KSKE 2 Sd 57/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 57/2012

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 57/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200960 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200960.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky mal. B. X., bytom Detský domov E.", J. L. XX, V. A., zastúpená F.. F. G., riaditeľkou L. domova E." V. A., proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta 8, Bratislava, v konaní o sirotský dôchodok navrhovateľky č. XXX XXX XXXX zo dňa 10.07.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 19.07.2012 sa navrhovateľka prostredníctvom svojej zástupkyne domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 10.07.2012, ktorým jej v zmysle ustanovenia § 76 a § 112 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení zastavila výplatu sirotského dôchodku pre navrhovateľku, z dôvodu, že maloletá B. X. prestala byť nezaopatreným dieťaťom.

Na základe odvolania zo dňa 19.07.2012 podaného navrhovateľkou Sociálna poisťovňa podala vyjadrenie, v ktorom uviedla, že pokiaľ navrhovateľka predloží potvrdenie o štúdiu tak, ako to uvádza v opravnom prostriedku, Sociálna poisťovňa opätovne posúdi nárok na ďalšiu výplatu sirotského dôchodku.

Dňa 04.10.2012 navrhovateľka predložila tunajšiemu súdu vyjadrenie, v ktorom uviedla, že trvá na opravnom prostriedku zo dňa 19.07.2012 a doložila fotokópiu potvrdenia o štúdiu zo dňa 22.08.2012, ktoré zaslala aj odporkyni.

Rozhodnutím zo dňa 12.09.2012 odporkyňa v zmysle ustanovenia § 76 a § 122 ods.4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov uvoľnila výplatu sirotského dôchodku navrhovateľke v sume 42,40 eur mesačne odo dňa 02.09.2012.

Navrhovateľka vo svojom vyjadrení zo dňa 04.10.2012 vzala svoj opravný prostriedok v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa ustanovenia § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (ustanovenie § 250h ods.2) .

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľka vzala svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, súd konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) , § 246c ods.1, 250l ods.2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.