KSKE 2 Sd 48/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 48/2012

KS v Košiciach, dátum 14.08.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 48/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200756 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200756.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa V. Ď., bývajúceho v G. U. Č.. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podal návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu z 26.04.2012 č. XXX XXX XXXX. Dňa 30.07.2012 navrhovateľ vzal svoj návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu späť.

Podľa § 250h ods.2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Podľa § 250d ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) .

Podľa § 250l ods.2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave (tretia hlava piatej časti O.s.p. rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Pretože navrhovateľ vzal svoj návrh späť, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.