KSKE 2 Sd 60/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 60/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 60/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/60/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200984 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200984.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky: C. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XXX, T. Q., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta 8, Bratislava, v konaní o predčasnom starobnom dôchodku navrhovateľky, č. XXX XXX XXXX zo dňa 16.08.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 26.07.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 16.08.2012, ktorým jej v zmysle ustanovenia § 67 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku určená k 15. júnu 2012 nie je vyššia ako 1,2- násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Navrhovateľka na pojednávaní dňa 23.10.2012 po vysvetlení uviedla, že na svojom opravnom prostriedku ďalej netrvá a berie ho späť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa ustanovenia § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (ustanovenie § 250h ods.2) .

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.