KSKE 2 Sd 4/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 4/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 4/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200045 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200045.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky A. U., H.. XX.XX.XXXX, bytom X. Č.. XXX, C., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 16.01.2012 (doručeným tunajšiemu súdu dňa 19.01.2012) sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011, ktorým odporca zamietol jej žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku podľa ustanovenia § 73 a § 112 ods.4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) . Navrhovateľka namietala posúdenie zdravotného stavu.

Na základe opravného prostriedku bola navrhovateľka predvolaná na opätovné posúdenie jej zdravotného stavu k posudkovej lekárke Sociálnej poisťovne, ústredia, pričom zo zápisnice o ústnom pojednávaní zo dňa 22.03.2012 vyplýva, že navrhovateľka vzala svoj opravný prostriedok v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ostala ponechaná v rozsahu 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.