KSKE 2 Sd 62/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/62/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201001 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201001.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky M. S., bývajúcej v S. J. G., N. Č.. X, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 26.06.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím z 26.06.2012 rozhodol, že priznaním invalidného dôchodku podľa § 70 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákona o sociálnom poistení ) od 18.05.2011 v sume 230,90 eur mesačne, súčasne navrhovateľke zaniká podľa § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z.z. od 04.08.2012 nárok na doteraz vyplácaný invalidný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok, ako aj na invalidný dôchodok, na ktorý navrhovateľke vznikol nárok od 18.05.2012 podľa § 263 ods.1 zákona v znení zákona č. 310/2006 Z.z. a podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov v sume 208,80 eur mesačne. Navrhovateľke od 01.01.2012 patrí invalidný dôchodok v sume 238,60 eur mesačne.

Navrhovateľka v zákonnej lehote podala návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu. Uviedla, že s vypočítanou výškou invalidného dôchodku nemôže súhlasiť, pretože okrem toho, že bola zamestnaná, ešte sa starala a stále sa stará o chorého syna, ktorý potrebuje každodennú starostlivosť. Čiastočný invalidný dôchodok, ktorý poberala, predstavoval sumu 140,-- eur, úplný invalidný dôchodok, ktorý odporca vypočítal, je vo výške 238,60 eur, rozdiel je 98,60 eur. Tento rozdiel je podľa navrhovateľky veľmi nízky, a preto žiadala o opätovné prepočítanie invalidného dôchodku.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť. Uviedol, že navrhovateľke bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok od 03.03.1999. Žiadosťou z 23.01.2012 žiadala o prehodnotenie zdravotného stavu z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a zvýšenie sumy invalidného dôchodku. Pretože navrhovateľke bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 01.01.2004, na základe tejto žiadosti bol jej dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav opätovne preskúmaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003 na účely posúdenia nároku na invalidný dôchodok podľa § 29 ods.1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého občan má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, bol zamestnaný po dobu potrebnú na nárok na tento dôchodok a v čase vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľky

bol posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka H. a výsledok jeho posúdenia je uvedený v lekárskej správe - odbornom posudku o invalidite zo dňa 19.04.2012, z ktorého vyplýva, že bola uznaná podľa § 29 ods.3 písm.a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov za invalidnú.

Počet rokov doby zamestnania potrebný na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov je 5 rokov a zisťuje sa z posledných 10 rokov pred vznikom invalidity. Posledný z 10 rokov pred vznikom invalidity pred 18. májom 2012, t.j. v období od 18.05.2002 do 17.05.2012 navrhovateľka získala 3652 dní doby zamestnania a jeho presný rozpis je uvedený v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý je súčasťou napadnutého rozhodnutia. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľka splnila podmienku potrebného počtu rokov doby zamestnania na vznik nároku na starobný dôchodok. Ku dňu vzniku invalidity navrhovateľka nesplnila podmienky nároku na starobný dôchodok, čím splnila všetky podmienky zákona na vznik nároku na invalidný dôchodok. Suma invalidného dôchodku bola vypočítaná z priemerného mesačného zárobku určeného z rozhodného obdobia za roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2001, ktorý je v sume 153,16 eur.

Podľa § 12 ods.6 zákona č. 100/1988 Zb., ak priemerný mesačný zárobok určený z rozhodného obdobia prevyšuje sumu 82,99 eur, započíta sa suma 82,99 eur v plnej sume, zo sumy nad 82,99 eur do 199,17 eur 1/3 a zo sumy nad 199,17 eur do 331,94 eur 1/10; na sumu nad 331,94 eur sa neprihliada. V súlade s uvedeným sa priemerný mesačný zárobok navrhovateľke upravil na sumu 106,38 eur.

Podľa § 30 ods.1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 194/1994 Z.z. sa navrhovateľke na účely určenia sumy invalidného dôchodku pripočítava doba od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku. Celková započítaná doba zamestnania je 43 rokov a 191 dní. Započítaná doba rozhodná na určenie sumy invalidného dôchodku je 42 rokov v III. pracovnej kategórii.

Pretože navrhovateľka získala ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok dobu zamestnania, ktorá spolu s pripočítanou dobou tvorí najmenej 25 rokov, na dobu zamestnania pred 18. rokom veku sa neprihliada. Dôchodok bol vymeraný z III. pracovnej kategórie, predstavuje 67 % priemerného mesačného zárobku, čo je 71,30 eur mesačne. K tejto sume patrí úprava podľa zákona č. 306/2002 Z.z. v znení zákona č. 639/2002 Z.z. o 42,16 eur mesačne na 193,40 eur mesačne a zvýšenie podľa zákona č. 222/2003 Z.z. o 11,70 eur mesačne na 205,10 eur mesačne.

