KSKE 2 Sd 54/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/54/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200638 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200638.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky E. K., bytom S. Č.. XX, J., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu 27.04.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.04.2011 odporca podľa ustanovenia § 70 ods.1 a § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietol žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 05.04.2011. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky J. zo dňa 05.04.2011, podľa ktorého navrhovateľka nie je invalidná podľa ustanovenia § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Neoddeliteľnou časťou rozhodnutia bol odborný posudok posudkového lekára zo dňa 05.04.2011.

V zákonom stanovenej lehote podala navrhovateľka proti označenému rozhodnutiu odporcu opravný prostriedok, v ktorom sa domáhala opätovného posúdenia jej zdravotného stavu. K opravnému prostriedku priložila nové lekárske nálezy, ktoré posudkovým lekárom neboli zohľadnené.

Vo vyjadreniach zo dňa 25.07.2011 a dňa 10.05.2012 odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa ustanovenia § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Odporca vydal napadnuté rozhodnutie na podklade posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky J. zo dňa 05.04.2011, ktorý ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určil endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok zaradené do IV. kapitoly, položka 1, písm.b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 30 % -nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní

so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľka nebola uznaná invalidnou, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený pre účely súdneho konania posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie s pracoviskom v J., ktorý v odbornom posudku zo dňa 12.07.2011 zotrval na stanovenej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. Zo záveru posudku vyplýva, že navrhovateľka je od roku 2000 liečená na cukrovku II. typu, ktorá je bez dokumentovaných chronických komplikácií. Pohybové obmedzenie, postihnutie z degeneratívnych zmien na chrbtici považoval za posudkovo málo významné. Rovnako je to aj v prípade kŕčových žíl na dolných končatinách a obezity, ktoré nezdôvodňujú vyššie percento poklesu schopnosti pracovnej činnosti. Navrhovateľka v konaní predložila nové lekárske správy, ktoré posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie s pracoviskom v J. zhodnotil v dopĺňacích posudkoch zo dňa 15.11.2011, dňa 10.02.2012 a dňa 19.04.2012, pričom však zhodne s predchádzajúcimi závermi konštatoval, že navrhovateľka nie je invalidná podľa ustanovenia § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Zdravotný stav navrhovateľky sa výraznejšie nezmenil, preto neodôvodňuje zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Iné zdravotné postihnutia sú posudkovo bezvýznamné.

Na pojednávaní súdu uskutočnenom dňa 22.05.2012 navrhovateľka uviedla, že nesúhlasí so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %, nakoľko sa subjektívne cíti zle a nie je schopná pracovať.

Splnomocnený zástupca odporcu na pojednávaní súdu navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, a to vzhľadom na zhodnotenie všetkých predložených lekárskych nálezov.

Podľa ustanovenia § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ustanovenia § 71 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (ustanovenie § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (ustanovenie § 71 ods.4, 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení) .

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť (ustanovenie § 153 ods.3 písm.a) zákona o sociálnom poistení) .

Navrhovateľka v konaní namietala mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenú v rozsahu 30 %. Zdravotný stav navrhovateľky bol hodnotený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky J. zo dňa 05.04.2011, pričom rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok zaradené do IV. kapitoly, položka 1, písm.b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 30 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na tomto závere zotrval aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia, ktorý posudku zo dňa 12.07.2011 a tiež v dopĺňacích posudkoch zo dňa 15.11.2011, dňa 10.02.2012 a dňa 19.04.2012 zohľadnil všetky lekárske správy z odborných vyšetrení predložené navrhovateľkou. Po opakovaných zhodnoteniach zdravotného stavu navrhovateľky, posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia s pracoviskom v J. konštatoval, že u navrhovateľky sa neobjavili výraznejšie chronické komplikácie, ktoré by odôvodňovali vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pričom ostatné zdravotné postihnutia sú posudkovo bezvýznamné.

Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa zdravotného stavu navrhovateľky boli posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne náležite zistené a objasnené. Na uvedenom závere nič nemenia ani lekárske správy z neurológie, internej ambulancie - diabetológie a z fyzioterapeutického vyšetrenia, ktoré navrhovateľka predložila súdu dňa 07.05.2012, pretože tieto správy neobsahujú závery spochybňujúce zistenia posudkových lekárov ani nové zistenia o zdravotnom stave, s ktorými by sa posudkoví lekári neboli zaoberali. Navrhovateľka teda v konaní nepreukázala, že jej aktuálny zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako bola ustálená príslušnými posudkovými lekármi v uvedených posudkoch. Vzhľadom na to, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo základných podmienok invalidity spočívajúcu vo viac ako 40 %-nej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, bolo potrebné rozhodnutie odporcu považovať za vecne správne.

Z týchto dôvodov súd nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky a napadnuté rozhodnutie odporcu potvrdil ako vecne správne v súlade s ustanovením § 250q ods.2 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 v spojení s ustanovením § 250l ods.2 O.s.p. tak, že účastníkom právo náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka nebola v konaní úspešná a odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.