KSKE 2 Sd 48/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 48/2011

KS v Košiciach, dátum 10.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 48/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/48/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200551 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200551.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Ľ. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom T.W. XX, L., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

V opravnom prostriedku zo dňa 18.04.2011 označenom ako odvolanie navrhovateľka žiadala o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu. Namietala taktiež výšku invalidného dôchodku, ktorý jej bol priznaný rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 23.03.2011.

Zdravotný stav navrhovateľky bol opätovne posúdený posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne - ústredia, ktorá v dopĺňacom posudku zo dňa 11.04.2012 stanovila u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Zohľadnila pritom navrhovateľkou predložené lekárske správy z Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie.

Na základe výzvy súdu navrhovateľka podaním zo dňa 07.05.2012 (doručeným tunajšiemu súdu dňa 11.05.2012) oznámila, že už ďalej netrvá na opravnom prostriedku zo dňa 18.04.2011 a súhlasí s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá bola stanovená v rozsahu 60 %.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.