu spolu so zmenovým rozhodnutím potvrdil ako vecne správne v súlade s ustanovením § 250q ods.2 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 v spojení s ustanovením § 250l ods.2 O.s.p. tak, že účastníkom právo náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka nebola v konaní úspešná a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.