KSKE 2 Sd 66/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 66/2012

KS v Košiciach, dátum 16.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 66/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/66/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201069 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lenka Kubejová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201069.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky X. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. X, J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 21.05.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 18.05.2012, ktorým bola navrhovateľke zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 04.05.2012 z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne pobočky Trebišov zo dňa 04.05.2012, nie je navrhovateľka invalidná v zmysle ustanovenia § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne určil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

V ďalšom konaní bolo pri opätovnom posúdení nároku navrhovateľky na invalidný dôchodok dodatočne zistené, že navrhovateľka je od 04.05.2012 invalidná podľa ustanovenia § 71 ods.1 Z.z. o sociálnom poistení a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť jej bola určená 50 %.

Z tohto dôvodu odporkyňa vydala dňa 03.10.2012 rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X - I, ktorým podľa ustanovenia § 112 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v rámci autoremedúry zrušila rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.05.2012 o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku a v odôvodnení ktorého uviedla, že priznala navrhovateľke invalidný dôchodok v sume 74,-- eur mesačne. Zároveň odporkyňa vydala rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X - II. zo dňa 03.10.2012, ktorým rozhodla v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení o výplate invalidného dôchodku navrhovateľky v sume 37,-- eur mesačne a vdovského dôchodku v sume 200,60 eur mesačne.

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Pretože novým rozhodnutím odporkyne zo dňa 03.10.2012 bolo návrhu navrhovateľky celkom vyhovené, súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením konanie zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.