KSKE 2 Sd 51/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 51/2012

KS v Košiciach, dátum 07.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 51/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200823 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lenka Kubejová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200823.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky W. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXX, G. I. O., proti odporcovi Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta 8 - 10, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.05.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 26.06.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.05.2011, ktorým jej v zmysle ustanovenia § 65 a ustanovenia § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení priznal starobný dôchodok v sume 201,30 eur mesačne od 14. apríla 2012.

Navrhovateľka v odpovedi na dožiadanie tunajšieho súdu zo dňa 26. júla 2011, vzala svoj opravný prostriedok v celom rozsahu späť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa ustanovenia § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (ustanovenie § 250h ods.2) .

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľka vzala svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, súd konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) , § 246c ods.1, 250l ods.2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.