KSKE 2 Sd 49/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200789 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200789.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa Š. X., bývajúceho v Q. Č.. XXX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 22.05.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím z 22.05.2012 zamietol navrhovateľovi podľa § 70 ods.1 a § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 10. mája 2012. Rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Rožňava zo dňa 10.05.2012 navrhovateľ nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ podal v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia. Uviedol, že odporca nebral do úvahy odborné lekárske nálezy z Košíc, kam podľa miesta zamestnania patrí, ale bral sa ohľad len na nálezy rožňavskej nemocnice. Nesúhlasil s dôvodom, že všetky jeho problémy má z nadmerného použitia alkoholu, pretože lekárske správy dokazujú niečo iné.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom vydal odporca na podklade posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava z 10.05.2012, podľa ktorého navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je u navrhovateľa 15 %.

Pre účely súdneho konania bol zdravotný stav navrhovateľa posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Prešov 11.07.2012. Z odborného lekárskeho posudku vyplýva, že u navrhovateľa ide o nezhubný nádor mozgu, stav po mikroskopickom vyňatí nádoru s minimálnym neurologickým nálezom, hypertonická choroba I. a syndróm závislosti na alkohole - epizodické užívanie. Posudkový lekár konštatoval, že navrhovateľ sa na prehodnotenie zdravotného stavu dostavil osobne, je dobre orientovaný s primeranou inteligenciou, bez porúch chôdze a stability. Zo subjektívnych ťažkostí má niekedy pocit neistoty, iné ťažkosti nemá. Pitie dokumentuje len príležitostne, pije pivo. Z odborných vyšetrení a prepúšťacej správy z neurochirurgickej kliniky vyplýva, že navrhovateľovi bol úspešne extirpovaný pilocytárny astrocytom, čo je nezhubný nádor s dobrou prognózou. Opakované MRI vyšetrenie mozgových štruktúr doteraz nedokázalo recidívu nádoru ani jeho zbytky, preto odborníci z odboru onkológie neindikovali onkologickú liečbu. Na základe psychiatrického vyšetrenia navrhovateľ nemá žiadne závažné psychické poruchy, preto nemá vplyv ani na výšku miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. U navrhovateľa je rozhodujúcim zdravotným postihnutím nezhubný nádor mozgu, ide o ľahkú formu poškodenia po extirpácii tumoru, ktorý možno prirovnať k stavu po mozgovej porážke s ľahkou formou klinického neurologického nálezu, čo zodpovedá priznanej 15 %-nej miere poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Ani podľa posudkového lekára sociálneho poistenia ústredia, pracovisko Prešov navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení.

Navrhovateľ na pojednávaní uviedol, že nemôže pracovať na svojom pôvodnom pracovisku, pretože ako údržbár pracoval vo výške asi 8 metrov. Nemôže vykonávať pôvodnú prácu na pôvodom pracovisku, lebo sa mu sústavne točí hlava. Nové lekárske správy z odborných vyšetrení nepredložil.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok (§ 71 ods.2 zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods.3 prvá veta zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby,

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, schopnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 zákona o sociálnom poistení) .

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľ nepreukázal splnenie jednej zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku, a to invaliditu podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Jeho zdravotný stav bol posudzovaný opätovne v konaní pred súdom. Posudkový lekár sociálneho poistenia, ústredie, pracovisko Prešov vyhodnotil vo svojom odbornom posudku nálezy z odborných vyšetrení a tiež z hospitalizácie navrhovateľa na Neurochirurgickej klinike v Košiciach, pričom dospel k rovnakému posudkovému záveru ako posudkový lekár v správnom konaní, že u navrhovateľa ide o ľahkú formu poškodenia po extirpácii tumoru a jeho stav možno prirovnať stavu po mozgovej porážke s ľahkou formou klinického neurologického nálezu. Takýto zdravotný stav zodpovedá 15 %- nej miere poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ nepredložil súdu žiadne nové lekárske správy z odborných vyšetrení, ktoré by mohli spochybniť alebo vyvrátiť zhodné posudkové závery. Súd preto napadnuté rozhodnutie odporcu podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, preto mu súd nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.