KSKE 2 Sd 67/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/67/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201098 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201098.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa S. V., bývajúceho v A. D. X., G. Č.. XXX/XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 25.06.2012 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím z 25.06.2012 č. XXX XXX XXXX odporca podľa § 70, § 112 ods.2 a 6 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákona o sociálnom poistení ) odňal navrhovateľovi od 04.08.2012 invalidný dôchodok. Navrhovateľ podal v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, v ktorom uviedol, že lekársky posudok, ktorý bol vyhotovený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky O. sa nezhoduje s jeho skutočným zdravotným stavom. Konštatoval, že v roku 2007 mu bola určená miera invalidity vo výške 80 %. V roku 2011 prvýkrát posudzovala jeho zdravotný stav iná posudková lekárka, ktorá znížila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 60%, a zároveň ho upozornila že o rok pri kontrolnej lekárskej prehliadke mu mieru poklesu ešte zníži. Pri kontrolnej lekárskej prehliadke bola určená jeho miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, hoci jeho zdravotný stav sa po operácii od roku 2007 celkovo nezlepšoval, naopak vzhľadom na jeho pretrvávajúce zdravotné problémy sa prehlbujú jeho problémy psychické. Pre pretrvávajúce bolesti sústavne užíva analgetiká, od operácie pretrvávajú u neho hnačky, v dôsledku čoho sa môže pohybovať iba na miestach, kde je prístupná toaleta. Je dlhodobo na diéte, môže konzumovať iba obmedzené množstvo jedál. Z uvedených dôvodov žiadal o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom odporcu a zistil tento skutkový stav.

Podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia odporcu bol posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky O. z 11.06.2012, kedy bol vyhotovený na podklade lehoty

kontrolnej lekárskej prehliadky. V posudku lekár uviedol, že navrhovateľ bol od roku 2007 invalidný s mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 80 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pre familiárnu polypózu hrubého čreva a iné afektívne poruchy. Od roku 2008 na základe recenznej činnosti bola stanovená miera poklesu 70 % vzhľadom na stav po operácii pre polypózu čreva a iné afektívne poruchy stredne ťažké, v roku 2011 pri kontrolnej lekárskej prehliadke bola miera poklesu stanovená na 60 % pre zmiešane úzkostne depresívnu poruchu ťažkú formu. Po psychiatrickej hospitalizácii navrhovateľ pokračoval v liečbe na dennom stacionári. Ochorenie tráviaceho ústrojenstva bolo už stabilizované. Toho času psychické ochorenie je hodnotené psychiatrom ako úzkostná depresívna porucha stredne ťažká, preto rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú neurotické stresové a somatoformné poruchy s mierou poklesu 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Iné črevné poruchy po resekcii čreva majú trvalé symptómy - hnačky s obmedzením výkonnosti organizmu. Toto ochorenie už nie je posudkovo významné. Vzhľadom na zmenu zdravotného stavu posudkový lekár stanovil mieru poklesu zo 60 % na 20 % pre zlepšenie psychického ochorenia a stabilizáciu ochorenia čreva, a to od 11.06.2012.

Pre účely súdneho konania bol zdravotný stav navrhovateľa posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Košiciach dňa 17.09.2012. Podľa tohto posudku rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú duševné choroby a poruchy správania zaradené do kapitoly V položka 4 písm.e) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení, kde miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je 15 - 20 %. V posudku posudkový lekár konštatoval, že už v roku 2011 somatické ochorenie - stav po resekcii hrubého čreva bolo posudkovo nevýznamné, pretože stav je výrazne zlepšený, podľa gastro vyšetrenia subjektívne pretrvávajú riedke stolice, objektívny nález na bruchu je nagatívny, priberá na váhe, laboratórne parametre boli v norme, USG a rektoskopické vyšetrenie bez patologického nálezu. Popri poberaní invalidného dôchodku navrhovateľ naďalej pracoval ako elektrikár v cudzine. Podľa aktuálne doložených odborných vyšetrení je toho času zdravotný stav navrhovateľa zlepšený. Chronologický výpis zo psychiatrickej ambulancie dokumentuje zlepšenie psychického stavu pri liečbe, v objektívne psychiatrickom náleze je prítomná neurastenická symptomatológia u akcentovanej osobnosti, orientácia je správna, myslenie bez porúch vnímania, psychomotorika primeraná, koncentrácia primeraná, kontakt s realitou v norme, súdnosť a kritičnosť v norme. Podľa psychiatrického nálezu ide o neurotickú somatoformnú poruchu stredne ťažkú formu. Aktuálne gastro-enterologické vyšetrenie naďalej dokumentuje stav po resekcii hrubého čreva pre polypózu bez poklesu hmotnosti s normálnymi hodnotami laboratórnych parametrov, s negatívnym objektívnym nálezom a s negatívnym nálezom na USG a rektoskopickom vyšetrení. Tieto ochorenia sú posudkovo nevýznamné, liečbou dobre kompenzované, stabilizované a nespĺňajú posudkové kritériá invalidity. Navrhovateľ podľa tohto posudku nie je invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je 20 %.

Navrhovateľ na pojednávaní nesúhlasil s vyhotovenými posudkami a zotrval na dôvodoch, ktoré uviedol vo svojom opravnom prostriedku. Tvrdil, že jeho zdravotný stav sa od operácie v roku 2007 nezlepšil a stále u neho pretrvávajú bolesti.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods.2 zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods.3 prvá veta zákona o sociálnom poistení) . Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 112 ods.2 zákona o sociálnom poistení dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku alebo ak sa zistí, že sa dávka priznala neprávom.

Podľa § 112 ods.6 zákona o sociálnom poistení dávka sa odníme, zníži, alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Vykonaným dokazovaním súd zistil, že navrhovateľ nepreukázal splnenie zákonnej podmienky pre ďalšie trvanie nároku na invalidný dôchodok, a to dlhodobé zhoršenie zdravotného stavu na úroveň invalidity. Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Košiciach, ktorý po vyhodnotení lekárskych správ z odborných vyšetrení dospel k rovnakému posudkovému záveru ako posudkový lekár pobočky, a to že v súčasnosti zdravotný stav navrhovateľa už nezodpovedá invalidite. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa je zmiešaná úzkostná a depresívna porucha, ktorá je v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení zaradená v kapitole V. duševné choroby a poruchy správania. Zdravotné postihnutie, pre ktoré bol v roku 2007 uznaný invalidným, je v súčasnej dobe posudkovo nevýznamné a aj rozhodujúce ochorenie je liečbou zlepšené a stabilizované. Navrhovateľ na súde nepredložil žiadne nové objektívne dôkazy, ktoré by mohli zhodné posudky posudkových lekárov vyvrátiť alebo spochybniť. Súd preto napadnuté rozhodnutie odporcu, ktorým odňal navrhovateľovi invalidný dôchodok, podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil ako vydaný v súlade so zákonom.

Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, preto mu súd nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.