KSKE 2 Sd 50/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 50/2012

KS v Košiciach, dátum 18.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 50/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/50/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200794 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200794.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: J.. V.. F. Q., nar. XX.XX.XXXX, A. S. XX, K., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta 8 - 10, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.04.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 23.04.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.04.2012, ktorým jej v zmysle ustanovenia § 70 a ustanovenia § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o invalidný dôchodok z 19.03.2012. Poukázala na svoj nepriaznivý zdravotný stav, absolvované operácie a odkázanosť na pomoc iných. Ďalej navrhovateľka žiadala o preskúmanie prvostupňového rozhodnutia a vydanie nového rozhodnutia o priznaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a následné priznanie invalidity.

Navrhovateľka podaním z 20.08.2012 vzala svoj opravný prostriedok v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa ustanovenia § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (ustanovenie § 250h ods.2) .

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.