Invalidný dôchodok sa v súlade s § 81 ods.5 zákona o sociálnom poistení ďalej zvyšuje podľa § 82 tohto zákona a opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 404/2010 Z.z. o 1,8 % mesačnej sumy, čo je 3,70 eur na 208,80 eur mesačne.

Pretože žiadosť o zvýšenie sumy poberaného dôchodku sa považuje aj za žiadosť o uplatnenie nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, nárok navrhovateľky na invalidný dôchodok bol posúdený aj podľa § 70 ods.1 tohto zákona.

Navrhovateľka bola za invalidnú uznaná z dôvodu, že má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Lekársky posudok o zdravotnom stave navrhovateľky z 19.04.2012 je súčasťou rozhodnutia.

Počet rokov dôchodkového poistenia potrebného na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity.

Pred vznikom invalidity, t.j. pred 18.05.2011 navrhovateľka získala 11930 dní obdobia dôchodkového poistenia a jeho presný rozpis je uvedený v osobnom liste dôchodkového poistenia.

Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľka podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok splnila. Ku dňu vzniku invalidity navrhovateľka splnila aj ostatné podmienky nároku na invalidný dôchodok, ktoré sú uvedené v § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení.

Suma invalidného dôchodku bola určená podľa § 73 ods.1 zákona o sociálnom poistení ako súčin znení zákona č. 600/2003 Z.z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Priemerný osobný mzdový bod 0,4572 podľa § 63 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. je podiel úhrnu osobných mzdových bodov zistený za rozhodujúce obdobie a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch. Prehľad hodnôt osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky je uvedený v priloženom osobnom liste. Rozhodujúcim období podľa § 63 ods.6 až 11 zákona o sociálnom poistení sú kalendárne roky 1984 - 2010.

Podľa § 63 ods.4 zákona o sociálnom poistení sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej 1,0 pripočíta 16 % rozdielu medzi hodnotou 1,0 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu.

Priemerný osobný mzdový bod po úprave je 0,5441.

K 18.05.2012, t.j. ku dňu vzniku invalidity navrhovateľka získala 11930 dní obdobia dôchodkového poistenia, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku v rozsahu 3956 dní, t.j. spolu 15886 dní. Rok dôchodkového poistenia podľa § 60 ods.9 zákona v znení neskorších predpisov je 365 dní dôchodkového poistenia. Navrhovateľka získala 43,5233 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia, ktorého presný rozpis je uvedený v osobnom liste.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 18.05.2011 je 9,5756 eur.

Suma invalidného dôchodku je 226,80 eur mesačne.

Invalidný dôchodok sa v súlade s § 81 ods.5 zákona o sociálnom poistení ďalej zvyšuje podľa § 82 tohto zákona a opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 404/2010 Z.z. o 1,8 % mesačnej sumy, čo je 4,10 eur na 230,90 eur mesačne.

Pretože k 18.05.2012 suma vyplácaného invalidného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa zákona účinného do 31.12.2003, je 135,50 eur mesačne. Suma invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa zákona účinného do 31.12.2003 je 208,80 eur mesačne a suma invalidného dôchodku, na ktorý vznikol navrhovateľke nárok podľa zákona účinného od 01.01.2004 o 230,90 eur mesačne, patrí navrhovateľke v súlade s ustanovením § 263 ods.5 zákona o sociálnom poistení invalidný dôchodok v najvyššej sume, t.j. v sume 230,90 eur mesačne a nárok na invalidné dôchodky v nižších sumách zaniká.

Od 01.01.2012 patrí k invalidnému dôchodku zvýšenie podľa § 82 zákona v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z.z. o 3,3 % mesačnej sumy, t.j. o 7,70 eur mesačne na sumu 238,60 eur mesačne.

Odporca vyjadrenie k opravnému prostriedku navrhovateľky doplnil ešte listom z 10.09.2012, v ktorom uviedol, že navrhovateľke možno dobu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom L. S., nar. XX.XX.XXXX, po dovŕšení 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky zhodnotiť do 27.02.2004 v súlade s § 15 ods.1 písm.d) zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z., t.j. najdlhšie do 18. rokov jeho veku.

Pretože navrhovateľka v období starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 27.02.2004 mala aj iné obdobie dôchodkového poistenia, t.j. ak sa doba starostlivosti kryje s dobou zamestnania, resp. s dobou evidencie v evidencii nezamestnaných, s dobou poberania invalidného dôchodku, za ktorú bolo platené poistné obdobie dôchodkového poistenia, sa v súlade s § 60 ods.4 zákona o sociálnom poistení, zhodnotilo len raz.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým spisom a dospel k záveru, že návrhu navrhovateľky nie je možné vyhovieť.

