KSKE 2 Sd 42/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 42/2010

KS v Košiciach, dátum 02.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 42/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/42/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234098 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234098.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky B. X., A.. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, S. A. W., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 23.06.2010 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.05.2010, ktorým jej bola zamietnutá žiadosť o starobný dôchodok podľa ustanovenia § 112 ods.1 a ustanovenia § 273 ods.5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s odôvodnením, že navrhovateľka nesplnila podmienku potrebnej doby zamestnania.

V podanom opravnom prostriedku navrhovateľka uviedla, že podmienku zamestnania v dĺžke 10 rokov spĺňa, pretože v rokoch 1943 - 1944 bola zamestnaná v Maďarskej republike.

Z písomného vyjadrenia odporcu zo dňa 26.01.2012 súd zistil, že tento po preskúmaní navrhovateľkou vznesených námietok uvedených v opravnom prostriedku, rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.01.2012 zrušil napadnuté rozhodnutie a dňa 19.01.2012 vydal nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým navrhovateľke priznal od 05.01.2012 starobný dôchodok vo výške 52,90 eur mesačne a vdovský dôchodok vo výške 248,40 eur mesačne. Súčasne bol navrhovateľke rozhodnutím zo dňa 19.01.2012 zvýšený odo dňa 01.01.2012 starobný dôchodok na sumu 55,70 eur mesačne a vdovský dôchodok na sumu 261,30 eur mesačne. Týmto odporca vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky zo dňa 23.06. 2010 v plnom rozsahu, pričom proti uvedeným rozhodnutiam navrhovateľka opravný prostriedok v zákonnom stanovenej lehote nepodala.

Podľa ustanovenia § 250o zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) , ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Z uvedeného vyplýva, že opravnému prostriedku navrhovateľky zo dňa 23.06.2010 bolo v rámci autoremedúry plne vyhovené.

Vzhľadom na to, že v danom prípade sú splnené všetky podmienky uvedené v citovanom ustanovení § 250o O.s.p., rozhodol súd tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c a ustanovením § 250l ods.2 O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.