KSKE 2 Sd 58/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 58/2012

KS v Košiciach, dátum 12.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 58/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/58/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200961 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lenka Kubejová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200961.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa A. Ž., nar. XX.XX.XXXX, bytom Š. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 09.07.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.06.2012, ktorým bola navrhovateľovi zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok z dôvodu, že v zmysle ustanovenia § 71 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, pre uznanie invalidity nespĺňal podmienku percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne určil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách 35 %.

V ďalšom konaní bolo pri opätovnom posúdení nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok dodatočne zistené, že navrhovateľ je od 24.05.2012 invalidný podľa ustanovenia § 71 ods.1 Z.z. o sociálnom poistení a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť mu bola určená 45 %.

Z tohto dôvodu odporkyňa vydala dňa 04.06.2012 rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.08.2012, ktorým podľa ustanovenia § 112 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zrušila rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.06.2012 o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku a v odôvodnení ktorého uviedla, že priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok v sume 108,90 eur mesačne.

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Pretože novým rozhodnutím odporkyne zo dňa 30.08.2012 bolo návrhu navrhovateľa celkom vyhovené, súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením konanie zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.