Odporca napadnutým rozhodnutím navrhovateľke priznal invalidný dôchodok od 18.05.2011 v sume 230,90 eur mesačne, a súčasne rozhodol o zániku nároku na doteraz vyplácaný invalidný dôchodok od 04.08.2012, ak aj invalidný dôchodok, na ktorý jej vznikol nárok od 18.05.2012.

Navrhovateľka v opravnom prostriedku neuviedla žiadne konkrétne námietky, iba nesúhlasila s výškou invalidného dôchodku, ktorý v porovnaní s dovtedy poberaným čiastočným invalidným dôchodkom bol vyšší iba o 98,60 eur.

Na pojednávaní uviedla, že sa od roku 2001 celodenne stará o svojho zdravotne ťažko postihnutého syna, ktorý vyžaduje celodennú starostlivosť a poberá aj príspevok za opatrovanie. Nie si je istá, či toto obdobie bolo zhodnotené pri výpočte invalidného dôchodku. V roku 2006 jej na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v S. povedali, aby sa išla prihlásiť do pobočky Sociálnej poisťovne vzhľadom na to, že je opatrovateľka svojho syna a že toto obdobie sa má hodnotiť ako doba dôchodkového poistenia. Po priznaní invalidného dôchodku jej pracovníčka pobočky Sociálnej poisťovne telefonicky volala domov, aby sa prišla odhlásiť.

Podľa § 263 ods.1 prvá veta zákona o sociálnom poistení invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 01.01.2004, sa považujú po 31.12.2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31.12.2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31.12.2003, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z.z. ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2003 a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1. januára 2004, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý je vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení nárok na invalidný dôchodok vzniká, ak sa poistenec stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 73 ods.1 suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods.1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 63 ods.1 prvá veta zákona o sociálnom poistení priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak.

Navrhovateľka bola od roku 1999 poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku, ktorý jej bol vypočítaný podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov o sociálnom zabezpečení. Na základe jej žiadosti o prehodnotenie jej zdravotného stavu v dôsledku zhoršenia bola navrhovateľka posudzovaná príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky H. a podľa lekárskeho posudku z 19.04.2012 bola uznaná invalidnou od 18.05.2011.

Nárok navrhovateľky na invalidný dôchodok odporca posúdil správne podľa § 29 ods.1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Suma invalidného dôchodku vypočítaného podľa zákona o sociálnom poistení je vyššia ako suma invalidného dôchodku vypočítaného podľa zákona o sociálnom zabezpečení, preto v súlade s ustanovením § 263a ods.5 zákona o sociálnom poistení odporca priznal navrhovateľke od 18.05.2011 invalidný dôchodok v tejto vyššej sume a nárok na doteraz vyplácaný čiastočný invalidný dôchodok, ako aj invalidný dôchodok, na ktorý navrhovateľke vznikol nárok od 18.05.2012, zanikol.

Navrhovateľka v opravnom prostriedku namietala výšku vypočítaného invalidného dôchodku, ktorý sa jej zdal v porovnaní s doteraz poberaným čiastočným invalidným dôchodkom, nízky. Je treba povedať, že po uznaní invalidity príslušným posudkovým lekárom sa navrhovateľke invalidný dôchodok vypočítal nanovo podľa príslušných ustanovení zákona č. 100/1988 Zb. a zákona o sociálnom poistení, a teda jeho výška sa nemôže chápať ako dvojnásobok doteraz poberaného čiastočného invalidného dôchodku. Na pojednávaní navrhovateľka konkretizovala svoju námietku tak, že nie si istá, či obdobie starostlivosti o zdravotne ťažko postihnutého syna, na ktoré poberala aj opatrovateľský príspevok, bol po roku 2006 zhodnotený ako doba dôchodkového poistenia. Túto námietku súd nepovažuje za dôvodnú, pretože toto obdobie podľa osobného listu dôchodkového poistenia, ktorý tvorí súčasť rozhodnutia, má navrhovateľka zhodnotené ako dobu poberania čiastočného invalidného dôchodku. Pretože podľa zákona o sociálnom poistení sa obdobie dôchodkového poistenia, v ktorom má poistenec viacero dôchodkových poistení, započítava iba raz, odporca postupoval v súlade so zákonom.

Pretože odporca pri výpočte sumy invalidného dôchodku u navrhovateľky postupoval v súlade so zákonom, súd napadnuté rozhodnutie podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, preto jej súd nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.