KSKE 2 Sd 5/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 5/2012

KS v Košiciach, dátum 21.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 5/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200073 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200073.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Y. C., M.. XX.XX.XXXX, bytom Y., B., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o vdovský dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 23.01.2012 označeným ako návrh na preskúmanie rozhodnutia sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 08.12.2011. Namietala výšku priznaného vdovského dôchodku. K opravnému prostriedku priložila žiadosť zo dňa 10.11.1969 svojho nebohého manžela o započítanie služobných rokov.

Odporca vo vyjadrení zo dňa 26.03.2012 uviedol, že navrhovateľka v podanom opravnom prostriedku neuviedla žiadne námietky, ktorými by spochybnila správnosť napadnutého rozhodnutia. Suma vdovského dôchodku bola navrhovateľke vypočítaná správne a v súlade so zákonnými ustanoveniami. Podanie navrhovateľky odporca posúdil ako žiadosť o zvýšenie sumy vdovského dôchodku, o ktorej bude následne rozhodnuté. Navrhol napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Na pojednávaní uskutočnenom dňa 22.05.2012 vzala navrhovateľka svoj opravný prostriedok v celom rozsahu späť, pretože nenašla žiadne ďalšie doklady na preukázanie svojich tvrdení.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.