KSKE 2 Sd 44/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/44/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200702 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200702.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky Z. Z., bývajúcej vo N. Z., V.. D. K. Č.. XXX/XXX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 19.03.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca napadnutým rozhodnutím zamietol navrhovateľkinu žiadosť o invalidný dôchodok s odôvodnením, že navrhovateľka podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky E. z 05.03.2012 nie je invalidná, pretože jej miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka podala v zákonnej lehote návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu. Uviedla, že posudkový lekár pobočky nedostatočne a neobjektívne posúdil jej zdravotný stav, pretože nevzal do úvahy ani tachykardiu srdca, ani nálezy zo psychiatrie. Má zdravotné problémy, necíti sa dobre, a preto žiadala o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým spisom a administratívnym spisom, a zistil tento skutkový stav.

Rozhodnutím z 19.03.2012 odporca zamietol navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok z dôvodu, že navrhovateľka podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia nie je invalidná. Rozhodnutie bolo navrhovateľke doručené dňa 26.03.2012.

Pre účely súdneho konania bol zdravotný stav navrhovateľky posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia, pracovisko E. dňa 19.06.2012. V posudku uviedol, že navrhovateľka je viac rokov extrémne tučná bez výraznejších komplikácií pohybového a obehového ústrojenstva, resp. iného postihnutia ako komplikácie cukrovky. Priedušková astma je liečbou dobre kompenzovaná, z posudkového hľadiska nezdôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopností

vykonávať zárobkovú činnosť ako rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorým je stanovená tučnota. Depresívna porucha je od jesene 2012 v liečbe a nejedná sa o taký dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý by zdôvodňoval vyššie percento miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Doložené odborné lekárske nálezy neobsahujú také skutočnosti, ktoré by podmieňovali priznanie invalidity. Podľa posudku rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok, alimentárna obezita zaradené v kapitole IV. položka 4 písm.a/ v prílohe č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) , pre ktoré bola posudkovým lekárom stanovená 30 %-ná miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť a pre iné zdravotné postihnutie, a to choroby dýchacej sústavy, choroby dolných ciest dýchacích, bronchiálna astma zaradená v kapitole VIII. oddiel B položka 3 písm.c/ bola miera poklesu zvýšená o 5 %. Navrhovateľka teda nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože celková miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je 35 %.

Navrhovateľka na pojednávaní uviedla, že s takou váhou akú má aj v súčasnosti, päť rokov robila ako robotníčka v lese, ale v súčasnosti už má problémy s pohybom. Práve z posledného zamestnania v Lidli ju prepustili kvôli tomu, že nestíhala pracovné tempo, ktoré od nej vyžadovali. Tiež má problémy s astmou, najmä v čase kvitnutia rastlín, a to od jari do jesene, a tiež s krvným tlakom. Pretože jej matka a strýko zomreli na ochorenie srdca, má obavu, pretože v lekárskych správach má uvedené, že ochorenie je dedičné. Minulý rok sa po smrti svojho strýka a starej matky psychicky zrútila a odvtedy je v liečbe u psychiatričky. Býva sama v dome, preto má problémy s vykonávaním aj bežných činností.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok (§ 71 ods.2 citovaného zákona) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu (§ 71 ods.3 citovaného zákona) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby,

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (§ 71 ods.4 citovaného zákona) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a zo zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 citovaného zákona) .

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľka nepreukázala splnenie zákonnej podmienky pre priznanie invalidného dôchodku, a to invaliditu podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Zdravotný stav navrhovateľky bol po podaní opravného prostriedku opätovne posudzovaný príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ktorý po zhodnotení všetkých aktuálnych lekárskych nálezov z odborných vyšetrení navrhovateľky dospel k záveru, že navrhovateľka podľa doložených odborných lekárskych nálezov nie je invalidná. Pre rozhodujúce zdravotné postihnutie - alimentárna obezita bola posudkovým lekárom stanovená miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 30 % z rozpätia 25 - 35 %, a pre ostatné zdravotné postihnutia bola miera poklesu navýšená o 5 %. Stanovenie miery poklesu posudkový lekár odôvodnil v posudku tým, že navrhovateľka napriek extrémnej tučnote nemá výrazné komplikácie pohybového a obehového ústrojenstva a priedušková astma je liečbou kompenzovaná. Depresívnu poruchu nie je možné považovať ešte za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vzhľadom na to, že navrhovateľka sa lieči od jesene minulého roka.

Navrhovateľka nepredložila súdu žiadne nové lekárske správy, ktoré by posudok posudkového lekára, zhodný s posudkom vyhotoveným v správnom konaní, spochybňovali. Súd preto na základe výsledkov vykonaného dokazovania dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom je vecne správne, a preto ho podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, preto jej súd nepriznal právo na náhradu trov konania, a odporcovi toto právo zo zákona neprináleží.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.