KSKE 2 Sd 59/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 59/2012

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 59/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200979 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lenka Kubejová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200979.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky P. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. XXXX/XX, C., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 29.05.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 03.05.2012, ktorým bola navrhovateľke zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok v zmysle ustanovenia § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, pre uznanie invalidity nespĺňala podmienku percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne určil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách 10 %.

V ďalšom konaní bolo pri opätovnom posúdení nároku navrhovateľky na invalidný dôchodok dodatočne zistené, že navrhovateľka je od 09.08.2012 invalidná podľa ustanovenia § 71 ods.1 Z.z. o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Z tohto dôvodu odporkyňa vydala dňa 04.09.2012 rozhodnutie č. XXX XXX XXXX, ktorým podľa ustanovenia § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zrušila rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 03.05.2012 o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku a v odôvodnení ktorého uviedla, že priznala navrhovateľke invalidný dôchodok v sume 163,40 eur mesačne.

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Pretože novým rozhodnutím odporkyne zo dňa 04.09.2012 bolo návrhu navrhovateľky celkom vyhovené, súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením konanie zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.